• CDEF_-_HERO_WWW_A.jpg

fundusze unijne

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOCZOŃCZONA.

NIE BĘDA PROWADZONE KOLEJNE NABORY DO TEGO PROJEKTU.

 

Uczestnikami projektu będzie łącznie 210 osób (114 kobiety i 96 mężczyzn):

w roku 2018 - 50 osób
w roku 2019 - 80 osób
w roku 2020 - 80 osób
zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, mające ukończone minimum 30 lat (od dnia 30 urodzin), mieszkających na terenie powiatu olsztyńskiego lun m. Olsztyn, bezrobotne lub bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające jeden z poniższych warunków:
a) osoby powyżej 50 roku życia,
b) kobiety,
c) osoby niepełnosprawne,
d) osoby długotrwale bezrobotne,
e) osoby niskowykwalifikowane (tj. osoby o niskich kwalifikacjach).

 

Uczestnik projektu w dniu podpisania deklaracji udziału w projekcie musi spełnić, ponadto to co określone w §4 ust. 1 następujące warunki:


a) zamieszkuje w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze realizacji projektu tj. na terenie miasta Olsztyn lub powiatu olsztyńskiego.
b) zamierza zarejestrować działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem działalności określonych w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,
c) nie posiadała wpisu do CEIDG (działalność aktywna lub zawieszona), nie była zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (w rejestrze przedsiębiorców) lub nie prowadziła działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m. in. działalność adwokacka, komornicza lub oświatowa) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
d) dostarczy kompletne dokumenty rekrutacyjne w terminie trwania rekrutacji określonym w § 7 ust. 1
e) nie uczestniczy w tym samym czasie w innym projekcie w ramach Działania 10.3 lub 10.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, a także nie korzysta równolegle z innych środków publicznych na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach innych programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej.

Uczestnikiem projektu może być obcokrajowiec pod warunkiem posiadania karty pobytu stałego lub czasowego (na najbliższe 2 lata) lub karty Polaka. Warunkiem koniecznym jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

 

Wykluczenia z udziału w projekcie:

1. Z udziału w projekcie wykluczone są osoby, które:
a) w ciągu ostatnich 2 lat były zatrudnione (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa
o dzieło lub inne) w Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo Łosko spółka jawna lub u Wykonawcy w ramach projektu oraz
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie i instytucjach wobec niego nadrzędnych,
b) pozostają w związku małżeńskim lub w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia oraz osoby związane z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z Beneficjentem i/lub pracownikami Beneficjenta, Partnera lub Wykonawcy uczestniczącymi w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów,
c) były karane za przestępstwo skarbowe oraz osoby, które nie korzystają w pełni z praw publicznych i nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych,
d) są bądź były przedsiębiorcami (wpis do CEIDG, KRS lub prowadzą działalność gospodarczą na podstawie przepisów odrębnych – w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia formularza rekrutacyjnego tj. prowadziły/prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, są/były wspólnikami lub komplementariuszami w spółkach osobowych, handlowych, bądź są/były członkami spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego. Nie wyklucza się udziału w projekcie osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych (banków spółdzielczych) oraz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, którzy nie osiągają przychodu z tytułu członkostwa,
e) w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych prowadziły działalność gospodarczą
i w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych otrzymały pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą ubiega się dana osoba, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku podmiotu, który miał zarejestrowaną działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro w odniesieniu do tej działalności, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy,
f) zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą prowadzoną wcześniej przez członka rodziny , z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt, itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności, w przypadku gdy członek rodziny zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej nie później niż 6 miesięcy przed dniem złożenia formularza rekrutacyjnego,
g) zamierzają prowadzić działalność gospodarczą o tym samym profilu, co przedsiębiorstwo prowadzone przez członka rodziny i pod tym samym adresem, z wykorzystaniem pomieszczeń, w których jest prowadzona działalność,
h) zmienią status na rynku pracy w okresie od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych do dnia zakwalifikowania do udziału w projekcie/podpisania umowy na wsparcie szkoleniowo-doradcze,
i) zarejestrują działalność gospodarczą w okresie od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie.
j) były karane karą zakazu dostępu do środków publicznych,
k) posiadają zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędzie Skarbowym,
l) posiadają negatywne wpisy w rejestrze prowadzonym przez Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A.,
2. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014- 2020 (Dz.U. 2015 poz. 1073) pomoc de minimis może być udzielona jeżeli spełnia:
a) Kryteria pomocy przejrzystej, o których mowa odpowiednio w art. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 oraz art. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, lub
b) Kryteria pomocy przejrzystej, o których mowa odpowiednio w art. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 oraz art. 8 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
3. Pomoc de minimis może być udzielana przedsiębiorcy działającemu we wszystkich sektorach z wyłączeniem przypadków, o których w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis;

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem