• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • nowy.jpg
Aktualnosci

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs projektów w ramach Działania II.1 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" PO RPW. Wnioski o dofinansowanie należy składać od 3.06.2013 r. do 15.07.2013 r.

 

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów, o których mowa w § 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. 2013, poz. 423), tj.:

 

polegających na budowie sieci szerokopasmowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu (definicje najbliższego oraz najbardziej efektywnego punktu dystrybucji Internetu, jak również użytkownika końcowego zamieszczono w § 4, ust. 10, 11 i 22 Rozporządzenia) a użytkownikiem końcowym, w celu umożliwienia bezpośredniego dostarczenia użytkownikowi końcowemu usługi przyłączenia do sieci szerokopasmowej i zapewnienia korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu, na obszarach, na których nie ma odpowiedniego szerokopasmowego dostępu do Internetu lub szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji.

 

Wsparcie na budowę sieci szerokopasmowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną pomiędzy najbliższym punktem dystrybucji Internetu a użytkownikiem końcowym może być udzielone, jeżeli w miejscowości, w której ma być zbudowana ta infrastruktura, nie istnieje i nie jest planowana budowa najbardziej efektywnego punktu dystrybucji Internetu.

 

Projekty objęte wsparciem mogą być realizowane przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące inie mogą zakończyć się później niż 31.10.2015 r.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

przedsiębiorcy z terenu Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrowani w Rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonym przez UKE.

 

Dokumentacja aplikacyjna:

Wniosek o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami pobierz plik (136kB).

Lokalizacja/miejsce realizacji projektu:

Obszar województw: Lubelskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego i Warmińsko-Mazurskiego.

Minimalna wartość wsparcia dla projektu: - co najmniej 100 tys. zł.

 

Ocena wniosków:

Ocena formalna i merytoryczna prowadzona będzie w oparciu o Kryteria wyboru projektów konkursowych w Działaniu II.1 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, zatwierdzone Uchwałą nr 25/2013 Komitetu Monitorującego PO RPW z dnia 22 marca 2013 r.

 

Budżet i poziom dofinansowania:

Łączny budżet dofinansowania do rozdysponowania w ramach konkursu wyniesie 55 012 754,86 euro.

Nabór wniosków jest prowadzony w trybie zamkniętym. Wskazana pula środków może ulec zwiększeniu w przypadku, gdy dostępne będą dodatkowe środki przeznaczone na realizację Działania II.1 PO RPW.

Poziom możliwego do uzyskania dofinansowania będzie zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402).

 

Sposób składania i przygotowywania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać elektronicznie przy użyciu Generatora Wniosków (link), a następnie przesłać do PARP potwierdzenie złożenia Wniosku poprzez platformę ePUAP na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) PARP, przy użyciu podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy Profilu Zaufanego.

W sytuacji wystąpienia długotrwałych problemów technicznych z Generatorem Wniosków lub platformą ePUAP, które uniemożliwią uzupełnienie i przesłanie do PARP formularza wniosku za pośrednictwem ww. Generatora Wniosków lub przesłanie potwierdzenia złożenia Wniosku poprzez platformę ePUAP na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) PARP, w terminach składania wniosków, PARP dopuszcza możliwość dostarczenia do Kancelarii PARP wydrukowanego i podpisanego formularza Wniosku w wersji papierowej, według wzoru zamieszczonego na stronie: www.parp.gov.pl / Rozwój Polski Wschodniej / Nabory wniosków/projektów / Działanie II.1.

Wniosek w wersji papierowej powinien być składany do Kancelarii

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
ul. Pańska 81/83,00-834 Warszawa

w terminach składania wniosków i w godzinach pracy Kancelarii PARP.

Złożenie wniosku w wersji papierowej nie zwalnia Wnioskodawcy z wymogu posiadania aktywnego podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej nie zwalnia Wnioskodawcy z wymogu złożenia wniosku o dofinansowanie poprzez Generator Wniosków i potwierdzenia tego poprzez platformę ePUAP w momencie, gdy ww. narzędzia będą już dostępne.

 

W powyższej sytuacji za dzień złożenia wniosku o dofinansowanie uważa się dzień i godzinę, w którym wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami został doręczony do kancelarii IP PO RPW, jednakże brak późniejszego uzupełnienia wniosku w Generatorze Wniosków lub brak przesłania potwierdzenia na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą IP PO RPW w terminie do 3 dni roboczych od momentu, gdy tylko oba ww. narzędzia będą poprawnie działały, powoduje odrzucenie wniosku.

 

Termin poinformowania o wynikach konkursu:

Po zatwierdzeniu przez IZ PO RPW listy projektów rekomendowanych do dofinansowania, IP PO RPW publikuje na stronie internetowej www.parp.gov.pl listę projektów wyłonionych do dofinansowania, a następnie pisemnie tj. drogą pocztową oraz dodatkowo platformy ePUAP informuje każdego z Wnioskodawców o ostatecznych wynikach oceny jego projektu i dokumentach wymaganych do podpisania Umowy o dofinansowanie projektu.

 

Procedura odwoławcza:

Środkami odwoławczymi są protest oraz odwołanie.Protest oznacza pisemne wystąpienie wnioskodawcy, w którym kwestionuje on ocenę zgłoszonego przez siebie wniosku o dofinansowanie dokonaną przez Komisję Oceniającą lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego, skutkującą negatywną oceną projektu.Odwołanie oznacza pisemne wystąpienie wnioskodawcy i dotyczy kwestii będących uprzednio przedmiotem protestu.Po wyczerpaniu ww. środków odwoławczych Wnioskodawca może wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.Szczegółowy tryb i terminy procedury odwoławczej zawierają zapisy Regulaminu przeprowadzania konkursu.

 

Dokumenty do pobrania

Regulamin przeprowadzania konkursu pobierz plik (318kB)

Kryteria wyboru projektów pobierz plik (136kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami pobierz plik (1 171kB)

Instrukcja wypełniania wniosków pobierz plik (413kB)

Wzór umowy o dofinansowanie pobierz plik (237kB)

 

Pełna dokumentacja (link)

Listy planowanych lokalizacji węzłów sieci SSPW, które powstaną w ramach 5 projektów Działania II.1 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" zostały zamieszczone na stronach internetowych poszczególnych Województw Polski Wschodniej pod poniższymi linkami.

Woj. Lubelskie

http://www.lubelskie.pl/img/userfiles/files/PDF/internet_szerokopasmowy/25-03_2012/Przewidywane_lokalizacje_wezlow_sieci_SSPW_-_wojewodztwo.pdf

Woj. Podkarpackie

http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/pobierz/category/7-dzialanie-ii-1-po-rpw-konkurs

Woj. Podlaskie

http://si.wrotapodlasia.pl/pl/Sieci_szerokopasmowe/lokaliza_w_z_w_sspw.htm

Woj. Świętokrzyskie

http://www.e-swietokrzyskie.pl/sspw/do-pobrania/viewcategory/29-lokalizacja-wezlow

Woj. Warmińsko-Mazurskie

http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/350/Informatyzacja/

Zamknięta lista miejscowości kwalifikujących się do wsparcia w ramach konkursu Działania II.1 PO RPWjest zamieszczona na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod linkiem:

http://www.uke.gov.pl/wykaz_miejscowosci/

Źródło: PARP

Nasi Partnerzy
  • 2.png
  • 1.png
  • 3.png
  • 4.png

Polityka Prywatności i cookies. Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oraz wciśnięcie przycisku "Zrozumiałem" oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem