• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • nowy.jpg
Aktualnosci

Rada Ministrów przyjęła aktualizację Strategii dla Polski Wschodniej

Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2013 r. aktualizację Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Dokument wyznacza główne kierunki rozwoju makroregionu i stanowi podstawę do programowania działań rozwojowych w ramach nowych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Polska Wschodnia jest obszarem szczególnego zainteresowania krajowej polityki rozwoju. Zapóźnienia społeczno-gospodarcze, wynikające w głównej mierze z uwarunkowań historycznych i peryferyjnego położenia, wymagają podejmowania dodatkowych działań, dynamizujących wzrost gospodarczy i społeczny makroregionu. Ta potrzeba została dostrzeżona już w obecnym budżecie – w ramach polityki spójności do pięciu wschodnich województw skierowano wsparcie m.in. w postaci ponadregionalnego Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

- Skala wyzwań stojących przed makroregionem sprawia, że niezbędna jest kontynuacja i intensyfikacja działań publicznych na jego rzecz. Pozwoli na to zaktualizowana Strategia, która wpisuje się w krajową politykę rozwoju ukierunkowaną na budowę silnych, konkurencyjnych i innowacyjnych regionów – mówi minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

Odnowiona Strategia identyfikuje główne atuty makroregionu, w oparciu o które Polska Wschodnia może skutecznie budować swoje przewagi konkurencyjne, zwracając również uwagę na bariery utrudniające jego rozwój. Wizja rozwojowa dla Polski Wschodniej koncentruje się na trzech szansach:

 • podnoszeniu poziomu innowacyjności gospodarki (m.in. poprzez wzmacnianie potencjału sektora nauki i badań oraz sektora przedsiębiorstw),
 • aktywizacji zasobów pracy i poprawie jakości kapitału ludzkiego (poprzez podnoszenie umiejętności i kompetencji kadr, sprzyjanie włączeniu społecznemu),
 • zbudowaniu intensywnych powiązań społeczno-gospodarczych z lepiej rozwiniętym otoczeniem (efektywna infrastruktura komunikacyjna, transportowa i elektroenergetyczna).

Wprowadzanie Strategii w życie będzie odbywało się przede wszystkim za pomocą szeregu instrumentów polityki spójności Unii Europejskiej na poziomie regionalnym i krajowym, w tym również poprzez drugą edycję programu dla Polski Wschodniej. Źródłami ich finansowania będą fundusze Unii Europejskiej, budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a także inne środki publiczne i prywatne.

- Przed Polską Wschodnią stoją wyjątkowe szanse na rozwój. Ich skuteczne wykorzystanie uczyni ją konkurencyjną, innowacyjną i komunikacyjnie dostępną. Strategia wskazuje konkretne działania, które będą realizowane, aby cel ten osiągnąć – podkreśla minister Elżbieta Bieńkowska.

Jednym z instrumentów realizacji zaktualizowanej Strategii będzie Program Polska Wschodnia 2014-2020. Przewiduje on wsparcie przedsięwzięć służących podniesieniu aktywności przedsiębiorstw w obszarze B+R, również na arenie międzynarodowej, a także dofinansowanie projektów polegających na współpracy firm w makroregionie. Ponadto w ramach Programu będą realizowane projekty infrastrukturalne w transporcie przyczyniające się przede wszystkim do poprawy dostępności do rynków pracy.

 

Źródło MRR 

Nasi Partnerzy
 • 2.png
 • 4.png
 • 1.png
 • 3.png

 

Polityka Prywatności i cookies. Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oraz wciśnięcie przycisku "Zrozumiałem" oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem