• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • nowy.jpg

Nie gwarantujemy pozyskania dotacji - GWARANTUJEMY rzetelną, opartą na wiedzy i praktyce obsługę projektu. Oznacza to , że "nie piszemy jedynie wniosków" - doradzamy i pomagamy wnioskodawcom i przyszłym beneficjentom zaplanować, wdrożyć i rozliczyć projekt. Z myślą o czasie naszych klientów przejmujemy obowiązki wynikające z konieczności zarządzania projektem tj. organizujemy przetargi zgodnie z procedurą, monitorujemy realizację, prowadzimy korespondencję z instytucjami wdrażającymi, dbamy o promocję projektu i dokonujemy końcowego rozliczenia.

 

W latach 2004-2015 przygotowaliśmy ponad 500 projektów o wartości ponad 1,15 mld zł z czego ponad 385 uzyskało dofinansowanie w kwocie ponad 404,0 mln zł z programów przedakcesyjnych i funduszy strukturalnych UE.

 

W ramach naszych usług proponujemy Państwu następujące warianty realizacji projektów.

 

Etap 1. Pierwsze spotkanie konsultacyjne bezpłatnie, w ramach którego:

 1. Omówimy Państwa pomysły i plany związane z rozwojem.
 2. Zidentyfikujemy program, który odpowiada potrzebom Zleceniodawcy.
 3. Ocenimy szanse i możliwości pozyskania dla Państwa dofinansowania.
 4. Ustalimy zasady współpracy.

W przypadku pomyślnie zakończonego Etapu 1 nasza usługa obejmuje z reguły od dwóch do trzech etapów realizacji, w tym:

 

Etap 2. Planowanie inwestycji oraz przygotowanie projektu, które obejmuje:

 

A Planowanie inwestycji (koncepcja projektu)

 1. Analiza potencjalnych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
 2. Doradztwo w zakresie sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego i montażu finansowego projektu.
 3. Doradztwo w zakresie pozyskania promesy kredytowej.

 

B Przygotowanie studium wykonalności/ biznes planu

 1. Przygotowanie studium wykonalności/ biznes planu zgodnie z wymogami programu.
 2. Wykonanie niezbędnych poprawek i korekt wskazanych przez instytucję rozpatrującą projekt.

 

C Przygotowanie wniosku o dotację

 1. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu zgodnie z wymogami programu.
 2. Doradztwo w zakresie przygotowania kompletnej dokumentacji do złożenia w instytucji rozpatrującej projekt.
 3. Wykonanie niezbędnych poprawek i korekt wskazanych przez instytucję rozpatrującą projekt.

 

Etap 3. Obsługa i rozliczenie projektu

 

Pozytywne rozpatrzenie wniosku oraz podpisanie umowy dotacji jest dla Beneficjenta ogromnym sukcesem, jednak jak pokazuje praktyka rozliczenie projektu bywa jeszcze większym wyzwaniem. Wypłata dotacji jest ściśle związana z faktyczną realizacją projektu, a co najważniejsze – zgodnymi z wnioskiem odpowiednio zrealizowanymi i udokumentowanymi płatnościami.

 

Rozliczanie projektu, który otrzymał wsparcie UE to proces sprawozdawczości, monitorowania i dokumentowania wykonanych zadań, poniesionych kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych oraz proces realizacji wskaźników w odniesieniu do zapisów zawartych w umowie wsparcia.

 

Zasad rozliczania projektu trzeba pilnować już na etapie przygotowania wniosku o dotację, gdyż wtedy planowane są najważniejsze założeniu projektu, nakłady, przebieg rzeczowo-finansowy i harmonogram realizacji, wskaźniki produktu i rezultatu oraz inne zobowiązania podlegające monitorowaniu stanowiące podstawę do wypłaty wsparcia ze środków UE i ostateczny sukces projektu.

 

Etap 4. Monitoring lub audyt projektu obejmuje:

 

 1. Ocena prawidłowości realizacji projektu (zgodność z umową o dofinansowania oraz obowiązującymi przepisami UE i krajowymi).
 2. Badanie kwalifikowalności i racjonalności wydatków.
 3. Ocena prawidłowości i kompletności prowadzonej dokumentacji.

 

Wykonywane przez nas usługi cechuje terminowość, rzetelność, dostosowanie terminów do potrzeb Beneficjenta, a także adekwatność wynagrodzenia.

Nasi Partnerzy
 • 1.png
 • 3.png
 • 2.png
 • 4.png

 

Polityka Prywatności i cookies. Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oraz wciśnięcie przycisku "Zrozumiałem" oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem