• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • nowy.jpg
Aktualnosci

Wsparcie otrzyma tylko budowa urządzeń i instalacji w dziedzinie energii słonecznej (kategoria interwencji 40 Energia odnawialna: słoneczna).

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Olsztynie
jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia I Mazury na lata
2007-2013


ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach konkursu nr 01/13/6.2.1 z zakresu osi priorytetowej 6 – Środowisko Przyrodnicze: Działanie 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami Poddziałanie 6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

 

Konkurs ma formułę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/13/6.2.1 wynosi: 1
885 000,00 EUR (8 042 729,50 PLN), w tym 1 600 000,00 EUR (6 826 720,00 PLN) ze środków pochodzących z EFRR (kategoria interwencji 40 Energia odnawialna: słoneczna) oraz 285 000,00 EUR (1 216 009,50 PLN) stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej, w przypadku
Beneficjentów innych niż JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST. Kwoty liczone po kursie 4,2667 EUR/PLN.

 

Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe. Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 80% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.

 

O wsparcie mogą ubiegać się:jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST, administracja rządowa, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, jednostki naukowe, przedsiębiorcy, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

 

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

Inwestycje w infrastrukturę wytwarzania, magazynowania i przesyłu energii odnawialnej Inwestycje wykorzystujące nowoczesne technologie oraz know how w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Wsparcie otrzyma tylko budowa urządzeń i instalacji w dziedzinie energii słonecznej (kategoria interwencji 40 Energia odnawialna: słoneczna). Zadanie nr 1 - Energia odnawialna: słoneczna

Maksymalna wartość projektu 20 mln PLN.

Wielkość kwoty ze środków EFRR przewidzianej do rozdysponowania w ramach konkursu w zadaniu nr 1 – 1 600 000,00 EUR (6 826 720,00 PLN).

W ramach projektów, obejmujących budowę lub modernizację źródła, dopuszcza się jako element projektu budowę i modernizację sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

W ramach poszczególnych projektów, wartość elementów związanych bezpośrednio z OZE określonymi w RPO WiM, musi przekroczyć 50% wartości całego projektu.

W ramach poddziałania nie mogą być realizowane projekty, które wykorzystują w 100% wytworzoną energię na potrzeby własne, z wyłączeniem energii słonecznej oraz obiektów użyteczności publicznej.

 

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy opis osi priorytetowej „Środowisko przyrodnicze"
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.


Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w formie oryginału oraz zapisane na nośniku elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami osobiście, kurierem, przez posłańca lub listem poleconym (liczy się data wpłynięcia) w siedzibie Regionalnego Centrum Projektów Środowiskowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. Świętej Barbary 9, 10-026 Olsztyn, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

 

Termin składania wniosków: od 10 lipca 2013 r. do 1 sierpnia 2013 r. (17 dni roboczych) w godzinach 8.00 – 15.00


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 90 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Pośrednicząca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Szczegółowe zasady przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie projektu oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) opisane zostały w Regulaminie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie) do konkursu nr 01/13/6.2.1 wraz z załącznikami (m. in. wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu). Dokumenty znajdują się na stronie internetowej Programu www.rpo.warmia.mazury.pl oraz na stronie www.wfosigw.olsztyn.pl (Zakładka Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – Konkursy).

Źródło: RPO Waria i Mazury

Nasi Partnerzy
  • 2.png
  • 3.png
  • 1.png
  • 4.png

Polityka Prywatności i cookies. Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oraz wciśnięcie przycisku "Zrozumiałem" oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem