• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • nowy.jpg
fundusze unijne
Grupy - Aktualności

GRUPA 4

04-12-17

Etapy składania dokumentów do podpisania umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

w ramach projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start”

 

Etap I (zabezpieczenie) - wybór formy zabezpieczenia dotacji inwestycyjnej – w formie elektronicznej prosimy przesyłać na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 11.12.2017

 1. Instrukcja dotycząca wyboru zabezpieczenia – pobierz
 2. Zał. 1 oświadczenie o formie zabezpieczenia - pobierz
 3. Zał. 2 oświadczenie o stanie majątku do aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji  - pobierz
 4. Zał. 3 oświadczenie poręczyciela i współmałżonka poręczyciela - pobierz
 5. Zał. 4 Upoważnienie do sprawdzenia BIG (dotyczy poręczyciela) - pobierz

 

Etap II (rejestracja działalności gospodarczej)– dokumenty, które należy dostarczyć osobiście lub listownie maksymalnie do 18.12.2017 do Biura Projektu w 2 egzemplarzach:

 1. Zaktualizowany biznes plan, jeżeli KOW dokonał redukcji wydatków.
 2. Wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej- potwierdzający że działalność jest zarejestrowana (https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/).

Ważne!!!! Każdy uczestnik ma obowiązek zarejestrowania firmy do 18.12.2017. Faktyczny termin uruchomienia firmy może być określony na 02.01.2018. W przypadku gdy działalność jest uruchomiona w styczniu (status CEIDG - aktywna) - podpisanie umowy i przelew środków nastąpi w styczniu.

 1. Wydruk z rejestru regon  z rejestru REGON. (https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx)
 2. Potwierdzeniem złożenia/wysłania zgłoszenia do ZUS (ZUS ZUA lub ZFA/ZPA lub ZZA) - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 3. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – zał. 5 - pobierz
 4. oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym – zał. 6 – pobierz. Uwaga rachunek musi być na Firmę lub osobisty (nie może być współwłasności z innymi osobami).
 5. umowa z bankiem (1 strona zawierająca dane posiadacza rachunku oraz nr rachunku) - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 6. Formularz informacji przy ubieganiu się pomoc de minims – wypełniany jako firma – zał. 7 – pobierz
 7. Oryginały dokumentów dotyczące zaakceptowanego zabezpieczenia.

III – przygotowanie i podpisanie umowy

 

Po weryfikacji w/w dokumentów zostanie sporządzona umowa. Na dzień podpisania umowy działalność musi być aktywna. Termin podpisania umowy należy ustalać telefonicznie.

Planowane terminy podpisywania umów:

- dla osób których działalność aktywna będzie w grudniu 2017: w dniach 19-21.12.2017 w godzinach 12.00-15.00.

- dla osób których działalność aktywna będzie w styczniu 2018: w dniach 02-04.01.2018 w godzinach 12.00-16.00

 

Ważna informacja - na podpisanie umowy musi się zgłosić:

1.Uczestnik projektu

2.Małżonek Uczestnika projektu (jeżeli jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania). W przypadku rozdzielności majątkowej należy dołączyć dokument potwierdzający to.


3.Poręczyciel - w przypadku wybrania zabezpieczenia dotacji w formie poręczenia osób fizycznych 


4.Małżonek poręczyciela (jeżeli Poręczyciel jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania).

Poręczyciele i małżonkowie muszą się zgłosić osobiście w dniu podpisania umowy lub w innym możliwym terminie uzgodnionym z pracownikiem CDEF.

 

Na podpisanie umowy należy zabrać:

 1. pieczątkę firmową,
 2. dowody osobiste wszystkich osób.

 

Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start” § 12 pkt. 15 Beneficjent pomocy zobowiązany będzie w terminie 3 miesięcy od daty podpisania Umowy ponieść wydatki wynikające z biznes planu. O tym jak należy to zrobić właściwie zamieścimy oddzielną aktualność w najbliższym czasie.

Dokumenty do zapoznania:

Wzór umowy na dotacje – pobierz

Wzór umowy na wsparcie finansowe – pobierz

Wzór rozliczenia dotacji – pobierz

 

Powyższa informacja w formacie pdf - pobierz

04-12-17

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe wniosków o wsparcie finansowe w postaci dotacji i wsparcia pomostowego złożonych w odpowiedzi na konkurs 4/DNS/2017
w ramach projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start”.

 

Lista osób, które otrzymały dofinansowanie dotacja i wsparcie pomostowe - grupa 4 - pobierz

 

W celu odczytania danych swojej osoby należy posługiwać się numerem ewidencyjnym, który otrzymaliście Państwo składając wniosek o wsparcie finansowe.
W tej chwili trwa etap pisemnego powiadamiania Uczestników Projektu o wynikach oceny - drogą mailową. Każdy z Uczestników Projektu zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia odbioru maila.
Osoby, które otrzymały dofinansowanie powinny w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ukazania się listy rankingowej zarejestrować działalność gospodarczą. Faktyczne uruchomienie działalności może być w pierwszym tygodniu stycznia 2018r.


Wszelkie informacje dotyczące podpisania umowy oraz dokumenty, jakie należy przedstawić przed podpisaniem umowy zostaną wyszczególnione w kolejnej informacji, która ukaże się w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych.

10-11-17

Informujemy, że w dniu 10.11.2017 został ogłoszony konkurs na składanie wniosków o wsparcie finansowe w postaci dotacji i wsparcia pomostowego dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (dotyczy grupy 4) w ramach projektu "Zostań Przedsiębiorca - dotacje na start".

Proszę zapoznać się z ogłoszeniem a następnią pobrać dokumenty niezbędne do złożenia.

Termin składania dokumentów 20 i 21.11.2017r.

OGŁOSZENIE - pobierz

1. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego -pobierz

2. zał. 2 - biznes plan - pobierz

Inne formaty biznes planu tożsame z wersją docx

WERSJA opendokument ZAŁ. 2 -pobierz

WERSJA DOC ZAŁ. 2 - pobierz

3. zał. 3 - oświadczenie - pobierz

4. zał. 4 - oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - pobierz

5. zał. 5 - oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis - pobierz

6. zał. 6 - oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy - pobierz

7. zał. 7 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis -pobierz

8. zał. 8 - oświadczenie o kwalifikowalności VAT - pobierz

9. zał. 9a - oświadczenie o zatrudnieniu pracownika - pobierz

03-11-17

Informujemy, że uczestnikom Projektu zamieszkałym poza miastem Olsztyn przysługuje zwrot kosztów dojazdu na szkolenie grupowe i doradztwo indywidualne.

W celu uzyskania zwrotu za dojazd prosimy o zapoznanie się z:

Informacją jak się rozliczyć - pobierz

1.    Wniosek o zwrot - pobierz 
2.    Zestawienie kosztów dojazdu – bilety - pobierz 
3.    Oświadczenie (w przypadku dojazdu samochodem) - pobierz
4.    Przykładowa umowa użyczenia pojazdu. - pobierz

03-11-17

Deklaracje udziału w projekcie oraz umowy szkoleniowe będą podpisywane w pierwszym dniu doradztwa indywidualnego tj. 08, 09 lub 10 listopada 2017r.
Proszę o zapoznanie się z terminarzem spotkań.

Teermin doradztwa wersja 3, dot. zmiany spotkania dla numerów 37/K/DNS/2017 - POBIERZ

Terminy doradztwa wersja 2, dot. zmiany spotkań dla numerów 35/M/DNS/2017 oraz 30//M/DNS/2017 - POBIERZ
Terminy doradztwa – POBIERZ

Termin szkoleń grupowyvch - POBIERZ


DORADZTWO I SZKOLENIE jest obowiązkowe i dotyczyć będzie wstępnego przygotowania do szkoleń i pisania biznes planu.

Proszę przed DORADZTWEM zapoznać się z biznes planem - pobierz

 

 

03-11-17

Zgodnie z Regulaminem Projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start” wersja 4 z dnia 12.09.2017r. §7 pkt.3, poniżej przedstawiamy listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z Grupy 4

 

Zakwalifikowani- pobierz

Osoby, które otrzymały wymagane min. 70 pkt. (suma punktów z II i III etapu projektu) zostają zakwalifikowani do udziału w projekcie i będą uczestniczyć w doradztwie indywidualnym (2 godz./os – realizowane przed szkoleniem) oraz w szkoleniu grupowym (32 godz. - 4 dni).

 

Lista rezerwowa - pobierz

Osoby, które uzyskały 60-69 pkt. – zostały zakwalifikowane na listę rezerwową. W przypadku gdy nabór zostanie zamknięty (ostatecznie dla wszystkich sześciu grup) i nie zostanie zakwalifikowana odpowiednia liczba osób, zakwalifikowane zostaną osoby z listy rezerwowej z najwyższą punktacją (drugim kryterium kwalifikującym w przypadku tej samej liczby punktów jest wcześniejszy termin złożenia wniosku rekrutacyjnego).

 

Odrzuceni - pobierz

Osoby, które nie uzyskały minimum punktowego z II etapu tj. 60 pkt zostały odrzucone.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start” wersja 4 z dnia 12.09.2017r. §7 pkt.25 decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie przysługuje odwołanie.

20-10-17

Jak sprawdzić swój termin spotkań.

 1. Pobierz plik w PDF – Harmonogram spotkań grupa 4 (tutaj do pobrania), aktualizacja harmonogramu spotkań z dnia 24.10.2017 - zmiana dotyczy  jedynie nr 37/M/DNS/2017 (tutaj do popbrania), aktualizacja harmonogramu spotkań z dnia 25.10.2017- zmiana dotyczy jedynie nr 30/M/DNS/2017 oraz 35/M/DNS/2017 (tutaj do pobrania), aktualizacja harmonogramu spotkań z dnia 26.10.2017 - zmiana dotyczy nr 28/M/DNS/2017 oraz 44/K/DNS/2017 (tutaj do pobrania)
 2. Znajdź swój numer identyfikacyjny, który został ci nadany podczas składania dokumentów rekrutacyjnych.
 3. Zapisz wszystkie trzy terminy spotkań. Mogą być w różne dni.
 4. Szczególnie zwróć uwagę, które spotkanie masz pierwsze (data godzina) i z jakim doradcą.
 5. Przygotuj się na spotkanie. Podczas spotkań oceniany będziesz zgodnie z zakresem wskazanym w regulaminie projektu §7ust. 20 pkt. b (pobierz - własciwy plik)

Uwaga!!!! poprzednio zamieszczony plik z bzines planem nie obowiązuje Państwa na etapie rekrutacji!!!!!!

 1. Przyjdź na spotkanie na wszelki wypadek 15 minut wcześniej.
 2. Spotkania odbywają się w Budynku Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego ul. Zientary Malewskiej 20b, Olsztyn.
 3. Terminy spotkań nie podlegają zmianom (zgodnie  §7 ust. 12).

W razie problemów (lub ewentualnego spóźnienia) dzwoń do Biura projektu 89 532 46 01 (do kontraktu Basia lub Ewa).

 

19-10-17

Nabór do grupy 4 został zamknięty, dnia 18.10.2017. na stronie projektu zostanie zamieszczony harmonogram spotkań etapu II rekrutacji.

Przewidywany termin spotkań etapu II rekrutacji 25-27.10.2017 r. szczegóły wkrótce.

17-10-17

Informujemy, że zostały 3 wolne miejsca do 4 grupy rekrutacyjnej.

Rekrutacja zostaje przedłużona do 18.10.2017 (środa).

 

02-10-17

Informujemy, że na dzień 16.10.2017 planowane jest zamknięcie naboru do grupy 4 z 6 zaplanowanych.

Zachęcamy do jak najszybszego składania dokumentów rekrutacyjnych.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu 89-532-46-01 Barbara i Ewa.

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn