• CDEF_-_HERO_WWW_A.jpg

fundusze unijne

Wiadomość z dnia 08.12.2020 - dotyczy grupy R2_2020

 

JAK PRAWIDŁOWO I SZYBKO ROZLICZYĆ  OTRZYMANĄ DOTACJĘ – DOTYCZY GRUPY R2_letnia 2020

DOCHOWAĆ TERMINU WYDATKOWANIA DOTACJI

 

3 miesiące od momentu podpisania umowy. Dokładna data została określona w umowie w § 3 ust. 1 pkt b. Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu to data kiedy możesz dokonać ostatniej płatności w ramach zakupów z dotacji.

 

DOCHOWAĆ TERMIN ROZLICZENIA DOTACJI

30 dni od zakończenia rzeczowej realizacji projektu. Maksymalny termin rozliczenia został określony w §3 ust. 1 pkt c umowy.

 

ZŁOŻYĆ KOMPLETNE ROZLICZENIE SKŁADAJĄCE SIĘ Z

Dochować  terminu na rozliczenie – złożyć w Biurze Projektu (lub przesłać mailem) komplet dokumentów do rozliczenia do dnia wskazanego w § 3 ust. 1 pkt c umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

 

Co składa się na komplet dokumentów rozliczeniowych:

a.Wypełnione, podpisane zestawienie poniesionych wydatków (tabela – zał. 11 do regulaminu projektu - POBIERZ)

b.Pojedyncze potwierdzenia zapłaty do każdego zakupu lub wyciąg bankowy z opisem, której pozycji z rozliczenia dana płatność dotyczy.

c.W przypadku płatności z użyciem pośredników typu PayU… - Oświadczenia od sprzedawcy, że kwota wpłynęła w całości na konto bankowe. (zał. 13 do regulaminu projektu- POBIERZ)

d.W przypadku zakupu sprzętu używanego - Oryginał wyceny rzeczoznawcy.

e.W przypadku zakupu samochodu, przyczepy - Kopia dowodu rejestracyjny, polisa ubezpieczeniowa

f.W przypadku zakupu używanych środków trwałych - Oświadczenie od sprzedawcy, że sprzęt nie był kupiony ze środków UE w ciągu ostatnich 7 lat (zał. 14 do regulaminu projektu - POBIERZ).

g.W przypadku zakupu używanego środka trwałego od osoby fizycznej – potwierdzenie zapłaty podatku PCC-3.

h.W przypadku zakupu kasy fiskalnej - dokument z urzędu skarbowego, w jakiej wysokości odliczono ulgę za kasę fiskalną, dokument potwierdzający fiskalizacji urządzenia i nadanie numeru ewidencyjnego przez urząd skarbowy lub oświadczenie/wyjaśnienie kiedy zostaną dopełnione formalności z rejestracją kasy.

i.W przypadku działalności licencjonowanej np. typu transport taxi – kopia licencji uprawniającej do wykonywania działalności.

 

PRZEJŚĆ POZYTYWNIE PROCES KONTROLI

Po sprawdzeniu złożonych dokumentów ustalana będzie kontrola w siedzibie działalności firmy. Informację o kontroli przekazywać będziemy mailowo lub telefonicznie właścicielowi firmy z wyprzedzeniem.

Uwaga! Należy udostępnić pomieszczenie do celów kontroli.

 

Co należy przygotować na kontrolę?

DOKUMENTY:

a.wyciąg bankowy z rachunku Przedsiębiorcy potwierdzający dokonanie płatności przelewem lub kartą płatniczą

b.ewidencja środków trwałych

c.ewidencja wyposażenia

d.gwarancje

e.Licencje

f.umowy o pracę zatrudnionego pracownika – dotyczy Przedsiębiorców zobowiązanych do zatrudnienia pracownia, którzy na etapie kontroli będą posiadali zatrudnionego pracownika – jeśli już został zatrudniony

g.inne dokumenty źródłowe np. faktury, umowy – jeśli dotyczy

h.dokumenty potwierdzające sprzedaż środków obrotowych lub materiałów/towarów jeśli zostały odsprzedane.

Oryginały faktur, rachunków, umów lub innych dowodów księgowych powinny być opisane na odwrocie dokumentu. Poprawność opisów będzie weryfikowana podczas kontroli.

 

WZÓR OPISU DOKUMENTÓW

 „Nr umowy na otrzymanie wsparcia finansowego ….

Nazwa pozycji z sekcji D biznes planu

Zakup został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w kwocie - … zł (dotacja)

Z wkładu własnego …. zł”

 

SPRZĘTY:

a.należy przygotować wszystkie zakupione z dotacji i wkładu własnego sprzęty, urządzenia.

 

ZAKRES KONTROLI:

a.Sprawdzenie czy faktycznie jest prowadzona działalność gospodarcza oraz wykorzystanie zakupionych towarów lub usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności.

b.Sprawdzenie zgodność przedstawionych do rozliczenia dokumentów ze stanem faktycznym (np. sprawdzenie zgodności numerów seryjnych i parametrów technicznych),

c.Zbadanie czy inwestycja jest prowadzona zgodnie z biznes planem oraz czy zakupiono wszystkie towary,

d.Porównanie parametrów technicznych z przedstawionym rozliczeniem – osobom kontrolującym należy udostępnić wszystkie dokumenty umożliwiające ich weryfikację w tym m.in.: potwierdzenia zapłaty (wyciągi bankowe), ewidencje środków trwałych, specyfikacje techniczną sprzętu, gwarancję, licencję i inne o które poprosi Beneficjent,

e.Sporządzenie dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji,

f.Sprawdzenie umowy o pracę zatrudnionego pracownika – dotyczy Przedsiębiorców zobowiązanych do zatrudnienia pracownia, którzy na etapie kontroli będą posiadali zatrudnionego pracownika.

Z wizyty sporządzany będzie protokół, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron

 

WZÓR PISMA ZE ZMIANAMI W SEKCJI D:

 

Zamieszczamy przykładowe pismo dotyczące zmian w zakupach wskazanych w biznes panie w sekcji D (dotacja).

W sytuacji zmiany parametrów technicznych sprzętu wraz z pismem należy przesłać przykładowe oferty cenowe.

 

Wzór pisma dot. zmian - wersja WORD

 

Pismo po wypełnieniu należy wydrukować, podpisać i złożyć w Biurze Projektu.

Dopuszczamy przesłanie skanu pisma na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Odpowiedź CDEF dotycząca zmian zostanie niezwłocznie przesłana na maila Uczestnika Projektu (co do zasady w terminie do 5 dni roboczych).

 

 

 

Wiadomość z dnia 06.11.2020 - dotyczy grupy R2_2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o etapach poprzedzających podpisanie umowy o dofinansowanie

 

Etap 0 – LISTA RANKINGOWA – opublikowanie na stronie internetowej projektu listy osób, które otrzymają dofinansowanie około 13.11.2020

 

Etap 1 – ZABEZPIECZENIE UMOWY– wybranie zabezpieczenia i przesłanie dokumentów w wersji elektronicznej (zdjęcia lub skany) dotyczących zabezpieczenia na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 20.11.2020

 

Oświadczenie (załącznik nr 1) o preferowanej przez Uczestnika Projektu formie zabezpieczenia wraz z dodatkowymi załącznikami należy przekazać w formie mailowej (skan lub zdjęcia) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Oryginały ww. dokumentów należy dostarczyć wraz z dokumentami rejestracyjnymi firmy (etap 2).

 

Wzory dokumentów do zabezpieczenia oraz instrukcja ich wypełnienia znajduje się w zakładce dotacja.

 

Etap 2 – DOKUMENTY REJESTRACYJNE FIRMY – dokumenty rejestracyjne firmy w wersji papierowej należy dostarczyć do biura projektu w terminie do 27.11.2020 Informacja jakie dokumenty należy dostarczyć zostanie opublikowana na stronie internetowej wraz z listą rankingową.

 

Etap 3 – PODPISANIE UMOWY – Aby podpisać umowę o dofinansowanie w wybranym terminie, na dzień podpisania umowy działalność musi być rozpoczęta (status indywidualnej działalności w CEIDG Aktywny). Termin umawiany jest indywidualnie (telefonicznie bądź osobiście) po akceptacji zabezpieczenia i przedstawieniu dokumentów rejestracyjnych. Na podpisaniu umowy w biurze CDEF muszą być obecne następujące osoby: Uczestnik projektu, współmałżonek Uczestnika projektu (jeśli dotyczy), poręczyciel (jeśli wybrano tę formę zabezpieczenia), małżonek poręczyciela (jeśli dotyczy).

 

Zgodnie z regulaminem projektu ostateczny termin na uruchomienie działalności to 01.12.2020r.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny 89 532 46 12 (Barbara Błażewicz) 

 

Informacje szczegółowe dotyczące etapu 1 - zabezpieczenia umowy

 

Dokumenty dotyczące zabezpieczeń:

 

 1. Oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia – zał. 1 - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf
 2. Oświadczenie poręczyciela i małżonka poręczyciela – zał. 2 - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf
 3. Upoważnienie do sprawdzenia w BIG dla poręczyciela – zał. 3 pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

Instrukcja jak właściwie wybrać zabezpieczenie i przygotować dokumenty z tym związane.

Uczestnik projektu w pierwszej kolejności wypełnia oświadczenie o formie zabezpieczenia (zał. 1). Zgodnie z regulaminem projektu § 10 ust. 26 „Warunkiem wypłaty środków finansowych (dotacja i wsparcie pomostowe) jest wniesienie przez Uczestnika Projektu, co najmniej 2 z poniższych rodzajów zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy:

 1. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (obligatoryjnie);
 2. poręczenie osób fizycznych: co najmniej 1 osoba fizyczna zatrudniona na czas nieokreślony lub zatrudniona na czas określony tj. nie krótszy niż 18 miesięcy od dnia podpisania poręczenia lub inne osoby prowadzące działalność gospodarczą, rolniczą, emeryci bądź renciści - uzyskujące dochód brutto nie niższy niż 3.200,00 zł miesięcznie, które nie ukończyły 65-go roku życia.

Poręczycielem może być małżonek jedynie w przypadku posiadania intercyzy. Poręczycielem nie może być: pracownik z wynagrodzeniem obciążonym z tytułu wyroku sądowego lub innego, pracownik w okresie wypowiedzenia.

Beneficjent ma prawo żądać dokumentów potwierdzających status materialny poręczyciela, zobowiązania w tym zaciągnięte kredyty, pożyczki, udzielone poręczenia. Beneficjent może żądać przedstawienia więcej niż jednego poręczyciela jeśli dochód poręczyciela jest niższy niż 3.200 zł brutto lub zobowiązania są zbyt wysokie. Liczba poręczycieli uzależniona jest od ich dochodów. Decyzja ostateczna o jego zaakceptowaniu należy do Beneficjenta.

 1. blokada rachunku bankowego lub kaucja bankowa na 150% przyznanego wsparcia finansowego (dotacja i wsparcie pomostowe),
 2. ustanowienie hipoteki,
 3. gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa.

Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo Łosko spółka jawna  jako Beneficjent ma prawo niezaakceptowania wybranych przez Uczestnika Projektu form zabezpieczeń i zaproponowania innych form, które zostaną uznane, jako ostateczne. Ostateczną decyzję o rodzaju zabezpieczenia podejmuje Beneficjent na podstawie oceny ryzyka. Nieprzyjęcie propozycji Beneficjenta oznacza brak zgody na podpisanie umowy na udzielenie wsparcia finansowego.

Zabezpieczenie wnoszone będzie do ok. 150% wartości przyznanej dotacji i wsparcia finansowego (zabezpieczenie dotacji i wsparcia pomostowego, kosztów ewentualnej windykacji). W przypadku gdy Uczestnik projektu otrzyma dofinansowanie w kwocie 25.324 zł i wsparcie pomostowe w wysokości 12.120 zł to zabezpieczenie opiewać będzie na kwotę 56.166 zł.

 

Ważne informacje pomocne przy wyborze form zabezpieczenia:

 

weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową – każdy z uczestników wybiera obligatoryjnie tę formę zabezpieczenia - wystarczy informacja w załączniku nr 1 o wyborze tej formy (dokument będzie dostępny w CDEF w trakcie podpisania umowy i wypełniany jest na miejscu). Ważna informacja!!! MAŁŻONEK UCZESTNIKA PROJEKTU BĘDZIE ZOBOWIĄZANY DO OSOBISTEGO WSTAWIENNICTWA NA PODPISANIE UMOWY I WYRAŻENIE ZGODY NA ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA WEKSLOWEGO. W przypadku, gdy Uczestnik projektu ma rozdzielność majątkową, należy dostarczyć dokument potwierdzający to i obecność małżonka nie jest wymagana. PORĘCZYCIEL PORĘCZA RÓWNIEŻ NA WEKSLU SWOIM PODPISEM.  

 

ustanowienie hipoteki – należy w zał. nr 1 wskazać nr księgi wieczystej oraz lokalizację nieruchomości. Dodatkowo dołączyć dokument potwierdzający własność (akt notarialny lub inny równoważny). W przypadku, gdy właścicielem nieruchomości nie jest Uczestnik projektu należy dołączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości na dokonanie wpisu do hipoteki.

W przypadku, gdy w księgach wieczystych jest już wpisany wierzyciel, ale zobowiązania są spłacone należy dostarczyć zaświadczenie o spłacie zobowiązań i możliwości wykreślenia wpisów. W przypadku gdy zobowiązania nie są spłacone w całości należy dostarczyć zaświadczenie od wierzyciela o wysokości pozostałego do spłaty zobowiązania i terminowości dokonywanych spłat.

Wpisu do hipoteki dokonuje się po podpisaniu umowy na otrzymanie wsparcia finansowego z CDEF. Należy dokonać wpisu u notariusza. Wypłata dotacji nastąpi dopiero po dostarczeniu do biura CDEF aktu notarialnego o dokonaniu wpisu do hipoteki, wniosku wysłanego elektronicznie do sądu przez notariusza oraz potwierdzenia zarejestrowania wniosku. Koszty opłat notarialnych i sądowych ponosi Uczestnik projektu.  W przypadku samodzielnego dokonywania wpisu do hipoteki bezpośrednio w Sądzie, bez udziału notariusza, wypłata środków nastąpi dopiero do uprawomocnieniu się wpisu w księgach wieczystych (ok.2 miesiące).

Poręczenie osoby fizycznej – należy wpisać nazwisko i imię osoby (osób), która będzie poręczycielem w zał. nr 1. Dodatkowo należy dołączyć oświadczenie od poręczyciela i jego współmałżonka (załącznik nr 2) oraz przedstawić zaświadczenie o średnich zarobkach za ostatnie 3 miesiące (dochód brutto nie niższy niż 3.200,00 zł miesięcznie).

Na zaświadczeniu (nie starsze niż 1 miesiąc) musi znaleźć się informacja o:

 • dane osobowe poręczyciela, adres zamieszkania,
 • okres zatrudnienia,
 • stanowisko,
 • wysokość wynagrodzenia brutto (średnia z 3 ostatnich miesięcy),
 • informację o tym, że wynagrodzenie nie jest obciążone z tytułu wyroków sądowych/komorniczych,
 • informację o tym, że pracownik nie jest w trakcie wypowiedzenia,
 • informacje o tym, że zakład pracy nie jest w trakcie likwidacji/upadłości,
 • podpis osoby upoważnionej do wystawiania zaświadczeń.

Poręczyciel również obligatoryjnie wyraża zgodę na sprawdzenie w BIG, BOK, ZBP (załącznik nr 3). W przypadku gdy poręczenia dokonuje osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zamiast zaświadczenia o zarobkach należy dostarczyć wydruk CEDIG lub wpis do KRS, PIT za ostatni zamknięty rok obrotowy oraz oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków. Ważna informacja !!! PORĘCZYCIEL I JEGO WSPÓŁMAŁOŻONEK BĘDĄ ZOBOWIĄZANI DO OSOBISTEGO WSTAWIENNICTWA NA PODPISANIE UMOWY. W przypadku, gdy poręczyciel ma rozdzielność majątkową, należy dostarczyć dokument potwierdzający to, wtedy obecność współmałżonka nie będzie wymagana.

Gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa – należy wskazać jaki rodzaj gwarancji został wybrany w zał. nr 1. Dodatkowo należy przedstawić wstępną decyzję o pozytywnym wniosku o udzielenie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej na 150% przyznanego wsparcia finansowego w postaci dotacji i wsparcia pomostowego. Po podpisaniu umowy należy dostarczyć właściwy dokument. Dopiero po dostarczeniu właściwego dokumentu zostanie wypłacona dotacja.

Blokada rachunku bankowego lub kaucja – w zał. nr 1 należy podać kwotę, na jaką będzie zrobiona blokada rachunku bankowego oraz dołączyć potwierdzenie salda na rachunku na 150% przyznanej kwoty wsparcia finansowego. Po podpisaniu umowy na otrzymanie wsparcia finansowego należy dokonać właściwej blokady rachunku bankowego (lub kaucji), ze wskazaniem Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo Łosko spółka jawna oraz numeru umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na czas nieokreślony lub nie krótszy niż 18 miesięcy. Do CDEF należy dostarczyć dokument potwierdzający dokonanie blokady wraz z wnioskiem (lub innym dokumentem z którego wynika jakie są warunki dyspozycji bankowej). Nie będą akceptowane blokady, z których wynika, że bank ma pierwszeństwo pobrania środków np. na poczet innych zobowiązań.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wiadomość z dnia 17.07.2020 - dotyczy grupy R1_2020

 

JAK PRAWIDŁOWO I SZYBKO ROZLICZYĆ  OTRZYMANĄ DOTACJĘ – DOTYCZY GRUPY R1_zimowa 2020

DOCHOWAĆ TERMINU WYDATKOWANIA DOTACJI

 

3 miesiące od momentu podpisania umowy. Dokładna data została określona w umowie w § 3 ust. 1 pkt b. Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu to data kiedy możesz dokonać ostatniej płatności w ramach zakupów z dotacji.

 

DOCHOWAĆ TERMIN ROZLICZENIA DOTACJI

30 dni od zakończenia rzeczowej realizacji projektu. Maksymalny termin rozliczenia został określony w §3 ust. 1 pkt c umowy.

 

ZŁOŻYĆ KOMPLETNE ROZLICZENIE SKŁADAJĄCE SIĘ Z

Dochować  terminu na rozliczenie – złożyć w Biurze Projektu (lub przesłać mailem) komplet dokumentów do rozliczenia do dnia wskazanego w § 3 ust. 1 pkt c umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

 

Co składa się na komplet dokumentów rozliczeniowych:

a.Wypełnione, podpisane zestawienie poniesionych wydatków (tabela – zał. 11 do regulaminu projektu - POBIERZ)

b.Pojedyncze potwierdzenia zapłaty do każdego zakupu lub wyciąg bankowy z opisem, której pozycji z rozliczenia dana płatność dotyczy.

c.W przypadku płatności z użyciem pośredników typu PayU… - Oświadczenia od sprzedawcy, że kwota wpłynęła w całości na konto bankowe. (zał. 13 do regulaminu projektu- POBIERZ)

d.W przypadku zakupu sprzętu używanego - Oryginał wyceny rzeczoznawcy.

e.W przypadku zakupu samochodu, przyczepy - Kopia dowodu rejestracyjny, polisa ubezpieczeniowa

f.W przypadku zakupu używanych środków trwałych - Oświadczenie od sprzedawcy, że sprzęt nie był kupiony ze środków UE w ciągu ostatnich 7 lat (zał. 14 do regulaminu projektu - POBIERZ).

g.W przypadku zakupu używanego środka trwałego od osoby fizycznej – potwierdzenie zapłaty podatku PCC-3.

h.W przypadku zakupu kasy fiskalnej - dokument z urzędu skarbowego, w jakiej wysokości odliczono ulgę za kasę fiskalną, dokument potwierdzający fiskalizacji urządzenia i nadanie numeru ewidencyjnego przez urząd skarbowy lub oświadczenie/wyjaśnienie kiedy zostaną dopełnione formalności z rejestracją kasy.

i.W przypadku działalności licencjonowanej np. typu transport taxi – kopia licencji uprawniającej do wykonywania działalności.

 

PRZEJŚĆ POZYTYWNIE PROCES KONTROLI

Po sprawdzeniu złożonych dokumentów ustalana będzie kontrola w siedzibie działalności firmy. Informację o kontroli przekazywać będziemy mailowo lub telefonicznie właścicielowi firmy z wyprzedzeniem.

Uwaga! Należy udostępnić pomieszczenie do celów kontroli.

 

Co należy przygotować na kontrolę?

DOKUMENTY:

a.wyciąg bankowy z rachunku Przedsiębiorcy potwierdzający dokonanie płatności przelewem lub kartą płatniczą

b.ewidencja środków trwałych

c.ewidencja wyposażenia

d.gwarancje

e.Licencje

f.umowy o pracę zatrudnionego pracownika – dotyczy Przedsiębiorców zobowiązanych do zatrudnienia pracownia, którzy na etapie kontroli będą posiadali zatrudnionego pracownika – jeśli już został zatrudniony

g.inne dokumenty źródłowe np. faktury, umowy – jeśli dotyczy

h.dokumenty potwierdzające sprzedaż środków obrotowych lub materiałów/towarów jeśli zostały odsprzedane.

Oryginały faktur, rachunków, umów lub innych dowodów księgowych powinny być opisane na odwrocie dokumentu. Poprawność opisów będzie weryfikowana podczas kontroli.

 

WZÓR OPISU DOKUMENTÓW

 „Nr umowy na otrzymanie wsparcia finansowego ….

Nazwa pozycji z sekcji D biznes planu

Zakup został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w kwocie - … zł (dotacja)

Z wkładu własnego …. zł”

 

SPRZĘTY:

a.należy przygotować wszystkie zakupione z dotacji i wkładu własnego sprzęty, urządzenia.

 

ZAKRES KONTROLI:

a.Sprawdzenie czy faktycznie jest prowadzona działalność gospodarcza oraz wykorzystanie zakupionych towarów lub usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności.

b.Sprawdzenie zgodność przedstawionych do rozliczenia dokumentów ze stanem faktycznym (np. sprawdzenie zgodności numerów seryjnych i parametrów technicznych),

c.Zbadanie czy inwestycja jest prowadzona zgodnie z biznes planem oraz czy zakupiono wszystkie towary,

d.Porównanie parametrów technicznych z przedstawionym rozliczeniem – osobom kontrolującym należy udostępnić wszystkie dokumenty umożliwiające ich weryfikację w tym m.in.: potwierdzenia zapłaty (wyciągi bankowe), ewidencje środków trwałych, specyfikacje techniczną sprzętu, gwarancję, licencję i inne o które poprosi Beneficjent,

e.Sporządzenie dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji,

f.Sprawdzenie umowy o pracę zatrudnionego pracownika – dotyczy Przedsiębiorców zobowiązanych do zatrudnienia pracownia, którzy na etapie kontroli będą posiadali zatrudnionego pracownika.

Z wizyty sporządzany będzie protokół, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron

 

WZÓR PISMA ZE ZMIANAMI W SEKCJI D:

 

Zamieszczamy przykładowe pismo dotyczące zmian w zakupach wskazanych w biznes panie w sekcji D (dotacja).

W sytuacji zmiany parametrów technicznych sprzętu wraz z pismem należy przesłać przykładowe oferty cenowe.

 

Wzór pisma dot. zmian - wersja WORD

 

Pismo po wypełnieniu należy wydrukować, podpisać i złożyć w Biurze Projektu.

Dopuszczamy przesłanie skanu pisma na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Odpowiedź CDEF dotycząca zmian zostanie niezwłocznie przesłana na maila Uczestnika Projektu (co do zasady w terminie do 5 dni roboczych).

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wiadomość z dnia 02.06.2020 dla Rundy 1_ziomowej 2020

 

Informacja o etapach poprzedzających podpisanie umowy o dofinansowanie

Etap 0 – LISTA RANKINGOWA – opublikowanie na stronie internetowej projektu listy osób, które otrzymają dofinansowanie do 05.06.2020r. (piątek)

 

Etap 1 – ZABEZPIECZENIE UMOWY–  Oświadczenie (załącznik nr 1) o preferowanej przez Uczestnika Projektu formie zabezpieczenia wraz z dodatkowymi załącznikami należy przekazać w formie mailowej (skan lub zdjęcia) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.terminie 12.06.2020r.(piątek)

Oryginały ww. dokumentów należy dostarczyć wraz z dokumentami rejestracyjnymi firmy (etap 2).

Etap 2 – DOKUMENTY REJESTRACYJNE FIRMY – dokumenty rejestracyjne firmy w wersji papierowej należy dostarczyć do biura projektu w terminie 19.06.2020r. Informacja jakie dokumenty należy dostarczyć zostanie opublikowana na stronie internetowej wraz z listą rankingową.

 

Etap 3 – PODPISANIE UMOWY – podpisywanie umów o dofinansowanie w terminie 24-25.06.2020r; 29-30.06.2020r. dla działalności aktywnych w 06.2020 i 06-10.07.2020r. dla działalności aktywnych w 07.2020r. Aby podpisać umowę o dofinansowanie w wybranym terminie, na dzień podpisania umowy działalność musi być rozpoczęta (status indywidualnej działalności w CEIDG Aktywny). Termin umawiany jest indywidualnie (telefonicznie bądź osobiście) po akceptacji zabezpieczenia i przedstawieniu dokumentów rejestracyjnych. Na podpisaniu umowy w biurze CDEF muszą być obecne następujące osoby: Uczestnik projektu, współmałżonek Uczestnika projektu (jeśli dotyczy), poręczyciel (jeśli wybrano tę formę zabezpieczenia), małżonek poręczyciela (jeśli dotyczy).

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny 89 532 46 12 (Barbara Błażewicz) 

Informacje szczegółowe dotyczące etapu 1 - zabezpieczenia umowy

 

!!!! Link do filmu omawiającego poszczególne formy zabezpieczenia -  https://youtu.be/qePKycu6mhI

 

Dokumenty dotyczące zabezpieczeń:

 

 1. Oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia –zał.1 – (wersja pdf); zał.1 (wersja word)
 2. Oświadczenie poręczyciela i małżonka poręczyciela – zał.2 – (wersja pdf); zał.2 (wersja word)
 3. Upoważnienie do sprawdzenia w BIG dla poręczyciela – zał.3 – (wersja pdf); zał.3 (wersja word)

 

Instrukcja jak właściwie wybrać zabezpieczenie i przygotować dokumenty z tym związane.

Uczestnik projektu w pierwszej kolejności wypełnia oświadczenie o formie zabezpieczenia (zał. 1). Zgodnie z regulaminem projektu § 10 ust. 26 „Warunkiem wypłaty środków finansowych (dotacja i wsparcie pomostowe) jest wniesienie przez

 

Uczestnika Projektu, co najmniej 2 z poniższych rodzajów zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy:

 1. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (obligatoryjnie);
 2. poręczenie osób fizycznych: co najmniej 1 osoba fizyczna zatrudniona na czas nieokreślony lub zatrudniona na czas określony tj. nie krótszy niż 18 miesięcy od dnia podpisania poręczenia lub inne osoby prowadzące działalność gospodarczą, rolniczą, emeryci bądź renciści - uzyskujące dochód brutto nie niższy niż 3.200,00 zł miesięcznie, które nie ukończyły 65-go roku życia.

Poręczycielem może być małżonek jedynie w przypadku posiadania intercyzy. Poręczycielem nie może być: pracownik z wynagrodzeniem obciążonym z tytułu wyroku sądowego lub innego, pracownik w okresie wypowiedzenia.

Beneficjent ma prawo żądać dokumentów potwierdzających status materialny poręczyciela, zobowiązania w tym zaciągnięte kredyty, pożyczki, udzielone poręczenia. Beneficjent może żądać przedstawienia więcej niż jednego poręczyciela jeśli dochód poręczyciela jest niższy niż 3.200 zł brutto lub zobowiązania są zbyt wysokie. Liczba poręczycieli uzależniona jest od ich dochodów. Decyzja ostateczna o jego zaakceptowaniu należy do Beneficjenta.

 1. blokada rachunku bankowego lub kaucja bankowa na 150% przyznanego wsparcia finansowego (dotacja i wsparcie pomostowe),
 2. ustanowienie hipoteki,
 3. gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa.

Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo Łosko spółka jawna  jako Beneficjent ma prawo niezaakceptowania wybranych przez Uczestnika Projektu form zabezpieczeń i zaproponowania innych form, które zostaną uznane, jako ostateczne. Ostateczną decyzję o rodzaju zabezpieczenia podejmuje Beneficjent na podstawie oceny ryzyka. Nieprzyjęcie propozycji Beneficjenta oznacza brak zgody na podpisanie umowy na udzielenie wsparcia finansowego.

Zabezpieczenie wnoszone będzie do 150% wartości przyznanej dotacji i wsparcia finansowego (zabezpieczenie dotacji i wsparcia pomostowego, kosztów ewentualnej windykacji). W przypadku gdy Uczestnik projektu otrzyma dofinansowanie w kwocie 25.324 zł i wsparcie pomostowe w wysokości 12.120 zł to zabezpieczenie opiewać będzie na kwotę 56.166 zł.

Ważne informacje pomocne przy wyborze form zabezpieczenia:

 

weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową – każdy z uczestników wybiera obligatoryjnie tę formę zabezpieczenia - wystarczy informacja w załączniku nr 1 o wyborze tej formy (dokument będzie dostępny w CDEF w trakcie podpisania umowy i wypełniany jest na miejscu). Ważna informacja!!! MAŁŻONEK UCZESTNIKA PROJEKTU BĘDZIE ZOBOWIĄZANY DO OSOBISTEGO WSTAWIENNICTWA NA PODPISANIE UMOWY I WYRAŻENIE ZGODY NA ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA WEKSLOWEGO. W przypadku, gdy Uczestnik projektu ma rozdzielność majątkową, należy dostarczyć dokument potwierdzający to i obecność małżonka nie jest wymagana. PORĘCZYCIEL PORĘCZA RÓWNIEŻ NA WEKSLU SWOIM PODPISEM.  

 

ustanowienie hipoteki – należy w zał. nr 1 wskazać nr księgi wieczystej oraz lokalizację nieruchomości. Dodatkowo dołączyć dokument potwierdzający własność (akt notarialny lub inny równoważny). W przypadku, gdy właścicielem nieruchomości nie jest Uczestnik projektu należy dołączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości na dokonanie wpisu do hipoteki.

W przypadku, gdy w księgach wieczystych jest już wpisany wierzyciel, ale zobowiązania są spłacone należy dostarczyć zaświadczenie o spłacie zobowiązań i możliwości wykreślenia wpisów. W przypadku gdy zobowiązania nie są spłacone w całości należy dostarczyć zaświadczenie od wierzyciela o wysokości pozostałego do spłaty zobowiązania i terminowości dokonywanych spłat.

Wpisu do hipoteki dokonuje się po podpisaniu umowy na otrzymanie wsparcia finansowego z CDEF. Należy dokonać wpisu u notariusza. Wypłata dotacji nastąpi dopiero po dostarczeniu do biura CDEF aktu notarialnego o dokonaniu wpisu do hipoteki, wniosku wysłanego elektronicznie do sądu przez notariusza oraz potwierdzenia zarejestrowania wniosku. Koszty opłat notarialnych i sądowych ponosi Uczestnik projektu.  W przypadku samodzielnego dokonywania wpisu do hipoteki bezpośrednio w Sądzie, bez udziału notariusza, wypłata środków nastąpi dopiero do uprawomocnieniu się wpisu w księgach wieczystych (ok.6 miesięcy).

Poręczenie osoby fizycznejnależy wpisać nazwisko i imię osoby (osób), która będzie poręczycielem w zał. nr 1. Dodatkowo należy dołączyć oświadczenie od poręczyciela i jego współmałżonka (załącznik nr 2) oraz przedstawić zaświadczenie o średnich zarobkach za ostatnie 3 miesiące (dochód brutto nie niższy niż 3.200,00 zł miesięcznie). Na zaświadczeniu (nie starsze niż 1 miesiąc) musi znaleźć się informacja o:

 • dane osobowe poręczyciela, adres zamieszkania,
 • okres zatrudnienia,
 • stanowisko,
 • wysokość wynagrodzenia brutto (średnia z 3 ostatnich miesięcy),
 • informację o tym, że wynagrodzenie nie jest obciążone z tytułu wyroków sądowych/komorniczych,
 • informację o tym, że pracownik nie jest w trakcie wypowiedzenia,
 • informacje o tym, że zakład pracy nie jest w trakcie likwidacji/upadłości,
 • podpis osoby upoważnionej do wystawiania zaświadczeń.

Poręczyciel również obligatoryjnie wyraża zgodę na sprawdzenie w BIG, BOK, ZBP (załącznik nr 3). W przypadku gdy poręczenia dokonuje osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zamiast zaświadczenia o zarobkach należy dostarczyć wydruk CEDIG lub wpis do KRS, PIT za ostatni zamknięty rok obrotowy oraz oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków. Ważna informacja !!! PORĘCZYCIEL I JEGO WSPÓŁMAŁOŻONEK BĘDĄ ZOBOWIĄZANI DO OSOBISTEGO WSTAWIENNICTWA NA PODPISANIE UMOWY. W przypadku, gdy poręczyciel ma rozdzielność majątkową, należy dostarczyć dokument potwierdzający to, wtedy obecność współmałżonka nie będzie wymagana.

Gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa – należy wskazać jaki rodzaj gwarancji został wybrany w zał. nr 1. Dodatkowo należy przedstawić wstępną decyzję o pozytywnym wniosku o udzielenie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej na 150% przyznanego wsparcia finansowego w postaci dotacji i wsparcia pomostowego. Po podpisaniu umowy należy dostarczyć właściwy dokument. Dopiero po dostarczeniu właściwego dokumentu zostanie wypłacona dotacja.

Blokada rachunku bankowego lub kaucja – w zał. nr 1 należy podać kwotę, na jaką będzie zrobiona blokada rachunku bankowego oraz dołączyć potwierdzenie salda na rachunku na 150% przyznanej kwoty wsparcia finansowego. Po podpisaniu umowy na otrzymanie wsparcia finansowego należy dokonać właściwej blokady rachunku bankowego (lub kaucji), ze wskazaniem Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo Łosko spółka jawna oraz numeru umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na czas nieokreślony lub nie krótszy niż 18 miesięcy. Do CDEF należy dostarczyć dokument potwierdzający dokonanie blokady wraz z wnioskiem (lub innym dokumentem z którego wynika jakie są warunki dyspozycji bankowej). Nie będą akceptowane blokady, z których wynika, że bank ma pierwszeństwo pobrania środków np. na poczet innych zobowiązań.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wiadomość z dnia 30.01.2020 dla Rundy R3_jesienna 2019

 

Zamieszczamy przykładowe pismo dotyczące zmian w zakupach wskazanych w biznes panie w sekcji D (dotacja).

W sytuacji zmiany parametrów technicznych sprzętu wraz z pismem należy przesłać przykładowe oferty cenowe.

Wzór pisma dot. zmian - wersja WORD

Wzór pisma dot. zmian- wersja PDF

Pismo po wypełnieniu należy wydrukować, podpisać i złożyć w Biurze Projektu.

Dopuszczamy przesłanie skanu pisma na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Odpowiedź CDEF dotycząca zmian zostanie niezwłocznie przesłana na maila Uczestnika Projektu (w terminie do 5 dni roboczych).

 

wiadomość z dnia 15.01.2020 dla Rundy 3_2019

 

JAK PRAWIDŁOWO I SZYBKO ROZLICZYĆ  OTRZYMANĄ DOTACJĘ – DOTYCZY GRUPY R3_jesienna 2019

DOCHOWAĆ TERMINU WYDATKOWANIA DOTACJI

3 miesiące od momentu podpisania umowy. Dokładna data została określona w umowie w § 3 ust. 1 pkt b. Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu to data kiedy możesz dokonać ostatniej płatności w ramach zakupów z dotacji.

DOCHOWAĆ TERMIN ROZLICZENIA DOTACJI

30 dni od zakończenia rzeczowej realizacji projektu. Maksymalny termin rozliczenia został określony w §3 ust. 1 pkt c umowy.

ZŁOŻYĆ KOMPLETNE ROZLICZENIE SKŁADAJĄCE SIĘ Z

Dochować  terminu na rozliczenie – złożyć w Biurze Projektu komplet dokumentów do rozliczenia do dnia wskazanego w § 3 ust. 1 pkt c umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

Co składa się na komplet dokumentów rozliczeniowych:

 1. Wypełnione, podpisane zestawienie poniesionych wydatków (tabela – zał. 11 do regulaminu projektu - POBIERZ)
 2. Pojedyncze potwierdzenia zapłaty do każdego zakupu lub wyciąg bankowy z opisem, której pozycji z rozliczenia dana płatność dotyczy.
 3. W przypadku płatności z użyciem pośredników typu PayU… - Oświadczenia od sprzedawcy, że kwota wpłynęła w całości na konto bankowe. (zał. 13 do regulaminu projektu- POBIERZ)
 4. W przypadku zakupu sprzętu używanego - Oryginał wyceny rzeczoznawcy.
 5. W przypadku zakupu samochodu, przyczepy - Kopia dowodu rejestracyjny, polisa ubezpieczeniowa
 6. W przypadku zakupu używanych środków trwałych - Oświadczenie od sprzedawcy, że sprzęt nie był kupiony ze środków UE w ciągu ostatnich 7 lat (zał. 14 do regulaminu projektu -POBIERZ).
 7. W przypadku zakupu używanego środka trwałego od osoby fizycznej – potwierdzenie zapłaty podatku PCC-3.
 8. W przypadku zakupu kasy fiskalnej - dokument z urzędu skarbowego, w jakiej wysokości odliczono ulgę za kasę fiskalną, dokument potwierdzający fiskalizacji urządzenia i nadanie numeru ewidencyjnego przez urząd skarbowy lub oświadczenie/wyjaśnienie kiedy zostaną dopełnione formalności z rejestracją kasy.
 9. W przypadku działalności licencjonowanej np. typu transport taxi – kopia licencji uprawniającej do wykonywania działalności.

PRZEJŚĆ POZYTYWNIE PROCES KONTROLI

Po sprawdzeniu złożonych dokumentów ustalana będzie kontrola w siedzibie działalności firmy. Informację o kontroli przekazywać będziemy mailowo lub telefonicznie właścicielowi firmy z wyprzedzeniem.

Uwaga! Należy udostępnić pomieszczenie do celów kontroli.

Co należy przygotować na kontrolę?

DOKUMENTY:

 1. wyciąg bankowy z rachunku Przedsiębiorcy potwierdzający dokonanie płatności przelewem lub kartą płatniczą
 2. ewidencja środków trwałych
 3. ewidencja wyposażenia
 4. gwarancje
 5. Licencje
 6. umowy o pracę zatrudnionego pracownika – dotyczy Przedsiębiorców zobowiązanych do zatrudnienia pracownia, którzy na etapie kontroli będą posiadali zatrudnionego pracownika – jeśli już został zatrudniony
 7. inne dokumenty źródłowe np. faktury, umowy – jeśli dotyczy
 8. dokumenty potwierdzające sprzedaż środków obrotowych lub materiałów/towarów jeśli zostały odsprzedane.

Oryginały faktur, rachunków, umów lub innych dowodów księgowych powinny być opisane na odwrocie dokumentu. Poprawność opisów będzie weryfikowana podczas kontroli.

WZÓR OPISU DOKUMENTÓW

 „Nr umowy na otrzymanie wsparcia finansowego ….

Nazwa pozycji z sekcji D biznes planu

Zakup został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w kwocie - … zł (dotacja)

Z wkładu własnego …. zł”

SPRZĘTY:

 1. należy przygotować wszystkie zakupione z dotacji i wkładu własnego sprzęty, urządzenia.

ZAKRES KONTROLI:

 1. Sprawdzenie czy faktycznie jest prowadzona działalność gospodarcza oraz wykorzystanie zakupionych towarów lub usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności.
 2. Sprawdzenie zgodność przedstawionych do rozliczenia dokumentów ze stanem faktycznym (np. sprawdzenie zgodności numerów seryjnych i parametrów technicznych),
 3. Zbadanie czy inwestycja jest prowadzona zgodnie z biznes planem oraz czy zakupiono wszystkie towary,
 4. Porównanie parametrów technicznych z przedstawionym rozliczeniem – osobom kontrolującym należy udostępnić wszystkie dokumenty umożliwiające ich weryfikację w tym m.in.: potwierdzenia zapłaty (wyciągi bankowe), ewidencje środków trwałych, specyfikacje techniczną sprzętu, gwarancję, licencję i inne o które poprosi Beneficjent,
 5. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji,
 6. Sprawdzenie umowy o pracę zatrudnionego pracownika – dotyczy Przedsiębiorców zobowiązanych do zatrudnienia pracownia, którzy na etapie kontroli będą posiadali zatrudnionego pracownika.

Z wizyty sporządzany będzie protokół, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wiadomośc z dnia 20.11.2019 - dotyczy grupy R3_2019

 

A. OGŁOSZENIE (ANEKS nr 3) O KONKURSIE - (INSTRUKCJE I WSKAZÓWKI) Z DNIA 20.11.2019- pobierz  wersję pdf

B. Standardowy wniosek o udzielenie wsparcia finansowego - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf.

Uwaga!!! wniosek musi byc wydrukowany w kolorze.Jeśli nie masz gdzie wydrukować w kolorze możesz pobrać wydruk w Biurze Projektu.

C. ZAŁ. NR 2 - Biznes Plan i analiza finansowa -  pobierz wersję word i pobierz wersję excel

D. ZAŁ. NR 3 - oświadczenie o niezaleganiu - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

E. ZAŁ. NR 4 - oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

F. ZAŁ. NR 5 - oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

G. ZAŁ. NR 6 - oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

H. ZAŁ. NR 7 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis pobierz wersję excel, pobierz wersję pdf

I. ZAŁ. NR 8 - oświadczenie o kwalifikowalności VAT - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

J. ZAŁ. NR 9 A- oświadczenie o zatrudnieniu pracownika na umowę o pracę - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

K. ZAŁ NR 9B - oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy - pobierz wersję word, pobierz wersja pdf

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wiadomość z dnia 19.08.2019 - dotyczy grupy R2_2019

 

JAK PRAWIDŁOWO I SZYBKO ROZLICZYĆ  OTRZYMANĄ DOTACJĘ – DOTYCZY GRUPY R2_LETNIA 2019

DOCHOWAĆ TERMINU WYDATKOWANIA DOTACJI

3 miesiące od momentu podpisania umowy. Dokładna data została określona w umowie w § 3 ust. 1 pkt b. Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu to data kiedy możesz dokonać ostatniej płatności w ramach zakupów z dotacji.

DOCHOWAĆ TERMIN ROZLICZENIA DOTACJI

30 dni od zakończenia rzeczowej realizacji projektu. Maksymalny termin rozliczenia został określony w §3 ust. 1 pkt c umowy.

ZŁOŻYĆ KOMPLETNE ROZLICZENIE SKŁADAJĄCE SIĘ Z

Dochować  terminu na rozliczenie – złożyć w Biurze Projektu komplet dokumentów do rozliczenia do dnia wskazanego w § 3 ust. 1 pkt c umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

Co składa się na komplet dokumentów rozliczeniowych:

 1. Wypełnione, podpisane zestawienie poniesionych wydatków (tabela – zał. 11 do regulaminu projektu - POBIERZ)
 2. Pojedyncze potwierdzenia zapłaty do każdego zakupu lub wyciąg bankowy z opisem, której pozycji z rozliczenia dana płatność dotyczy.
 3. W przypadku płatności z użyciem pośredników typu PayU… - Oświadczenia od sprzedawcy, że kwota wpłynęła w całości na konto bankowe. (zał. 13 do regulaminu projektu- POBIERZ)
 4. W przypadku zakupu sprzętu używanego - Oryginał wyceny rzeczoznawcy.
 5. W przypadku zakupu samochodu, przyczepy - Kopia dowodu rejestracyjny, polisa ubezpieczeniowa
 6. W przypadku zakupu używanych środków trwałych - Oświadczenie od sprzedawcy, że sprzęt nie był kupiony ze środków UE w ciągu ostatnich 7 lat (zał. 14 do regulaminu projektu -POBIERZ).
 7. W przypadku zakupu używanego środka trwałego od osoby fizycznej – potwierdzenie zapłaty podatku PCC-3.
 8. W przypadku zakupu kasy fiskalnej - dokument z urzędu skarbowego, w jakiej wysokości odliczono ulgę za kasę fiskalną, dokument potwierdzający fiskalizacji urządzenia i nadanie numeru ewidencyjnego przez urząd skarbowy lub oświadczenie/wyjaśnienie kiedy zostaną dopełnione formalności z rejestracją kasy.
 9. W przypadku działalności licencjonowanej np. typu transport taxi – kopia licencji uprawniającej do wykonywania działalności.

PRZEJŚĆ POZYTYWNIE PROCES KONTROLI

Po sprawdzeniu złożonych dokumentów ustalana będzie kontrola w siedzibie działalności firmy. Informację o kontroli przekazywać będziemy mailowo lub telefonicznie właścicielowi firmy z wyprzedzeniem.

Uwaga! Należy udostępnić pomieszczenie do celów kontroli.

Co należy przygotować na kontrolę?

DOKUMENTY:

 1. wyciąg bankowy z rachunku Przedsiębiorcy potwierdzający dokonanie płatności przelewem lub kartą płatniczą
 2. ewidencja środków trwałych
 3. ewidencja wyposażenia
 4. gwarancje
 5. Licencje
 6. umowy o pracę zatrudnionego pracownika – dotyczy Przedsiębiorców zobowiązanych do zatrudnienia pracownia, którzy na etapie kontroli będą posiadali zatrudnionego pracownika – jeśli już został zatrudniony
 7. inne dokumenty źródłowe np. faktury, umowy – jeśli dotyczy
 8. dokumenty potwierdzające sprzedaż środków obrotowych lub materiałów/towarów jeśli zostały odsprzedane.

Oryginały faktur, rachunków, umów lub innych dowodów księgowych powinny być opisane na odwrocie dokumentu. Poprawność opisów będzie weryfikowana podczas kontroli.

WZÓR OPISU DOKUMENTÓW

 „Nr umowy na otrzymanie wsparcia finansowego ….

Nazwa pozycji z sekcji D biznes planu

Zakup został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w kwocie - … zł (dotacja)

Z wkładu własnego …. zł”

SPRZĘTY:

 1. należy przygotować wszystkie zakupione z dotacji i wkładu własnego sprzęty, urządzenia.

ZAKRES KONTROLI:

 1. Sprawdzenie czy faktycznie jest prowadzona działalność gospodarcza oraz wykorzystanie zakupionych towarów lub usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności.
 2. Sprawdzenie zgodność przedstawionych do rozliczenia dokumentów ze stanem faktycznym (np. sprawdzenie zgodności numerów seryjnych i parametrów technicznych),
 3. Zbadanie czy inwestycja jest prowadzona zgodnie z biznes planem oraz czy zakupiono wszystkie towary,
 4. Porównanie parametrów technicznych z przedstawionym rozliczeniem – osobom kontrolującym należy udostępnić wszystkie dokumenty umożliwiające ich weryfikację w tym m.in.: potwierdzenia zapłaty (wyciągi bankowe), ewidencje środków trwałych, specyfikacje techniczną sprzętu, gwarancję, licencję i inne o które poprosi Beneficjent,
 5. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji,
 6. Sprawdzenie umowy o pracę zatrudnionego pracownika – dotyczy Przedsiębiorców zobowiązanych do zatrudnienia pracownia, którzy na etapie kontroli będą posiadali zatrudnionego pracownika.

Z wizyty sporządzany będzie protokół, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wiadomość z dnia 17.07.2019 - dotyczy grupy R2_2019

 

Etap 0 – LISTA RANKINGOWA – opublikowanie na stronie internetowej projektu listy osób, które otrzymają dofinansowanie – 29 lub 30.07.2019

Etap 1 – ZABEZPIECZENIE UMOWY– wybranie zabezpieczenia i przesłanie dokumentów w wersji elektronicznej (zdjęcia lub skany) dotyczących zabezpieczenia na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 01.08.2019 (czwartek).

Oświadczenie (załącznik nr 1) o preferowanej przez Uczestnika Projektu formie zabezpieczenia wraz z dodatkowymi załącznikami należy przekazać w formie mailowej (skan lub zdjęcia) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oryginały ww. dokumentów należy dostarczyć wraz z dokumentami rejestracyjnymi firmy (etap 2).

Etap 2 – DOKUMENTY REJESTRACYJNE FIRMY – dokumenty rejestracyjne firmy w wersji papierowej należy dostarczyć do biura projektu w terminie do 12.08.2019. Informacja jakie dokumenty należy dostarczyć zostanie opublikowana na stronie internetowej w dniu opublikowania listy rankingowej.

Etap 3 – PODPISANIE UMOWY – podpisywanie umów o dofinansowanie w terminie 19.08.2019 - 22.08.2019. Aby podpisać umowę o dofinansowanie w wybranym terminie, na dzień podpisania umowy działalność musi być rozpoczęta (status indywidualnej działalności w CEIDG Aktywny).

Termin umawiany jest indywidualnie (telefonicznie przez Uczestnika projektu bądź osobiście) po akceptacji zabezpieczenia i przedstawieniu dokumentów rejestracyjnych.

Na podpisaniu umowy w biurze CDEF muszą być obecne następujące osoby: Uczestnik projektu, współmałżonek Uczestnika projektu (jeśli dotyczy), poręczyciel (jeśli wybrano te formę zabezpieczenia), małżonek poręczyciela (jeśli dotyczy).

 

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny 89 532 46 12 (Barbara Błażewicz) 

 

Dokumenty dotyczące zabezpieczeń:

 

 1. Oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia – zał. 1 - (wersjapdf); zał. 1 - (wersja word)
 2. Oświadczenie poręczyciela i małżonka poręczyciela – zał. 2- (wersja pdf); zał. 2 - (wersja word)
 3. Upoważnienie do sprawdzenia w BIG dla poręczyciela – zał. 3 - (wersja word); zał. 3 - (wersja word)

Instrukcja jak właściwie wybrać zabezpieczenie i przygotować dokumenty z tym związane.

Uczestnik projektu w pierwszej kolejności wypełnia oświadczenie o formie zabezpieczenia (zał. 1). Zgodnie z regulaminem projektu § 10 ust. 26 „Warunkiem wypłaty środków finansowych (dotacja i wsparcie pomostowe) jest wniesienie przez Uczestnika Projektu, co najmniej 2 z poniższych rodzajów zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy:

 1. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (obligatoryjnie);
 2. poręczenie osób fizycznych: co najmniej 1 osoba fizyczna zatrudniona na czas nieokreślony lub zatrudniona na czas określony tj. nie krótszy niż 18 miesięcy od dnia podpisania poręczenia lub inne osoby prowadzące działalność gospodarczą, rolniczą, emeryci bądź renciści - uzyskujące dochód brutto nie niższy niż 3.200,00 zł miesięcznie, które nie ukończyły 65-go roku życia.

Poręczycielem może być małżonek jedynie w przypadku posiadania intercyzy. Poręczycielem nie może być: pracownik z wynagrodzeniem obciążonym z tytułu wyroku sądowego lub innego, pracownik w okresie wypowiedzenia.

Beneficjent ma prawo żądać dokumentów potwierdzających status materialny poręczyciela, zobowiązania w tym zaciągnięte kredyty, pożyczki, udzielone poręczenia. Beneficjent może żądać przedstawienia więcej niż jednego poręczyciela jeśli dochód poręczyciela jest niższy niż 3.200 zł brutto lub zobowiązania są zbyt wysokie. Liczba poręczycieli uzależniona jest od ich dochodów. Decyzja ostateczna o jego zaakceptowaniu należy do Beneficjenta.

 1. blokada rachunku bankowego lub kaucja bankowa na 150% przyznanego wsparcia finansowego (dotacja i wsparcie pomostowe),
 2. ustanowienie hipoteki,
 3. gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa.

Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo Łosko spółka jawna  jako Beneficjent ma prawo niezaakceptowania wybranych przez Uczestnika Projektu form zabezpieczeń i zaproponowania innych form, które zostaną uznane, jako ostateczne. Ostateczną decyzję o rodzaju zabezpieczenia podejmuje Beneficjent na podstawie oceny ryzyka. Nieprzyjęcie propozycji Beneficjenta oznacza brak zgody na podpisanie umowy na udzielenie wsparcia finansowego.

Zabezpieczenie wnoszone będzie do ok. 150% wartości przyznanej dotacji i wsparcia finansowego (zabezpieczenie dotacji i wsparcia pomostowego, kosztów ewentualnej windykacji). W przypadku gdy Uczestnik projektu otrzyma dofinansowanie w kwocie 25.324 zł i wsparcie pomostowe w wysokości 12.120 zł to zabezpieczenie opiewać będzie na kwotę 56.166 zł.

Ważne informacje pomocne przy wyborze form zabezpieczenia:

 

weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową – każdy z uczestników wybiera obligatoryjnie tę formę zabezpieczenia - wystarczy informacja w załączniku nr 1 o wyborze tej formy (dokument będzie dostępny w CDEF w trakcie podpisania umowy i wypełniany jest na miejscu). Ważna informacja!!! MAŁŻONEK UCZESTNIKA PROJEKTU BĘDZIE ZOBOWIĄZANY DO OSOBISTEGO WSTAWIENNICTWA NA PODPISANIE UMOWY I WYRAŻENIE ZGODY NA ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA WEKSLOWEGO. W przypadku, gdy Uczestnik projektu ma rozdzielność majątkową, należy dostarczyć dokument potwierdzający to i obecność małżonka nie jest wymagana. PORĘCZYCIEL PORĘCZA RÓWNIEŻ NA WEKSLU SWOIM PODPISEM. 

 

ustanowienie hipoteki – należy w zał. nr 1 wskazać nr księgi wieczystej oraz lokalizację nieruchomości. Dodatkowo dołączyć dokument potwierdzający własność (akt notarialny lub inny równoważny). W przypadku, gdy właścicielem nieruchomości nie jest Uczestnik projektu należy dołączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości na dokonanie wpisu do hipoteki.

W przypadku, gdy w księgach wieczystych jest już wpisany wierzyciel, ale zobowiązania są spłacone należy dostarczyć zaświadczenie o spłacie zobowiązań i możliwości wykreślenia wpisów. W przypadku gdy zobowiązania nie są spłacone w całości należy dostarczyć zaświadczenie od wierzyciela o wysokości pozostałego do spłaty zobowiązania i terminowości dokonywanych spłat.

Wpisu do hipoteki dokonuje się po podpisaniu umowy na otrzymanie wsparcia finansowego z CDEF. Należy dokonać wpisu u notariusza. Wypłata dotacji nastąpi dopiero po dostarczeniu do biura CDEF aktu notarialnego o dokonaniu wpisu do hipoteki, wniosku wysłanego elektronicznie do sądu przez notariusza oraz potwierdzenia zarejestrowania wniosku. Koszty opłat notarialnych i sądowych ponosi Uczestnik projektu.  W przypadku samodzielnego dokonywania wpisu do hipoteki bezpośrednio w Sądzie, bez udziału notariusza, wypłata środków nastąpi dopiero do uprawomocnieniu się wpisu w księgach wieczystych (ok.2 miesiące).

Poręczenie osoby fizycznej – należy wpisać nazwisko i imię osoby (osób), która będzie poręczycielem w zał. nr 1. Dodatkowo należy dołączyć oświadczenie od poręczyciela i jego współmałżonka (załącznik nr 2) oraz przedstawić zaświadczenie o średnich zarobkach za ostatnie 3 miesiące (dochód brutto nie niższy niż 3.200,00 zł miesięcznie). Na zaświadczeniu (nie starsze niż 1 miesiąc) musi znaleźć się informacja o:

 • dane osobowe poręczyciela, adres zamieszkania,
 • okres zatrudnienia,
 • stanowisko,
 • wysokość wynagrodzenia brutto (średnia z 3 ostatnich miesięcy),
 • informację o tym, że wynagrodzenie nie jest obciążone z tytułu wyroków sądowych/komorniczych,
 • informację o tym, że pracownik nie jest w trakcie wypowiedzenia,
 • informacje o tym, że zakład pracy nie jest w trakcie likwidacji/upadłości,
 • podpis osoby upoważnionej do wystawiania zaświadczeń.

Poręczyciel również obligatoryjnie wyraża zgodę na sprawdzenie w BIG, BOK, ZBP (załącznik nr 3).

W przypadku gdy poręczenia dokonuje osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zamiast zaświadczenia o zarobkach należy dostarczyć wydruk CEDIG lub wpis do KRS, PIT za ostatni zamknięty rok obrotowy oraz oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków.

Ważna informacja !!! PORĘCZYCIEL I JEGO WSPÓŁMAŁOŻONEK BĘDĄ ZOBOWIĄZANI DO OSOBISTEGO WSTAWIENNICTWA NA PODPISANIE UMOWY.

W przypadku, gdy poręczyciel ma rozdzielność majątkową, należy dostarczyć dokument potwierdzający to, wtedy obecność współmałżonka nie będzie wymagana.

Gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa – nalży wskazać jaki rodzaj gwarancji został wybrany w zał. nr 1. Dodatkowo należy przedstawić wstępną decyzję o pozytywnym wniosku o udzielenie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej na 150% przyznanego wsparcia finansowego w postaci dotacji i wsparcia pomostowego. Po podpisaniu umowy należy dostarczyć właściwy dokument. Dopiero po dostarczeniu właściwego dokumentu zostanie wypłacona dotacja.

Blokada rachunku bankowego lub kaucja – w zał. nr 1 należy podać kwotę, na jaką będzie zrobiona blokada rachunku bankowego oraz dołączyć potwierdzenie salda na rachunku na 150% przyznanej kwoty wsparcia finansowego. Po podpisaniu umowy na otrzymanie wsparcia finansowego należy dokonać właściwej blokady rachunku bankowego (lub kaucji), ze wskazaniem Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo Łosko spółka jawna oraz numeru umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na czas nieokreślony lub nie krótszy niż 18 miesięcy. Do CDEF należy dostarczyć dokument potwierdzający dokonanie blokady wraz z wnioskiem (lub innym dokumentem z którego wynika jakie są warunki dyspozycji bankowej). Nie będą akceptowane blokady, z których wynika, że bank ma pierwszeństwo pobrania środków np. na poczet innych zobowiązań.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wiadomość z dnia 28.06.2019 - dotyczy R2_2019

OGŁOSZENIE (ANEKS nr 2) O KONKURSIE - (INSTRUKCJE I WSKAZÓWKI) Z DNIA 28.06.2019- pobierz  wersję pdf

Standardowy wniosek o udzielenie wsparcia finansowego - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 2 - Biznes Plan i analiza finansowa -  pobierz biznes plan wersję word i pobierz analizę wersję excel

ZAŁ. NR 3 - oświadczenie o niezaleganiu - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 4 - oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 5 - oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 6 - oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 7 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis pobierz wersję excel, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 8 - oświadczenie o kwalifikowalności VAT - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 9 A- oświadczenie o zatrudnieniu pracownika na umowę o pracę - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wiadomośc z dnia 11.04.2019 - dotyczy grupy R1_2019

 

JAK PRAWIDŁOWO I SZYBKO ROZLICZYĆ  OTRZYMANĄ DOTACJĘ – DOTYCZY GRUPY R1_ZIMOWA

DOCHOWAĆ TERMINU WYDATKOWANIA DOTACJI

3 miesiące od momentu podpisania umowy. Dokładna data została określona w umowie w § 3 ust. 1 pkt b. Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu to data kiedy możesz dokonać ostatniej płatności w ramach zakupów z dotacji.

DOCHOWAĆ TERMIN ROZLICZENIA DOTACJI

30 dni od zakończenia rzeczowej realizacji projektu. Maksymalny termin rozliczenia został określony w §3 ust. 1 pkt c umowy.

ZŁOŻYĆ KOMPLETNE ROZLICZENIE SKŁADAJĄCE SIĘ Z

Dochować  terminu na rozliczenie – złożyć w Biurze Projektu komplet dokumentów do rozliczenia do dnia wskazanego w § 3 ust. 1 pkt c umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

Co składa się na komplet dokumentów rozliczeniowych:

 1.  Wypełnione, podpisane zestawienie poniesionych wydatków (tabela – zał. 11 do regulaminu projektu - POBIERZ)
 2.  Pojedyncze potwierdzenia zapłaty do każdego zakupu lub wyciąg bankowy z opisem, której pozycji z rozliczenia dana płatność dotyczy.
 3.  W przypadku płatności z użyciem pośredników typu PayU… - Oświadczenia od sprzedawcy, że kwota wpłynęła w całości na konto bankowe. (zał. 13 do regulaminu projektu- POBIERZ)
 4.  W przypadku zakupu sprzętu używanego - Oryginał wyceny rzeczoznawcy.
 5. W przypadku zakupu samochodu, przyczepy - Kopia dowodu rejestracyjny, polisa ubezpieczeniowa
 6. W przypadku zakupu używanych środków trwałych - Oświadczenie od sprzedawcy, że sprzęt nie był kupiony ze środków UE w ciągu ostatnich 7 lat (zał. 14 do regulaminu projektu - POBIERZ).
 7. W przypadku zakupu używanego środka trwałego od osoby fizycznej – potwierdzenie zapłaty podatku PCC-3.
 8. W przypadku zakupu kasy fiskalnej - dokument z urzędu skarbowego, w jakiej wysokości odliczono ulgę za kasę fiskalną, dokument potwierdzający fiskalizacji urządzenia i nadanie numeru ewidencyjnego przez urząd skarbowy lub oświadczenie/wyjaśnienie kiedy zostaną dopełnione formalności z rejestracją kasy.
 9. W przypadku działalności licencjonowanej np. typu transport taxi – kopia licencji uprawniającej do wykonywania działalności.

PRZEJŚĆ POZYTYWNIE PROCES KONTROLI

Po sprawdzeniu złożonych dokumentów ustalana będzie kontrola w siedzibie działalności firmy. Informację o kontroli przekazywać będziemy mailowo lub telefonicznie właścicielowi firmy z wyprzedzeniem.

Uwaga! Należy udostępnić pomieszczenie do celów kontroli.

Co należy przygotować na kontrolę?

DOKUMENTY:

 1. wyciąg bankowy z rachunku Przedsiębiorcy potwierdzający dokonanie płatności przelewem lub kartą płatniczą
 2. ewidencja środków trwałych
 3. ewidencja wyposażenia
 4. gwarancje
 5. Licencje
 6. umowy o pracę zatrudnionego pracownika – dotyczy Przedsiębiorców zobowiązanych do zatrudnienia pracownia, którzy na etapie kontroli będą posiadali zatrudnionego pracownika – jeśli już został zatrudniony
 7. inne dokumenty źródłowe np. faktury, umowy – jeśli dotyczy
 8. dokumenty potwierdzające sprzedaż środków obrotowych lub materiałów/towarów jeśli zostały odsprzedane.

Oryginały faktur, rachunków, umów lub innych dowodów księgowych powinny być opisane na odwrocie dokumentu. Poprawność opisów będzie weryfikowana podczas kontroli.

WZÓR OPISU DOKUMENTÓW

 „Nr umowy na otrzymanie wsparcia finansowego ….

Nazwa pozycji z sekcji D biznes planu

Zakup został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w kwocie - … zł (dotacja)

Z wkładu własnego …. zł”

SPRZĘTY:

 1. należy przygotować wszystkie zakupione z dotacji i wkładu własnego sprzęty, urządzenia.

ZAKRES KONTROLI:

 1. Sprawdzenie czy faktycznie jest prowadzona działalność gospodarcza oraz wykorzystanie zakupionych towarów lub usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności.
 2. Sprawdzenie zgodność przedstawionych do rozliczenia dokumentów ze stanem faktycznym (np. sprawdzenie zgodności numerów seryjnych i parametrów technicznych),
 3. Zbadanie czy inwestycja jest prowadzona zgodnie z biznes planem oraz czy zakupiono wszystkie towary,
 4. Porównanie parametrów technicznych z przedstawionym rozliczeniem – osobom kontrolującym należy udostępnić wszystkie dokumenty umożliwiające ich weryfikację w tym m.in.: potwierdzenia zapłaty (wyciągi bankowe), ewidencje środków trwałych, specyfikacje techniczną sprzętu, gwarancję, licencję i inne o które poprosi Beneficjent,
 5. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji,
 6. Sprawdzenie umowy o pracę zatrudnionego pracownika – dotyczy Przedsiębiorców zobowiązanych do zatrudnienia pracownia, którzy na etapie kontroli będą posiadali zatrudnionego pracownika.

Z wizyty sporządzany będzie protokół, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron


 

Wiadomośc z dnia 13.03.2019 - dotyczy grupy R1_2019

 

Informacje szczegółowe dotyczące etapu 1 - zabezpieczenia umowy na otrzymanie wsparcia finansowego

 

Dokumenty dotyczące zabezpieczeń:

 

Oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia – zał. 1 - POBIERZ WERSJĘ WORD, POBIERZ WERSJĘ PDF

Oświadczenie poręczyciela i małżonka poręczyciela – zał. 2 - POBIERZ WERSJĘ WORD, POBIERZ WERSJĘ PDF

Upoważnienie do sprawdzenia w BIG dla poręczyciela – zał. 3 - POBIERZ WERSJĘ WORD, POBIERZ WERSJĘ PDF

 

Instrukcja jak właściwie wybrać zabezpieczenie i przygotować dokumenty z tym związane.

Uczestnik projektu w pierwszej kolejności wypełnia oświadczenie o formie zabezpieczenia (zał. 1). Zgodnie z regulaminem projektu § 10 ust. 26 „Warunkiem wypłaty środków finansowych (dotacja i wsparcie pomostowe) jest wniesienie przez Uczestnika Projektu, co najmniej 2 z poniższych rodzajów zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy:

A) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (obligatoryjnie);

B) poręczenie osób fizycznych: co najmniej 1 osoba fizyczna zatrudniona na czas nieokreślony lub zatrudniona na czas określony tj. nie krótszy niż 18 miesięcy od dnia podpisania poręczenia lub inne osoby prowadzące działalność gospodarczą, rolniczą, emeryci bądź renciści - uzyskujące dochód brutto nie niższy niż 3.200,00 zł miesięcznie, które nie ukończyły 65-go roku życia.

Poręczycielem może być małżonek jedynie w przypadku posiadania intercyzy. Poręczycielem nie może być: pracownik z wynagrodzeniem obciążonym z tytułu wyroku sądowego lub innego, pracownik w okresie wypowiedzenia.

Beneficjent ma prawo żądać dokumentów potwierdzających status materialny poręczyciela, zobowiązania w tym zaciągnięte kredyty, pożyczki, udzielone poręczenia. Beneficjent może żądać przedstawienia więcej niż jednego poręczyciela jeśli dochód poręczyciela jest niższy niż 3.200 zł brutto lub zobowiązania są zbyt wysokie. Liczba poręczycieli uzależniona jest od ich dochodów. Decyzja ostateczna o jego zaakceptowaniu należy do Beneficjenta.

C) blokada rachunku bankowego lub kaucja bankowa na 150% przyznanego wsparcia finansowego (dotacja i wsparcie pomostowe),

D) ustanowienie hipoteki

E) gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa.

Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo Łosko spółka jawna  jako Beneficjent ma prawo niezaakceptowania wybranych przez Uczestnika Projektu form zabezpieczeń i zaproponowania innych form, które zostaną uznane, jako ostateczne. Ostateczną decyzję o rodzaju zabezpieczenia podejmuje Beneficjent na podstawie oceny ryzyka. Nieprzyjęcie propozycji Beneficjenta oznacza brak zgody na podpisanie umowy na udzielenie wsparcia finansowego.

Zabezpieczenie wnoszone będzie do ok. 150% wartości przyznanej dotacji i wsparcia finansowego (zabezpieczenie dotacji i wsparcia pomostowego, kosztów ewentualnej windykacji). W przypadku gdy Uczestnik projektu otrzyma dofinansowanie w kwocie 25.324 zł i wsparcie pomostowe w wysokości 12.120 zł to zabezpieczenie opiewać będzie na kwotę 56.166 zł.

 

Ważne informacje pomocne przy wyborze form zabezpieczenia:

 

weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową – każdy z uczestników wybiera obligatoryjnie tę formę zabezpieczenia - wystarczy informacja w załączniku nr 1 o wyborze tej formy (dokument będzie dostępny w CDEF w trakcie podpisania umowy i wypełniany jest na miejscu). Ważna informacja!!! MAŁŻONEK UCZESTNIKA PROJEKTU BĘDZIE ZOBOWIĄZANY DO OSOBISTEGO WSTAWIENNICTWA NA PODPISANIE UMOWY I WYRAŻENIE ZGODY NA ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA WEKSLOWEGO. W przypadku, gdy Uczestnik projektu ma rozdzielność majątkową, należy dostarczyć dokument potwierdzający to i obecność małżonka nie jest wymagana. PORĘCZYCIEL PORĘCZA RÓWNIEŻ NA WEKSLU SWOIM PODPISEM.  

 

ustanowienie hipoteki – należy w zał. nr 1 wskazać nr księgi wieczystej oraz lokalizację nieruchomości. Dodatkowo dołączyć dokument potwierdzający własność (akt notarialny lub inny równoważny). W przypadku, gdy właścicielem nieruchomości nie jest Uczestnik projektu należy dołączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości na dokonanie wpisu do hipoteki.

W przypadku, gdy w księgach wieczystych jest już wpisany wierzyciel, ale zobowiązania są spłacone należy dostarczyć zaświadczenie o spłacie zobowiązań i możliwości wykreślenia wpisów. W przypadku gdy zobowiązania nie są spłacone w całości należy dostarczyć zaświadczenie od wierzyciela o wysokości pozostałego do spłaty zobowiązania i terminowości dokonywanych spłat.

Wpisu do hipoteki dokonuje się po podpisaniu umowy na otrzymanie wsparcia finansowego z CDEF. Należy dokonać wpisu u notariusza. Wypłata dotacji nastąpi dopiero po dostarczeniu do biura CDEF aktu notarialnego o dokonaniu wpisu do hipoteki, wniosku wysłanego elektronicznie do sądu przez notariusza oraz potwierdzenia zarejestrowania wniosku. Koszty opłat notarialnych i sądowych ponosi Uczestnik projektu.  W przypadku samodzielnego dokonywania wpisu do hipoteki bezpośrednio w Sądzie, bez udziału notariusza, wypłata środków nastąpi dopiero do uprawomocnieniu się wpisu w księgach wieczystych (ok.2 miesiące).

Poręczenie osoby fizycznejnależy wpisać nazwisko i imię osoby (osób), która będzie poręczycielem w zał. nr 1. Dodatkowo należy dołączyć oświadczenie od poręczyciela i jego współmałżonka (załącznik nr 2) oraz przedstawić zaświadczenie o średnich zarobkach za ostatnie 3 miesiące (dochód brutto nie niższy niż 3.200,00 zł miesięcznie). Na zaświadczeniu (niue starsze niż 1 miesiąc) musi znaleźć się informacja o: dane osobowe poręczyciela, adres zamieszkania, okres zatrudnienia i stanowisko, wysokość wynagrodzenia brutto (średnia z 3 ostatnich miesięcy), informację o tym, że: wynagrodzenie nie jest obciążone z tytułu wyroków sądowych/komorniczych, pracownik nie jest w trakcie wypowiedzenia, zakład pracy nie jest w trakcie likwidacji/upadłości, podpis osoby upoważnionej do wystawiania zaświadczeń. Poręczyciel również obligatoryjnie wyraża zgodę na sprawdzenie w BIG,BOK,ZBP (załącznik nr 3). W przypadku gdy poręczenia dokonuje osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zamiast zaświadczenia o zarobkach należy dostarczyć wydruk CEDIG lub wpis do KRS, PIT za ostatni zamknięty rok obrotowy oraz oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków. Ważna informacja !!! PORĘCZYCIEL I JEGO WSPÓŁMAŁOŻONEK BĘDĄ ZOBOWIĄZANI DO OSOBISTEGO WSTAWIENNICTWA NA PODPISANIE UMOWY. W przypadku, gdy poręczyciel ma rozdzielność majątkową, należy dostarczyć dokument potwierdzający to, wtedy obecność współmałżonka nie będzie wymagana.

Gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa – nalży wskazać jaki rodzaj gwarancji został wybrany w zał. nr 1. Dodatkowo należy przedstawić wstępną decyzję o pozytywnym wniosku o udzielenie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej na 150% przyznanego wsparcia finansowego w postaci dotacji i wsparcia pomostowego. Po podpisaniu umowy należy dostarczyć właściwy dokument. Dopiero po dostarczeniu właściwego dokumentu zostanie wypłacona dotacja.

Blokada rachunku bankowego lub kaucja – w zał. nr 1 należy podać kwotę, na jaką będzie zrobiona blokada rachunku bankowego oraz dołączyć potwierdzenie salda na rachunku na 150% przyznanej kwoty wsparcia finansowego. Po podpisaniu umowy na otrzymanie wsparcia finansowego należy dokonać właściwej blokady rachunku bankowego (lub kaucji), ze wskazaniem Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo Łosko spółka jawna oraz numeru umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na czas nieokreślony lub nie krótszy niż 18 miesięcy. Do CDEF należy dostarczyć dokument potwierdzający dokonanie blokady wraz z wnioskiem (lub innym dokumentem z którego wynika jakie są warunki dyspozycji bankowej). Nie będą akceptowane blokady, z których wynika, że bank ma pierwszeństwo pobrania środków np. na poczet innych zobowiązań.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wiadomość z dnia 25.02.2019 = dotyczy grupy R1_2019

 

OGŁOSZENIE (ANEKS) O KONKURSIE - (INSTRUKCJE I WSKAZÓWKI) Z DNIA 22.02.2019- pobierz  aneks nr 1 wersja pdf nieaktualne wersję pdf

Standardowy wniosek o udzielenie wsparcia finansowego - pobierz wersję wordpobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 2 - Biznes Plan i analiza finansowa -  pobierz wersję word i pobierz wersję excel

ZAŁ. NR 3 - oświadczenie o niezaleganiu - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 4 - oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 5 - oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 6 - oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 7 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis pobierz wersję excel, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 8 - oświadczenie o kwalifikowalności VAT - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 9 A- oświadczenie o zatrudnieniu pracownika na umowę o pracę - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Wiadomość z dnia 04.12.2018

 

JAK PRAWIDŁOWO I SZYBKO ROZLICZYĆ  OTRZYMANĄ DOTACJĘ – DOTYCZY GRUP R2_LETNIA_2018 I R3_JESIENNA_2018

DOCHOWAĆ TERMINU WYDATKOWANIA DOTACJI

3 miesiące od momentu podpisania umowy. Dokładna data została określona w umowie w § 3 ust. 1 pkt b. Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu to data kiedy możesz dokonać ostatniej płatności w ramach zakupów z dotacji.

DOCHOWAĆ TERMIN ROZLICZENIA DOTACJI

30 dni od zakończenia rzeczowej realizacji projektu. Maksymalny termin rozliczenia został określony w §3 ust. 1 pkt c umowy.

ZŁOŻYĆ KOMPLETNE ROZLICZENIE SKŁADAJĄCE SIĘ Z

Dochować  terminu na rozliczenie – złożyć w Biurze Projektu komplet dokumentów do rozliczenia do dnia wskazanego w § 3 ust. 1 pkt c umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.

Co składa się na komplet dokumentów rozliczeniowych:

 1. Wypełnione, podpisane zestawienie poniesionych wydatków (tabela – zał. 11 do regulaminu projektu - POBIERZ)
 2. Pojedyncze potwierdzenia zapłaty do każdego zakupu lub wyciąg bankowy z opisem, której pozycji z rozliczenia dana płatność dotyczy.
 3. W przypadku płatności z użyciem pośredników typu PayU… - Oświadczenia od sprzedawcy, że kwota wpłynęła w całości na konto bankowe. (zał. 13 do regulaminu projektu- POBIERZ)
 4. W przypadku zakupu sprzętu używanego - Oryginał wyceny rzeczoznawcy.
 5. W przypadku zakupu samochodu, przyczepy - Kopia dowodu rejestracyjny, polisa ubezpieczeniowa
 6. W przypadku zakupu używanych środków trwałych - Oświadczenie od sprzedawcy, że sprzęt nie był kupiony ze środków UE w ciągu ostatnich 7 lat (zał. 14 do regulaminu projektu - POBIERZ).
 7. W przypadku zakupu używanego środka trwałego od osoby fizycznej – potwierdzenie zapłaty podatku PCC-3.
 8. W przypadku zakupu kasy fiskalnej - dokument z urzędu skarbowego, w jakiej wysokości odliczono ulgę za kasę fiskalną, dokument potwierdzający fiskalizacji urządzenia i nadanie numeru ewidencyjnego przez urząd skarbowy lub oświadczenie/wyjaśnienie kiedy zostaną dopełnione formalności z rejestracją kasy.
 9. W przypadku działalności licencjonowanej np. typu transport taxi – kopia licencji uprawniającej do wykonywania działalności.
 10. 4. PRZEJŚĆ POZYTYWNIE PROCES KONTROLI

Po sprawdzeniu złożonych dokumentów ustalana będzie kontrola w siedzibie działalności firmy. Informację o kontroli przekazywać będziemy mailowo lub telefonicznie właścicielowi firmy z wyprzedzeniem.

Uwaga! Należy udostępnić pomieszczenie do celów kontroli.

Co należy przygotować na kontrolę?

DOKUMENTY:
a. wyciąg bankowy z rachunku Przedsiębiorcy potwierdzający dokonanie płatności przelewem lub kartą płatniczą

 1. b. ewidencja środków trwałych
 2. c. ewidencja wyposażenia
 3. d. gwarancje
 4. e. licencje
 5. f. umowy o pracę zatrudnionego pracownika – dotyczy Przedsiębiorców zobowiązanych do zatrudnienia pracownia, którzy na etapie kontroli będą posiadali zatrudnionego pracownika – jeśli już został zatrudniony
 6. g. inne dokumenty źródłowe np. faktury, umowy – jeśli dotyczy 
 7. h. dokumenty potwierdzające sprzedaż środków obrotowych lub materiałów/towarów jeśli zostały odsprzedane.

Oryginały faktur, rachunków, umów lub innych dowodów księgowych powinny być opisane na odwrocie dokumentu. Poprawność opisów będzie weryfikowana podczas kontroli.

WZÓR OPISU DOKUMENTÓW

 „Nr umowy na otrzymanie wsparcia finansowego ….

Nazwa pozycji z sekcji D biznes planu

Zakup został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w kwocie - … zł (dotacja)

Z wkładu własnego …. zł”

SPRZĘTY:
a. należy przygotować wszystkie zakupione z dotacji i wkładu własnego sprzęty, urządzenia.
ZAKRES KONTROLI:

 1. a. Sprawdzenie czy faktycznie jest prowadzona działalność gospodarcza oraz wykorzystanie zakupionych towarów lub usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności.
  b. Sprawdzenie zgodność przedstawionych do rozliczenia dokumentów ze stanem faktycznym (np. sprawdzenie zgodności numerów seryjnych i parametrów technicznych),
  c. Zbadanie czy inwestycja jest prowadzona zgodnie z biznes planem oraz czy zakupiono wszystkie towary,
  d. Porównanie parametrów technicznych z przedstawionym rozliczeniem – osobom kontrolującym należy udostępnić wszystkie dokumenty umożliwiające ich weryfikację w tym m.in.: potwierdzenia zapłaty (wyciągi bankowe), ewidencje środków trwałych, specyfikacje techniczną sprzętu, gwarancję, licencję i inne o które poprosi Beneficjent,
 2. e. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji,
 3. f. Sprawdzenie umowy o pracę zatrudnionego pracownika – dotyczy Przedsiębiorców zobowiązanych do zatrudnienia pracownia, którzy na etapie kontroli będą posiadali zatrudnionego pracownika.
  Z wizyty sporządzany będzie protokół, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron

Cała wiadomośc w formacie pdf - POBIERZ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wiadomośc z dnia  08.11.2018

Informacje szczegółowe dotyczące etapu 1 - zabezpieczenia umowy na otrzymanie wsparcia finansowego

 

Dokumenty dotyczące zabezpieczeń:

Oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia – zał. 1 - POBIERZ WERSJĘ WORD, POBIERZ WERSJĘ PDF

Oświadczenie poręczyciela i małżonka poręczyciela – zał. 2 - POBIERZ WERSJĘ WORD, POBIERZ WERSJĘ PDF

Upoważnienie do sprawdzenia w BIG dla poręczyciela – zał. 3 - POBIERZ WERSJĘ WORD, POBIERZ WERSJĘ PDF

Instrukcja jak właściwie wybrać zabezpieczenie i przygotować dokumenty z tym związane.

Uczestnik projektu w pierwszej kolejności wypełnia oświadczenie o formie zabezpieczenia (zał. 1). Zgodnie z regulaminem projektu § 10 ust. 26 „Warunkiem wypłaty środków finansowych (dotacja i wsparcie pomostowe) jest wniesienie przez Uczestnika Projektu, co najmniej 2 z poniższych rodzajów zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy:

A) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (obligatoryjnie);

B) poręczenie osób fizycznych: co najmniej 1 osoba fizyczna zatrudniona na czas nieokreślony lub zatrudniona na czas określony tj. nie krótszy niż 18 miesięcy od dnia podpisania poręczenia lub inne osoby prowadzące działalność gospodarczą, rolniczą, emeryci bądź renciści - uzyskujące dochód brutto nie niższy niż 3.200,00 zł miesięcznie, które nie ukończyły 65-go roku życia.

Poręczycielem może być małżonek jedynie w przypadku posiadania intercyzy. Poręczycielem nie może być: pracownik z wynagrodzeniem obciążonym z tytułu wyroku sądowego lub innego, pracownik w okresie wypowiedzenia.

Beneficjent ma prawo żądać dokumentów potwierdzających status materialny poręczyciela, zobowiązania w tym zaciągnięte kredyty, pożyczki, udzielone poręczenia. Beneficjent może żądać przedstawienia więcej niż jednego poręczyciela jeśli dochód poręczyciela jest niższy niż 3.200 zł brutto lub zobowiązania są zbyt wysokie. Liczba poręczycieli uzależniona jest od ich dochodów. Decyzja ostateczna o jego zaakceptowaniu należy do Beneficjenta.

C) blokada rachunku bankowego lub kaucja bankowa na 150% przyznanego wsparcia finansowego (dotacja i wsparcie pomostowe),

D) ustanowienie hipoteki

E) gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa.

Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo Łosko spółka jawna  jako Beneficjent ma prawo niezaakceptowania wybranych przez Uczestnika Projektu form zabezpieczeń i zaproponowania innych form, które zostaną uznane, jako ostateczne. Ostateczną decyzję o rodzaju zabezpieczenia podejmuje Beneficjent na podstawie oceny ryzyka. Nieprzyjęcie propozycji Beneficjenta oznacza brak zgody na podpisanie umowy na udzielenie wsparcia finansowego.

Zabezpieczenie wnoszone będzie do ok. 150% wartości przyznanej dotacji i wsparcia finansowego (zabezpieczenie dotacji i wsparcia pomostowego, kosztów ewentualnej windykacji). W przypadku gdy Uczestnik projektu otrzyma dofinansowanie w kwocie 25.324 zł i wsparcie pomostowe w wysokości 12.120 zł to zabezpieczenie opiewać będzie na kwotę 56.166 zł.

Ważne informacje pomocne przy wyborze form zabezpieczenia:

 

weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową – każdy z uczestników wybiera obligatoryjnie tę formę zabezpieczenia - wystarczy informacja w załączniku nr 1 o wyborze tej formy (dokument będzie dostępny w CDEF w trakcie podpisania umowy i wypełniany jest na miejscu). Ważna informacja!!! MAŁŻONEK UCZESTNIKA PROJEKTU BĘDZIE ZOBOWIĄZANY DO OSOBISTEGO WSTAWIENNICTWA NA PODPISANIE UMOWY I WYRAŻENIE ZGODY NA ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA WEKSLOWEGO. W przypadku, gdy Uczestnik projektu ma rozdzielność majątkową, należy dostarczyć dokument potwierdzający to i obecność małżonka nie jest wymagana. PORĘCZYCIEL PORĘCZA RÓWNIEŻ NA WEKSLU SWOIM PODPISEM.  

 

ustanowienie hipoteki – należy w zał. nr 1 wskazać nr księgi wieczystej oraz lokalizację nieruchomości. Dodatkowo dołączyć dokument potwierdzający własność (akt notarialny lub inny równoważny). W przypadku, gdy właścicielem nieruchomości nie jest Uczestnik projektu należy dołączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości na dokonanie wpisu do hipoteki.

W przypadku, gdy w księgach wieczystych jest już wpisany wierzyciel, ale zobowiązania są spłacone należy dostarczyć zaświadczenie o spłacie zobowiązań i możliwości wykreślenia wpisów. W przypadku gdy zobowiązania nie są spłacone w całości należy dostarczyć zaświadczenie od wierzyciela o wysokości pozostałego do spłaty zobowiązania i terminowości dokonywanych spłat.

Wpisu do hipoteki dokonuje się po podpisaniu umowy na otrzymanie wsparcia finansowego z CDEF. Należy dokonać wpisu u notariusza. Wypłata dotacji nastąpi dopiero po dostarczeniu do biura CDEF aktu notarialnego o dokonaniu wpisu do hipoteki, wniosku wysłanego elektronicznie do sądu przez notariusza oraz potwierdzenia zarejestrowania wniosku. Koszty opłat notarialnych i sądowych ponosi Uczestnik projektu.  W przypadku samodzielnego dokonywania wpisu do hipoteki bezpośrednio w Sądzie, bez udziału notariusza, wypłata środków nastąpi dopiero do uprawomocnieniu się wpisu w księgach wieczystych (ok.2 miesiące).

Poręczenie osoby fizycznejnależy wpisać nazwisko i imię osoby (osób), która będzie poręczycielem w zał. nr 1. Dodatkowo należy dołączyć oświadczenie od poręczyciela i jego współmałżonka (załącznik nr 2) oraz przedstawić zaświadczenie o średnich zarobkach za ostatnie 3 miesiące (dochód brutto nie niższy niż 3.200,00 zł miesięcznie). Na zaświadczeniu (niue starsze niż 1 miesiąc) musi znaleźć się informacja o: dane osobowe poręczyciela, adres zamieszkania, okres zatrudnienia i stanowisko, wysokość wynagrodzenia brutto (średnia z 3 ostatnich miesięcy), informację o tym, że: wynagrodzenie nie jest obciążone z tytułu wyroków sądowych/komorniczych, pracownik nie jest w trakcie wypowiedzenia, zakład pracy nie jest w trakcie likwidacji/upadłości, podpis osoby upoważnionej do wystawiania zaświadczeń. Poręczyciel również obligatoryjnie wyraża zgodę na sprawdzenie w BIG,BOK,ZBP (załącznik nr 3). W przypadku gdy poręczenia dokonuje osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zamiast zaświadczenia o zarobkach należy dostarczyć wydruk CEDIG lub wpis do KRS, PIT za ostatni zamknięty rok obrotowy oraz oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków. Ważna informacja !!! PORĘCZYCIEL I JEGO WSPÓŁMAŁOŻONEK BĘDĄ ZOBOWIĄZANI DO OSOBISTEGO WSTAWIENNICTWA NA PODPISANIE UMOWY. W przypadku, gdy poręczyciel ma rozdzielność majątkową, należy dostarczyć dokument potwierdzający to, wtedy obecność współmałżonka nie będzie wymagana.

Gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa – nalży wskazać jaki rodzaj gwarancji został wybrany w zał. nr 1. Dodatkowo należy przedstawić wstępną decyzję o pozytywnym wniosku o udzielenie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej na 150% przyznanego wsparcia finansowego w postaci dotacji i wsparcia pomostowego. Po podpisaniu umowy należy dostarczyć właściwy dokument. Dopiero po dostarczeniu właściwego dokumentu zostanie wypłacona dotacja.

Blokada rachunku bankowego lub kaucja – w zał. nr 1 należy podać kwotę, na jaką będzie zrobiona blokada rachunku bankowego oraz dołączyć potwierdzenie salda na rachunku na 150% przyznanej kwoty wsparcia finansowego. Po podpisaniu umowy na otrzymanie wsparcia finansowego należy dokonać właściwej blokady rachunku bankowego (lub kaucji), ze wskazaniem Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo Łosko spółka jawna oraz numeru umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na czas nieokreślony lub nie krótszy niż 18 miesięcy. Do CDEF należy dostarczyć dokument potwierdzający dokonanie blokady wraz z wnioskiem (lub innym dokumentem z którego wynika jakie są warunki dyspozycji bankowej). Nie będą akceptowane blokady, z których wynika, że bank ma pierwszeństwo pobrania środków np. na poczet innych zobowiązań.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wiadomośc z dnia. 15.10.2018 - dotyczy grupy R3_2018

Konkurs nr 1/DNS2/2018 na składanie wniosków o wsparcie finansowe w posraci dotacji i wsparcia pomostowego.

 

OGŁOSZENIE (ANEKS) O KONKURSIE - (INSTRUKCJE I WSKAZÓWKI) Z DNIA 15.10.2018 - pobierz wersję pdf

Standardowy wniosek o udzielenie wsparcia finansowego - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 2 - Biznes Plan i analiza finansowa -  pobierz wersję word i pobierz wersję excel

ZAŁ. NR 3 - oświadczenie o niezaleganiu - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 4 - oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 5 - oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 6 - oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 7 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis pobierz wersję excel, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 8 - oświadczenie o kwalifikowalności VAT - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 9 A- oświadczenie o zatrudnieniu pracownika na umowę o pracę - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wiadomośc z dnia 09.07.2018

 

Informacje szczegółowe dotyczące etapu 1 - zabezpieczenia umowy na otrzymanie wsparcia finansowego

 

Dokumenty dotyczące zabezpieczeń:

 

Oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia – zał. 1 - POBIERZ WERSJĘ WORD, POBIERZ WERSJĘ PDF

Oświadczenie poręczyciela i małżonka poręczyciela – zał. 2 - POBIERZ WERSJĘ WORD, POBIERZ WERSJĘ PDF

Upoważnienie do sprawdzenia w BIG dla poręczyciela – zał. 3 - POBIERZ WERSJĘ WORD, POBIERZ WERSJĘ PDF

 

Instrukcja jak właściwie wybrać zabezpieczenie i przygotować dokumenty z tym związane.

Uczestnik projektu w pierwszej kolejności wypełnia oświadczenie o formie zabezpieczenia (zał. 1). Zgodnie z regulaminem projektu § 10 ust. 26 „Warunkiem wypłaty środków finansowych (dotacja i wsparcie pomostowe) jest wniesienie przez Uczestnika Projektu, co najmniej 2 z poniższych rodzajów zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy:

A) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (obligatoryjnie);

B) poręczenie osób fizycznych: co najmniej 1 osoba fizyczna zatrudniona na czas nieokreślony lub zatrudniona na czas określony tj. nie krótszy niż 18 miesięcy od dnia podpisania poręczenia lub inne osoby prowadzące działalność gospodarczą, rolniczą, emeryci bądź renciści - uzyskujące dochód brutto nie niższy niż 3.200,00 zł miesięcznie, które nie ukończyły 65-go roku życia.

Poręczycielem może być małżonek jedynie w przypadku posiadania intercyzy. Poręczycielem nie może być: pracownik z wynagrodzeniem obciążonym z tytułu wyroku sądowego lub innego, pracownik w okresie wypowiedzenia.

Beneficjent ma prawo żądać dokumentów potwierdzających status materialny poręczyciela, zobowiązania w tym zaciągnięte kredyty, pożyczki, udzielone poręczenia. Beneficjent może żądać przedstawienia więcej niż jednego poręczyciela jeśli dochód poręczyciela jest niższy niż 3.200 zł brutto lub zobowiązania są zbyt wysokie. Liczba poręczycieli uzależniona jest od ich dochodów. Decyzja ostateczna o jego zaakceptowaniu należy do Beneficjenta.

C) blokada rachunku bankowego lub kaucja bankowa na 150% przyznanego wsparcia finansowego (dotacja i wsparcie pomostowe),

D) ustanowienie hipoteki

E) gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa.

Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo Łosko spółka jawna  jako Beneficjent ma prawo niezaakceptowania wybranych przez Uczestnika Projektu form zabezpieczeń i zaproponowania innych form, które zostaną uznane, jako ostateczne. Ostateczną decyzję o rodzaju zabezpieczenia podejmuje Beneficjent na podstawie oceny ryzyka. Nieprzyjęcie propozycji Beneficjenta oznacza brak zgody na podpisanie umowy na udzielenie wsparcia finansowego.

Zabezpieczenie wnoszone będzie do ok. 150% wartości przyznanej dotacji i wsparcia finansowego (zabezpieczenie dotacji i wsparcia pomostowego, kosztów ewentualnej windykacji). W przypadku gdy Uczestnik projektu otrzyma dofinansowanie w kwocie 25.324 zł i wsparcie pomostowe w wysokości 12.120 zł to zabezpieczenie opiewać będzie na kwotę 56.166 zł.

 

Ważne informacje pomocne przy wyborze form zabezpieczenia:

 

weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową – każdy z uczestników wybiera obligatoryjnie tę formę zabezpieczenia - wystarczy informacja w załączniku nr 1 o wyborze tej formy (dokument będzie dostępny w CDEF w trakcie podpisania umowy i wypełniany jest na miejscu). Ważna informacja!!! MAŁŻONEK UCZESTNIKA PROJEKTU BĘDZIE ZOBOWIĄZANY DO OSOBISTEGO WSTAWIENNICTWA NA PODPISANIE UMOWY I WYRAŻENIE ZGODY NA ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA WEKSLOWEGO. W przypadku, gdy Uczestnik projektu ma rozdzielność majątkową, należy dostarczyć dokument potwierdzający to i obecność małżonka nie jest wymagana. PORĘCZYCIEL PORĘCZA RÓWNIEŻ NA WEKSLU SWOIM PODPISEM.  

 

ustanowienie hipoteki – należy w zał. nr 1 wskazać nr księgi wieczystej oraz lokalizację nieruchomości. Dodatkowo dołączyć dokument potwierdzający własność (akt notarialny lub inny równoważny). W przypadku, gdy właścicielem nieruchomości nie jest Uczestnik projektu należy dołączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości na dokonanie wpisu do hipoteki.

W przypadku, gdy w księgach wieczystych jest już wpisany wierzyciel, ale zobowiązania są spłacone należy dostarczyć zaświadczenie o spłacie zobowiązań i możliwości wykreślenia wpisów. W przypadku gdy zobowiązania nie są spłacone w całości należy dostarczyć zaświadczenie od wierzyciela o wysokości pozostałego do spłaty zobowiązania i terminowości dokonywanych spłat.

Wpisu do hipoteki dokonuje się po podpisaniu umowy na otrzymanie wsparcia finansowego z CDEF. Należy dokonać wpisu u notariusza. Wypłata dotacji nastąpi dopiero po dostarczeniu do biura CDEF aktu notarialnego o dokonaniu wpisu do hipoteki, wniosku wysłanego elektronicznie do sądu przez notariusza oraz potwierdzenia zarejestrowania wniosku. Koszty opłat notarialnych i sądowych ponosi Uczestnik projektu.  W przypadku samodzielnego dokonywania wpisu do hipoteki bezpośrednio w Sądzie, bez udziału notariusza, wypłata środków nastąpi dopiero do uprawomocnieniu się wpisu w księgach wieczystych (ok.2 miesiące).

Poręczenie osoby fizycznejnależy wpisać nazwisko i imię osoby (osób), która będzie poręczycielem w zał. nr 1. Dodatkowo należy dołączyć oświadczenie od poręczyciela i jego współmałżonka (załącznik nr 2) oraz przedstawić zaświadczenie o średnich zarobkach za ostatnie 3 miesiące (dochód brutto nie niższy niż 3.200,00 zł miesięcznie). Na zaświadczeniu (niue starsze niż 1 miesiąc) musi znaleźć się informacja o: dane osobowe poręczyciela, adres zamieszkania, okres zatrudnienia i stanowisko, wysokość wynagrodzenia brutto (średnia z 3 ostatnich miesięcy), informację o tym, że: wynagrodzenie nie jest obciążone z tytułu wyroków sądowych/komorniczych, pracownik nie jest w trakcie wypowiedzenia, zakład pracy nie jest w trakcie likwidacji/upadłości, podpis osoby upoważnionej do wystawiania zaświadczeń. Poręczyciel również obligatoryjnie wyraża zgodę na sprawdzenie w BIG,BOK,ZBP (załącznik nr 3). W przypadku gdy poręczenia dokonuje osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zamiast zaświadczenia o zarobkach należy dostarczyć wydruk CEDIG lub wpis do KRS, PIT za ostatni zamknięty rok obrotowy oraz oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków. Ważna informacja !!! PORĘCZYCIEL I JEGO WSPÓŁMAŁOŻONEK BĘDĄ ZOBOWIĄZANI DO OSOBISTEGO WSTAWIENNICTWA NA PODPISANIE UMOWY. W przypadku, gdy poręczyciel ma rozdzielność majątkową, należy dostarczyć dokument potwierdzający to, wtedy obecność współmałżonka nie będzie wymagana.

Gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa – nalży wskazać jaki rodzaj gwarancji został wybrany w zał. nr 1. Dodatkowo należy przedstawić wstępną decyzję o pozytywnym wniosku o udzielenie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej na 150% przyznanego wsparcia finansowego w postaci dotacji i wsparcia pomostowego. Po podpisaniu umowy należy dostarczyć właściwy dokument. Dopiero po dostarczeniu właściwego dokumentu zostanie wypłacona dotacja.

Blokada rachunku bankowego lub kaucja – w zał. nr 1 należy podać kwotę, na jaką będzie zrobiona blokada rachunku bankowego oraz dołączyć potwierdzenie salda na rachunku na 150% przyznanej kwoty wsparcia finansowego. Po podpisaniu umowy na otrzymanie wsparcia finansowego należy dokonać właściwej blokady rachunku bankowego (lub kaucji), ze wskazaniem Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo Łosko spółka jawna oraz numeru umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na czas nieokreślony lub nie krótszy niż 18 miesięcy. Do CDEF należy dostarczyć dokument potwierdzający dokonanie blokady wraz z wnioskiem (lub innym dokumentem z którego wynika jakie są warunki dyspozycji bankowej). Nie będą akceptowane blokady, z których wynika, że bank ma pierwszeństwo pobrania środków np. na poczet innych zobowiązań.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie z dnia 18.06.2018 - dotyczy grupy R2_2018

Konkurs nr 1/DNS2/2018 na składanie wniosków o wsparcie finansowe w posraci dotacji i wsparcia pomostowego.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (INSTRUKCJE I WSKAZÓWKI) - pobierz wersję pdf

ANEKS DO OGŁOSZENIA O KONKURSIE - pobierz wersję pdf

Standardowy wniosek o udzielenie wsparcia finansowego - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 2 - Biznes Plan i analiza finansowa -  pobierz wersję word pobierz wersję excel

ZAŁ. NR 3 - oświadczenie o niezaleganiu - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 4 - oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 5 - oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 6 - oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 7 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis pobierz wersję excel, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 8 - oświadczenie o kwalifikowalności VAT - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 9 A- oświadczenie o zatrudnieniu pracownika na umowę o pracę - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termin realizacji całego zadania III.2018-XII.2021

 

Warunkiem ubiegania się o dotację jest ukończenie usł. szkoleniowo-doradczej i złożenie wniosku o wsparcie finansowe (wraz biznes planem i załącznikami). Udzielenie wsparcia finansowego będzie określał regulamin projektu (formy wsparcia, terminy zasady ich przydzielania, zasady wypłacania, wydatkowanie wsparcia finansowego, zasady rozliczenia otrzymanego wsparcia, zalecany dzień otwarcia działalności gospodarczej – nie wcześniej niż rozpoczęcie szkolenia)

 

Maksymalna kwota dotacji – 25.324 zł brutto lub netto

Dotacja przyznawana jest w kwotach netto dla Przedsiębiorców będacych płatnikami VAT.

 

Wypłata 100% dotacji po podpisaniu umowy o dofinansowanie i wniesieniu zabezpieczenia.

 

Na co można przeznaczyć dotację?

a) Środki trwałe nowe i/lub używane,
b) Wyposażenie dla którego prowadzona jest ewidencja ilościowa lub ilościowa- wartościowa,
c) Środki obrotowe (towar i/lub surowce do produkcji),
d) Wartości niematerialne i prawne (w tym oprogramowanie).

 

Jakie są ograniczenia co do przeznaczenia dotacji:

a) Sfinansowanie zakupu samochodu z dotacji możliwe jest maksymalnie do kwoty 15.000 zł, pod warunkiem, że jego zakup jest niezbędny i celowy do prowadzenia działalności gospodarczej a uczestnik projektu posiada odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdami.
b) Zakupu używanych środków trwałych możliwy jest jedynie w przypadku zakupów, gdy ich wartość wynosi powyżej 1000 zł brutto za sztukę. W takim przypadku wymagana jest opinia rzeczoznawczy potwierdzająca wartość rynkową kupowanego środka trwałego na etapie rozliczenia. Środek trwały w okresie ostatnich 7 lat nie mógł być zakupiony z wykorzystaniem środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej, co jest potwierdzone stosownym oświadczeniem sprzedającego. Opłacono podatek PCC. Nie dopuszcza się zakupu używanego sprzętu komputerowego.
c) Zakup środków obrotowych (towary i/lub surowce do produkcji) możliwy jest jedynie w przypadku udowodnienia ich niezbędności i celowości do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia do kwoty maksymalnie 10.000 zł.
d) Zakup kasy fiskalnej - dotacją może być objęta różnica pomiędzy kwotą ulgi na zakup kasy fiskalnej, którą reguluje art. 111 ust. 4 ustawy o VAT a kwotą zakupu.

 

Wykluczone z dofinansowania są:
a) Zakup materiałów biurowych nie będących towarem lub surowcem, o których mowa w § 10 ust. 3 lit. c,
b) Koszty promocji i reklamy,
c) Zakup używanego sprzętu komputerowego,
d) Opłaty administracyjne, opłaty eksploatacyjne, rejestracyjne, skarbowe, abonamentowe, koncesje, kaucje, płace, podatki, koszty bieżące utrzymania lokalu, czynsz,
e) Koszty przesyłki i transportu,
f) Zakup materiałów budowlanych do remontu i remont lokalu do działalności gospodarczej,
g) Zakupy od członków rodzin, tj. osób z którymi Uczestnik Projektu jest w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz osoby związanej z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli.
h) Zakup środka transportu w przypadku działalności w zakresie drogowego transportu towarów.

 

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem