• CDEF_-_HERO_WWW_A.jpg

fundusze unijne

Aktualności - Runda 1 - zimowa 2020
15-02-21

Informujemy, że będziemy z Państwem się kontaktować w sprawie realizacji wsparcia pomostowego szkoleniowego w postaci specjalistycznej indywidualnej usługi szkoleniowo doradczej.

Szczegóły dotyczące terminów, miejsca i zakresu wsparcia będziemy ustalać z Państwem indywidualnie.

 

Harmonogram szkolenia z zakresu pozyskiwania środków unijnych - pobierz

Harmonogram szkolenia z zakresu analizy finansowej - pobierz

13-08-20

Informujemy, że dniu 13.08.2020 uległ zmianie regulamin projektu dla grup R1_2020 i R2_2020 - regulamin pobierz pdf

Zmiany w regulaminie projektu dotyczące Rundy1_2020 są wskazane w paragrafie 9,12,16.

W związku ze zmieniająca się sytuacja rynkową wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom zostało zwiększone wsparcie szkoleniowe po założeniu działalności z zakresu analizy finansowej prowadzonej działaności (5 godz.)

Wsparcie realizowane będzie w drugim półroczu prowadzonej działalności. O terminach realizacji zostanie Państwo powiadomieniu z wyprzedzeniem.

Konieczne bedzie aneksowanie umowy szkoleniowej.

 

16-07-20

Informujemy, że został wybrany wykonawca do realizacji wsparcia pomostowego w postaci usługi szkoleniowo-doradczej e-commerce. Jest to firma NNV sp. z o.o.

Zamieszczamy  harmonogram realizacji usługi - pobierz

Jednocześnie przypominamy, że doradztwo jest obowiązkowe.

Doradcy będą się z Państwem kontaktować telefonicznie i mailowo (zgodnie z danymi podanymi w formularzu rekrutacyjnym i biznes planie, które zostały im przekazane).

04-06-20

 

Etap 1 – ZABEZPIECZENIE UMOWY– wybranie zabezpieczenia i przesłanie dokumentów w wersji elektronicznej (zdjęcia lub skany) dotyczących zabezpieczenia na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 12.06.2020 (piątek).

Należy przesłać:

1. Oświadczenie (załącznik nr 1) o preferowanej przez Uczestnika Projektu formie zabezpieczenia

2. dodatkowe załączniki (w zależności od wybranej formy zabezpieczenia).

Informacja jakie dokumenty dotyczą znajdują się w wiadomości z dnia 02.06.2020 (przejdź do wiadomości)

Etap 2 – DOKUMENTY REJESTRACYJNE FIRMY – dokumenty rejestracyjne firmy w wersji papierowej W DWÓCH EGZEMPLARZACH należy dostarczyć do biura projektu CDEF w terminie maksymalnie do 19.06.2020 (piatek).

Prosimy o umówienie telefoniczne wizyty w Biurze Projektu.

 

1. Wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej – potwierdzający, że działalność jest zarejestrowana (dopuszczalne jest aby data rejestracji firmy była wcześniejsza niż data rozpoczęcia działalności).

Wydruk należy pobrać ze strony - https://prod.ceidg.gov.pl.

2. kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu zgłoszeniowego do ZUS wraz z potwierdzeniem złożenia lub wysłania - ZUS ZUA lub ZFA/ZPA lub ZZA

3. Dokumenty dotyczące VAT

 1. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – dla osób nie będących płatnikami VAT – zał. 6 pobierz

lub

 1. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (złożenia w US) – dotyczy jedynie osób będących płatnikami VAT

4. Formularz informacji przy ubieganiu się pomoc de minimis – wypełniany jako firma – zał. 7 – pobierz. Sprawdź jak prawidłowo wypełnić załącznik – pobierz

5. Oświadczenie o miejscu realizacji projektu – zał. nr 8 – pobierz

6. Oświadczenie o rachunku bankowym – zał. 9 – pobierz.

Uwaga! rachunek powinien być na Firmę lub osobisty (nie może być współwłasności z innymi osobami). Należy dołączyć umowę z bankiem
(strona zawierająca dane posiadacza rachunku oraz nr rachunku) - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

7. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – zał. nr 10 - pobierz

8. Oświadczenie dot. ZUS –  dotyczy jedynie osób, które dobrowolnie na własne ryzyko, decydują się na skorzystanie z tzw. „Ulgi na start” zał. nr 11 – pobierz. Nie dotyczy to osób korzystających z tzw. „preferencyjnego ZUS” i „pełnego ZUS”. 

9. Zaktualizowany biznes plan wraz z wersją elektroniczną, tylko jeżeli KOW dokonał redukcji wydatków.

10. Oryginały dokumentów dotyczące zaakceptowanego zabezpieczenia (tylko jeden egzemplarz).

 

Uwaga!!! Link do filmu wyjaśniającego najważniejsze zapisy w umowie o dofinansowanie - https://youtu.be/GYFt2ZdIEXQ

 

Etap 3 – PODPISANIE UMOWY – podpisywanie umów o dofinansowanie nastąpi w terminie 24–25.06.2020 i 29-30.06.2020 dla działalności aktywnych w 06.2020 oraz 06-10.07.2020 dla działalności aktywnych w 07.2020. Termin umawiany jest indywidualnie (telefonicznie bądź osobiście) co do zasady po akceptacji zabezpieczenia i przedstawieniu dokumentów rejestracyjnych. Na podpisaniu umowy w biurze CDEF muszą być obecne następujące osoby:

1. Uczestnik projektu

2. Małżonek Uczestnika projektu (jeżeli jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania). W przypadku rozdzielności majątkowej należy dołączyć dokument potwierdzający to.

3. Poręczyciel - w przypadku wybrania zabezpieczenia dotacji w formie poręczenia osób fizycznych.

4. Małżonek poręczyciela (jeżeli Poręczyciel jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania).

Poręczyciele i małżonkowie muszą się zgłosić osobiście w dniu podpisania umowy.

 

Na podpisanie umowy należy zabrać:


1. pieczątkę firmową,

2. dowody osobiste wszystkich osób.

 

Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2” § 10 pkt. 15 Uczestnik zobowiązany jest zrealizować inwestycję tj. ponieść wydatki wynikające z Biznes planu w terminie 3 miesięcy od daty podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. O tym jak należy to zrobić właściwie zamieścimy oddzielną aktualność w najbliższym czasie.

Dokumenty do zapoznania:

 

Wzór umowy na otrzymanie wsparcia finansowego w postaci dotacji i wsparcia pomostowego – pobierz

04-06-20

Wyniki posiedzenia Komisji Oceny Wniosków dotyczącego konkursu nr 1/DNS2/2020 – Komisja Oceny Wniosków nr  6. Poniżej zamieszczamy listy rankingowe wniosków o wsparcie finansowe w postaci dotacji i wsparcia pomostowego złożonych w odpowiedzi na konkurs 1/DNS2/2020 skierowany do grupy R1_zimowej 2020 w ramach projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2”.

 

Lista rankingowa wniosków dofinansowanych, odrzuconych, rezerwowych  - pobierz

W celu odczytania danych swojej osoby należy posługiwać się numerem identyfikacyjnym, który otrzymaliście Państwo składając wniosek o wsparcie finansowe.


W tej chwili trwa etap pisemnego powiadamiania Uczestników Projektu o wynikach oceny - drogą mailową.

Każdy z Uczestników Projektu zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia odbioru maila.

Wszelkie informacje dotyczące podpisania umowy oraz dokumenty, jakie należy przedstawić przed podpisaniem umowy zostaną zamieszczone w dniu dzisiejszym.

 

02-06-20

Informacja o etapach poprzedzających podpisanie umowy o dofinansowanie

Etap 0 – LISTA RANKINGOWA – opublikowanie na stronie internetowej projektu listy osób, które otrzymają dofinansowanie do 05.06.2020r. (piątek)

Etap 1 – ZABEZPIECZENIE UMOWY –  Oświadczenie (załącznik nr 1) o preferowanej przez Uczestnika Projektu formie zabezpieczenia wraz z dodatkowymi załącznikami należy przekazać w formie mailowej (skan lub zdjęcia) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.w terminie do 12.06.2020r.(piątek)

Oryginały ww. dokumentów należy dostarczyć wraz z dokumentami rejestracyjnymi firmy (etap 2).

Etap 2 – DOKUMENTY REJESTRACYJNE FIRMY – dokumenty rejestracyjne firmy w wersji papierowej należy dostarczyć do biura projektu w terminie 19.06.2020r. Informacja jakie dokumenty należy dostarczyć zostanie opublikowana na stronie internetowej wraz z listą rankingową.

Etap 3 – PODPISANIE UMOWY – podpisywanie umów o dofinansowanie w terminie 24-25.06.2020r; 29-30.06.2020r. dla działalności aktywnych w 06.2020 i 06-10.07.2020r. dla działalności aktywnych w 07.2020r. Aby podpisać umowę o dofinansowanie w wybranym terminie, na dzień podpisania umowy działalność musi być rozpoczęta (status indywidualnej działalności w CEIDG Aktywny). Termin umawiany jest indywidualnie (telefonicznie bądź osobiście) po akceptacji zabezpieczenia i przedstawieniu dokumentów rejestracyjnych. Na podpisaniu umowy w biurze CDEF muszą być obecne następujące osoby: Uczestnik projektu, współmałżonek Uczestnika projektu (jeśli dotyczy), poręczyciel (jeśli wybrano tę formę zabezpieczenia), małżonek poręczyciela (jeśli dotyczy).

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny 89 532 46 12 (Barbara Błażewicz) 

Informacje szczegółowe dotyczące etapu 1 - zabezpieczenia umowy

 

!!!! Link do filmu omawiającego poszczególne formy zabezpieczenia -  https://youtu.be/qePKycu6mhI

 

Dokumenty dotyczące zabezpieczeń:

 

 1. Oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia –zał.1 – (wersja pdf); zał.1 (wersja word)
 2. Oświadczenie poręczyciela i małżonka poręczyciela – zał.2 – (wersja pdf); zał.2 (wersja word)
 3. Upoważnienie do sprawdzenia w BIG dla poręczyciela – zał.3 – (wersja pdf); zał.3 (wersja word)

 

Instrukcja jak właściwie wybrać zabezpieczenie i przygotować dokumenty z tym związane.

Uczestnik projektu w pierwszej kolejności wypełnia oświadczenie o formie zabezpieczenia (zał. 1). Zgodnie z regulaminem projektu § 10 ust. 26 „Warunkiem wypłaty środków finansowych (dotacja i wsparcie pomostowe) jest wniesienie przez

Uczestnika Projektu, co najmniej 2 z poniższych rodzajów zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy:

 1. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (obligatoryjnie);
 2. poręczenie osób fizycznych: co najmniej 1 osoba fizyczna zatrudniona na czas nieokreślony lub zatrudniona na czas określony tj. nie krótszy niż 18 miesięcy od dnia podpisania poręczenia lub inne osoby prowadzące działalność gospodarczą, rolniczą, emeryci bądź renciści - uzyskujące dochód brutto nie niższy niż 3.200,00 zł miesięcznie, które nie ukończyły 65-go roku życia.

Poręczycielem może być małżonek jedynie w przypadku posiadania intercyzy. Poręczycielem nie może być: pracownik z wynagrodzeniem obciążonym z tytułu wyroku sądowego lub innego, pracownik w okresie wypowiedzenia.

Beneficjent ma prawo żądać dokumentów potwierdzających status materialny poręczyciela, zobowiązania w tym zaciągnięte kredyty, pożyczki, udzielone poręczenia. Beneficjent może żądać przedstawienia więcej niż jednego poręczyciela jeśli dochód poręczyciela jest niższy niż 3.200 zł brutto lub zobowiązania są zbyt wysokie. Liczba poręczycieli uzależniona jest od ich dochodów. Decyzja ostateczna o jego zaakceptowaniu należy do Beneficjenta.

 1. blokada rachunku bankowego lub kaucja bankowa na 150% przyznanego wsparcia finansowego (dotacja i wsparcie pomostowe),
 2. ustanowienie hipoteki,
 3. gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa.

Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo Łosko spółka jawna  jako Beneficjent ma prawo niezaakceptowania wybranych przez Uczestnika Projektu form zabezpieczeń i zaproponowania innych form, które zostaną uznane, jako ostateczne. Ostateczną decyzję o rodzaju zabezpieczenia podejmuje Beneficjent na podstawie oceny ryzyka. Nieprzyjęcie propozycji Beneficjenta oznacza brak zgody na podpisanie umowy na udzielenie wsparcia finansowego.

Zabezpieczenie wnoszone będzie do 150% wartości przyznanej dotacji i wsparcia finansowego (zabezpieczenie dotacji i wsparcia pomostowego, kosztów ewentualnej windykacji). W przypadku gdy Uczestnik projektu otrzyma dofinansowanie w kwocie 25.324 zł i wsparcie pomostowe w wysokości 12.120 zł to zabezpieczenie opiewać będzie na kwotę 56.166 zł.

Ważne informacje pomocne przy wyborze form zabezpieczenia:

 

weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową – każdy z uczestników wybiera obligatoryjnie tę formę zabezpieczenia - wystarczy informacja w załączniku nr 1 o wyborze tej formy (dokument będzie dostępny w CDEF w trakcie podpisania umowy i wypełniany jest na miejscu). Ważna informacja!!! MAŁŻONEK UCZESTNIKA PROJEKTU BĘDZIE ZOBOWIĄZANY DO OSOBISTEGO WSTAWIENNICTWA NA PODPISANIE UMOWY I WYRAŻENIE ZGODY NA ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA WEKSLOWEGO. W przypadku, gdy Uczestnik projektu ma rozdzielność majątkową, należy dostarczyć dokument potwierdzający to i obecność małżonka nie jest wymagana. PORĘCZYCIEL PORĘCZA RÓWNIEŻ NA WEKSLU SWOIM PODPISEM.  

 

ustanowienie hipoteki – należy w zał. nr 1 wskazać nr księgi wieczystej oraz lokalizację nieruchomości. Dodatkowo dołączyć dokument potwierdzający własność (akt notarialny lub inny równoważny). W przypadku, gdy właścicielem nieruchomości nie jest Uczestnik projektu należy dołączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości na dokonanie wpisu do hipoteki.

W przypadku, gdy w księgach wieczystych jest już wpisany wierzyciel, ale zobowiązania są spłacone należy dostarczyć zaświadczenie o spłacie zobowiązań i możliwości wykreślenia wpisów. W przypadku gdy zobowiązania nie są spłacone w całości należy dostarczyć zaświadczenie od wierzyciela o wysokości pozostałego do spłaty zobowiązania i terminowości dokonywanych spłat.

Wpisu do hipoteki dokonuje się po podpisaniu umowy na otrzymanie wsparcia finansowego z CDEF. Należy dokonać wpisu u notariusza. Wypłata dotacji nastąpi dopiero po dostarczeniu do biura CDEF aktu notarialnego o dokonaniu wpisu do hipoteki, wniosku wysłanego elektronicznie do sądu przez notariusza oraz potwierdzenia zarejestrowania wniosku. Koszty opłat notarialnych i sądowych ponosi Uczestnik projektu.  W przypadku samodzielnego dokonywania wpisu do hipoteki bezpośrednio w Sądzie, bez udziału notariusza, wypłata środków nastąpi dopiero do uprawomocnieniu się wpisu w księgach wieczystych (ok.6 miesięcy).

Poręczenie osoby fizycznejnależy wpisać nazwisko i imię osoby (osób), która będzie poręczycielem w zał. nr 1. Dodatkowo należy dołączyć oświadczenie od poręczyciela i jego współmałżonka (załącznik nr 2) oraz przedstawić zaświadczenie o średnich zarobkach za ostatnie 3 miesiące (dochód brutto nie niższy niż 3.200,00 zł miesięcznie). Na zaświadczeniu (nie starsze niż 1 miesiąc) musi znaleźć się informacja o:

 • dane osobowe poręczyciela, adres zamieszkania,
 • okres zatrudnienia,
 • stanowisko,
 • wysokość wynagrodzenia brutto (średnia z 3 ostatnich miesięcy),
 • informację o tym, że wynagrodzenie nie jest obciążone z tytułu wyroków sądowych/komorniczych,
 • informację o tym, że pracownik nie jest w trakcie wypowiedzenia,
 • informacje o tym, że zakład pracy nie jest w trakcie likwidacji/upadłości,
 • podpis osoby upoważnionej do wystawiania zaświadczeń.

Poręczyciel również obligatoryjnie wyraża zgodę na sprawdzenie w BIG, BOK, ZBP (załącznik nr 3). W przypadku gdy poręczenia dokonuje osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zamiast zaświadczenia o zarobkach należy dostarczyć wydruk CEDIG lub wpis do KRS, PIT za ostatni zamknięty rok obrotowy oraz oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków. Ważna informacja !!! PORĘCZYCIEL I JEGO WSPÓŁMAŁOŻONEK BĘDĄ ZOBOWIĄZANI DO OSOBISTEGO WSTAWIENNICTWA NA PODPISANIE UMOWY. W przypadku, gdy poręczyciel ma rozdzielność majątkową, należy dostarczyć dokument potwierdzający to, wtedy obecność współmałżonka nie będzie wymagana.

Gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa – należy wskazać jaki rodzaj gwarancji został wybrany w zał. nr 1. Dodatkowo należy przedstawić wstępną decyzję o pozytywnym wniosku o udzielenie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej na 150% przyznanego wsparcia finansowego w postaci dotacji i wsparcia pomostowego. Po podpisaniu umowy należy dostarczyć właściwy dokument. Dopiero po dostarczeniu właściwego dokumentu zostanie wypłacona dotacja.

Blokada rachunku bankowego lub kaucja – w zał. nr 1 należy podać kwotę, na jaką będzie zrobiona blokada rachunku bankowego oraz dołączyć potwierdzenie salda na rachunku na 150% przyznanej kwoty wsparcia finansowego. Po podpisaniu umowy na otrzymanie wsparcia finansowego należy dokonać właściwej blokady rachunku bankowego (lub kaucji), ze wskazaniem Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo Łosko spółka jawna oraz numeru umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na czas nieokreślony lub nie krótszy niż 18 miesięcy. Do CDEF należy dostarczyć dokument potwierdzający dokonanie blokady wraz z wnioskiem (lub innym dokumentem z którego wynika jakie są warunki dyspozycji bankowej). Nie będą akceptowane blokady, z których wynika, że bank ma pierwszeństwo pobrania środków np. na poczet innych zobowiązań.

 

cała wiadomość w pdf - pobierz

05-05-20

Konkurs nr 1/DNS2/2020 na składanie wniosków o wsparcie finansowe w postaci dotacji i wsparcia pomostowego.

 

W dniu  05.05.2020r. zostaje ogłoszony konkurs na składanie wniosków o udzielenie dotacji i wsparcia pomostowego dla zakwalifikowanych uczestników projektu

"Zostań przedsiębiorca - dotacje na start 2".

Prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem konkursowym i załącznikami.

 

W dniu składania dokumentów na konkurs zostanie z Państwem podpisana umowa szkoleniowa.

Prosimy o przyniesienie:

1. oryginału deklaracji udziału w projekcie,

2. oświadczenie nr 1, które Państwo przesyłaliście mailem wraz z deklaracją.

3. oświadczenie o odebraniu certyfikatu w formie mailowej, które Państwo przesyłaliście na drugim spotkaniu szkoleniowym doradcy.

Osoby, które planują składanie dokumentów droga pocztową muszą przesłać ww. dokumenty wraz z wnioskiem. Prosimy najpierw o kontakt z Biurem Projektu  w tej sprawie.  

 

W razie pytań lub wątpliwości związanych z przygotowaniem dokumentów można kontaktować się Biurem projektu 89 532 46 12.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE - (INSTRUKCJE I WSKAZÓWKI) Z DNIA 05.05.2020- pobierz wersję pdf

Standardowy wniosek o udzielenie wsparcia finansowego - pobierz wersję wordpobierz wersję pdf

Zał. nr 1 - Biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa - pobierz wersję wordpobierz wersję pdf, pobierz analiza finansowa wersja excel

Zał. nr 2 - oświadczenia obligatoryjne - pobierz wersję wordpobierz wersję pdf

Zał. nr 3 - formularz informacji obligatoryjny - pobierz wersję wordpobierz wersję pdf, przykład prawidłowo wypełnionego formularza - pobierz

Zał. nr 4 - oświadczenie o zatrudnieniu pracownika na umowę o pracę – obowiązkowe dla osób, które w formularzu rekrutacyjnym zadeklarowały zatrudnienie pracownika - pobierz wersję wordpobierz wersję pdf

Zał. nr 5 - oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis - oświadczenia dodatkowe nieobligatoryjne wypełnione gdy punkt K w zał. nr 2 jest prawdziwy - pobierz wersję wordpobierz wersję pdf

Zał. nr 6 - Oświadczenie dodatkowe nieobligatoryjne (wypełniane gdy w biznes planie wskazano zakup środka transportu) - pobierz wersję wordpobierz wersję pdf

04-05-20

Informujemy, że uległ zmianie harmonogram szkolenia indywidualnego dla Rund1_2020.

Zmiana dotyczy jedynie nr ewidencyjnego 60/K/R1/2020/DNS2

 

harmonogram z dnia 04.05.2020  - pobierz

24-04-20

Informujemy, że uległ zmianie harmonogram szkolenia indywidualnego dla Rund1_2020.

Zmiana dotyczy jedynie nr ewidencyjnego 27/M/R1/2020/DNS2

 

harmonogram z dnia 24.04.2020  - pobierz

20-04-20

Informujemy, że dniu 20.04.2020 uległ zmianie regulamin projektu dla grup R1_2020 i R2_2020.

 

regulamin - pobierz pdf

 

Zmiany w regulaminie projektu dotyczą uspójnienia zapisów regulaminu w § 10, §13 i §14 z poprzednio zmienianymi załącznikami (wniosek i biznes plan). Zmiany w regulaminie zostały zaznaczone na żółto.

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem