• CDEF_-_HERO_WWW_A.jpg

fundusze unijne

Aktualności - Runda 2 - letnia 2018
05-09-19

Informujemy, że w związku z prowadzonymi kontrolami działalności gospodarczych

biuro projektu czynne będzie w ograniczonym zakresie, tj.

 

05.09.2019 (czwartek) w godzinach 14.00 do 16.00.

06.09.2019 (piątek) - w godzinach 8.00-10.00

09.09.2019 (poniedziałek)- w godzinach 14.00 do 16.00. 

10.09.2019 (wtorek) - w godzinach 14.30 do 16.00. 

 

W pilnach sprawach prosimy o kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny 731 125 113.

 

02-07-19

Informujemy, że w związku z prowadzonymi kontrolami dzialaności gospodarczych

w dniach 03.07.2019 (środa), 04.07.2019 (czwartek), 05.07.2019 (piatek)

biuro projektu czynne jest od godziny 14.30 do 16.00.

W pilnach sprawach prosimy o kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny 731 125 113.

 

15-05-19

Informujemy, że w celu uspójnienia zapisów, dokonano zmian w regulaminach projektu i załączniku nr 10 do regulaminu.

Wszelkie zmiany wprowadzone w regulaminach zostały zaznaczone kolorem. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami.

Regulamin wchodzi z dniem opublikowania.

W związku z wprowadzonymi zmianami konieczne będzie aneksowanie umów na otrzymanie wsparcia finansowego. Po przygotowaniu aneksów zostaniecie Państwo powiadomieni mailowo o terminie podpisania aneksów. 

W/w dokumenty są dostępne również w zakładce Regulamin

15-02-19

Informujemy, że będziemy z Państwem się kontaktować w sprawie realizacji wsparcia pomostowego szkoleniowego w postaci specjalistycznej indywidualnej usługi szkoleniowo doradczej.

Szczegóły dotyczące terminów, miejsca i zakresu wsparcia będziemy ustalać z Państwem indywidualnie.

 

Harmonogram - pobierz

04-12-18

Informujemy, że zamieściliśmy nową aktualność dla uczestników Rundy 2 -2018. dotyczącej rozliczeń dotacji oraz wsparcia pomostowego

Przejdź bezpośrednio do aktualności - DOTACJA

Przejdź bezpośrednio do aktualności - WSPARCIE POMOSTOWE

27-09-18

Informujemy, że został wybrany wykonawca do realizacji wsparcia pomostowego w postaci usługi szkoleniowo-doradczej e-commerce. Jest to firma NNV sp. z o.o. z Olsztyna

 

Zamieszczamy  harmonogram realizacji usługi - pobierz

 

Jednocześnie przypominamy, że doradztwo jest obowiązkowe.

Szczegóły dotyczące zakresu realizacji usługi znajdują się w zamieszczonym harmonogramie.

Doradcy z firmy NNV będą się z Państwem kontaktować telefonicznie i mailowo (zgodnie z danymi podanymi w formularzu rekrutacyjnym i biznes planie, które zostały im przekazane).

17-07-18

Etap 1 – ZABEZPIECZENIE UMOWY– wybranie zabezpieczenia i przesłanie dokumentów w wersji elektronicznej (zdjęcia lub skany) dotyczących zabezpieczenia na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 20.07.2017 (Piątek).  Należy przesłać:

1. Oświadczenie (załącznik nr 1) o preferowanej przez Uczestnika Projektu formie zabezpieczenia

2. dodatkowe załączniki (w zależności od wybranej formy zabezpieczenia).

Informacja jakie dokumenty dotyczą znajdują się w wiadomości z dnia 09.07.2018 (przejdź do wiadomości)

Oryginały dokumentów przesłanych mailem należy dostarczyć wraz z dokumentami rejestracyjnymi z etapu 2.

 

Etap 2 – DOKUMENTY REJESTRACYJNE FIRMY – dokumenty rejestracyjne firmy w wersji papierowej W DWÓCH EGZEMPLARZACH należy dostarczyć do biura projektu CDEF w terminie do 27.07.2018.

 

1. Zaktualizowany biznes plan wraz z wersją elektroniczną, tylko jeżeli KOW dokonał redukcji wydatków.

2. Wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej- potwierdzający że działalność jest zarejestrowana (dopuszczalne jest aby data rejestracji firmy była wcześniejsza niż data rozpoczęcia działalności). Aby podpisać umowę o dofinansowanie na dzień podpisania umowy działalność musi być rozpoczęta (status w CEIDG Aktywny). ZALECAMY ABY NIE ZWLEKAĆ Z REJESTROWANIEM FIRMY IM SZYBCIEJ DOSTANIEMY WSZYSTKIE DOKUMENTY TYM SZYBCIEJ PODPISZEMY UMOWĘ O DOFINANSOWANIE.

Wydruk należy pobrać ze strony - https://prod.ceidg.gov.pl

3. Wydruk z rejestru regon  potwierdzający nadanie numeru REGON. Wydruk należy pobrać ze strony https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl

4. kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu zgłoszeniowego do ZUS (złożenia lub wysłania) - ZUS ZUA lub ZFA/ZPA lub ZZA

5. Oryginały dokumentów dotyczące zaakceptowanego zabezpieczenia

6. Dokumenty dotyczące VAT

a. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – dla osób nie będących płatnikami VAT – zał. 6 pobierz wersja word; wersja pdf

lub

b.Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (złożenia w US) – dotyczy jedynie osób będących płatnikami VAT

7.Formularz informacji przy ubieganiu się pomoc de minimis – wypełniany jako firma – zał. 7 – pobierz wersję excel, wersja pdf . Sprawdź jak prawidłowo wypełnić załącznik – pobierz wzór

8. Oświadczenie o miejscu realizacji projektu – zał. nr 8 – pobierz wersję word; pobierz pdf

9. oświadczenie o rachunku bankowym – zał. 9 – pobierz wersję word, pobierz pdf. Uwaga rachunek powinien być na Firmę lub osobisty (nie może być współwłasności z innymi osobami). Umowa z bankiem (1 strona zawierająca dane posiadacza rachunku oraz nr rachunku) - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

 

Etap 3 – PODPISANIE UMOWY – podpisywanie umów o dofinansowanie nastąpi w terminie 30.07.2018 - 03.08.2018. Termin umawiany jest indywidualnie (telefonicznie bądź osobiście) co do zasady po akceptacji zabezpieczenia i przedstawieniu dokumentów rejestracyjnych. Na podpisaniu umowy w biurze CDEF muszą być obecne następujące osoby:

1. Uczestnik projektu

2. Małżonek Uczestnika projektu (jeżeli jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania). W przypadku rozdzielności majątkowej należy dołączyć dokument potwierdzający to.


3. Poręczyciel - w przypadku wybrania zabezpieczenia dotacji w formie poręczenia osób fizycznych. 


4. Małżonek poręczyciela (jeżeli Poręczyciel jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania).

Poręczyciele i małżonkowie muszą się zgłosić osobiście w dniu podpisania umowy lub w innym możliwym terminie uzgodnionym wcześniej z pracownikiem CDEF.

Na podpisanie umowy należy zabrać:


1. pieczątkę firmową,

2. dowody osobiste wszystkich osób.

 

Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2” § 10 pkt. 15 Uczestnik zobowiązany jest zrealizować inwestycję tj. ponieść wydatki wynikające z Biznes planu w terminie 3 miesięcy od daty podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. O tym jak należy to zrobić właściwie zamieścimy oddzielną aktualność w najbliższym czasie.

 

Dokumenty do zapoznania:

Wzór umowy na otrzymanie wsparcia finansowego w postaci dotacji i wsparcia pomostowego – pobierz

17-07-18

Wyniki posiedzenia Komisji Oceny Wniosków dotyczącego konkursu nr 1/DNS2/2018.

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe wniosków o wsparcie finansowe w postaci dotacji i wsparcia pomostowego ocenionych w odpowiedzi na konkurs 1/DNS2/2018 w ramach projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2”.

Lista rankingowa wniosków dofinansowanych i odrzuconych  - pobierz

W celu odczytania danych swojej osoby należy posługiwać się numerem identyfikacyjnym, który otrzymaliście Państwo składając wniosek o wsparcie finansowe.


W tej chwili trwa etap pisemnego powiadamiania Uczestników Projektu o wynikach oceny - drogą mailową. Każdy z Uczestników Projektu zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia odbioru maila.

Wszelkie informacje dotyczące podpisania umowy oraz dokumenty, jakie należy przedstawić przed podpisaniem umowy zostaną zamieszczone w oddzielnej wiadomości w dniu dzisiejszym.

11-07-18

Informujemy, iz uległa zmianie treść ogłoszenia o konkursie nr 1/DNS/2018. W wyniku omysłki pisarskiej błednie wskazano kwotę przeznaczoną na odwołania. Zmiana została zaznaczono na żółto.

pobierz aneks

09-07-18

Poniżej przedstawiamy kolejne etapy prowadzące do podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego (dotacja i wsparcie pomostowe).

 

Etap 0 – LISTA RANKINGOWA – opublikowanie na stronie internetowej projektu listy osób, które otrzymają dofinansowanie – 17.07.2018 (wtorek)

Etap 1 – ZABEZPIECZENIE UMOWY– wybranie zabezpieczenia i przesłanie dokumentów w wersji elektronicznej (zdjęcia lub skany) dotyczących zabezpieczenia na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 20.07.2017 (Piątek). Oświadczenie (załącznik nr 1) o preferowanej przez Uczestnika Projektu formie zabezpieczenia wraz z dodatkowymi załącznikami należy przekazać w formie mailowej (skan lub zdjęcia) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Oryginały ww. dokumentów należy dostarczyć wraz z dokumentami rejestracyjnymi firmy (etap 2).

Wzory dokumentów do zabezpieczenia oraz instrukcja ich wypełnienia znajduje się w zakładce dotacja - przejdź do dokumentów!!!!

Etap 2 – DOKUMENTY REJESTRACYUJNE FIRMY – dokumenty rejestracyjne firmy w wersji papierowej należy dostarczyć do biura projektu w terminie do 27.07.2018. Informacja jakie dokumenty należy dostarczyć zostanie opublikowana na stronie internetowej wraz z listą rankingową.

Etap 3 – PODPISANIE UMOWY – podpisywanie umów o dofinansowanie w terminie 30.07.2018 - 03.08.2018. Aby podpisać umowę o dofinansowanie w wybranym terminie, na dzień podpisania umowy działalność musi być rozpoczęta (status indywidualnej działalności w CEIDG Aktywny). Termin umawiany jest indywidualnie (telefonicznie bądź osobiście) po akceptacji zabezpieczenia i przedstawieniu dokumentów rejestracyjnych. Na podpisaniu umowy w biurze CDEF muszą być obecne następujące osoby: Uczestnik projektu, współmałżonek Uczestnika projektu (jeśli dotyczy), poręczyciel (jeśli wybrano te formę zabezpieczenia), małżonek poręczyciela (jeśli dotyczy).

 

W razie pytań lub wątpliwości prosze o kontak meilowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny 89 532 46 12 (Barbara Błażewicz) 

 

niniejsza pełna aktualność w wersji pdf - pobierz

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem