• CDEF_-_HERO_WWW_A.jpg

fundusze unijne

Aktualności - Runda 3 - jesienna 2018
12-12-18

Informujemy, że został wybrany wykonawca do realizacji wsparcia pomostowego w postaci usługi szkoleniowo-doradczej e-commerce. Jest to firma NNV sp. z o.o.

Zamieszczamy harmonogram realizacji usługi - pobierz

Jednocześnie przypominamy, że doradztwo jest obowiązkowe. Doradcy będą się z Państwem kontaktować telefonicznie i mailowo (zgodnie z danymi podanymi w formularzu rekrutacyjnym i biznes planie, które zostały im przekazane).

04-12-18

Informujemy, że zamieściliśmy nową aktualność dla uczestników Rundy 3 2018. dotyczącej rozliczeń dotacji oraz wsparcia pomostowego

Przejdź bezpośrednio do aktualności - DOTACJA

Przejdź bezpośrednio do aktualności - WSPARCIE POMOSTOWE

09-11-18

Etap 1 – ZABEZPIECZENIE UMOWY – wybranie zabezpieczenia i przesłanie dokumentów w wersji elektronicznej (zdjęcia lub skany) dotyczących zabezpieczenia na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 19.11.2018 (poniedziałek). 

 

Należy przesłać:

1. Oświadczenie (załącznik nr 1) o preferowanej przez Uczestnika Projektu formie zabezpieczenia

2. dodatkowe załączniki (w zależności od wybranej formy zabezpieczenia).

Informacja jakie dokumenty dotyczą znajdują się w wiadomości z dnia 08.11.2018 (przejdź do wiadomości)

Oryginały dokumentów przesłanych mailem należy dostarczyć wraz z dokumentami rejestracyjnymi z etapu 2.

 

Etap 2 – DOKUMENTY REJESTRACYJNE FIRMY – dokumenty rejestracyjne firmy w wersji papierowej W DWÓCH EGZEMPLARZACH należy dostarczyć do biura projektu CDEF w terminie do 23.11.2018.

 

1. Zaktualizowany biznes plan wraz z wersją elektroniczną, tylko jeżeli KOW dokonał redukcji wydatków.

2. Wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej- potwierdzający że działalność jest zarejestrowana (dopuszczalne jest aby data rejestracji firmy była wcześniejsza niż data rozpoczęcia działalności). Aby podpisać umowę o dofinansowanie na dzień podpisania umowy działalność musi być rozpoczęta (status w CEIDG Aktywny).

ZALECAMY ABY NIE ZWLEKAĆ Z REJESTROWANIEM FIRMY IM SZYBCIEJ DOSTANIEMY WSZYSTKIE DOKUMENTY TYM SZYBCIEJ PODPISZEMY UMOWĘ O DOFINANSOWANIE.

Wydruk należy pobrać ze strony - https://prod.ceidg.gov.pl

3. Wydruk z rejestru regon  potwierdzający nadanie numeru REGON. Wydruk należy pobrać ze strony https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl

4. kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu zgłoszeniowego do ZUS (złożenia lub wysłania) - ZUS ZUA lub ZFA/ZPA lub ZZA (należy się zgłosić si co najmniej do Ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego).

5. Oryginały dokumentów dotyczące zaakceptowanego zabezpieczenia.

6. Dokumenty dotyczące VAT

a. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – dla osób nie będących czynnymi płatnikami VAT – zał. 6 pobierz wersja word; wersja pdf

lub

b.Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (złożenia w US) – dotyczy jedynie osób będących płatnikami VAT

7. Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis – wypełniany jako firma – zał. 7 – pobierz wersję excel, wersja pdf . Sprawdź jak prawidłowo wypełnić załącznik – pobierz wzór

8. Oświadczenie o miejscu realizacji projektu – zał. nr 8 – pobierz wersję word; pobierz pdf

9. oświadczenie o rachunku bankowym – zał. 9 – pobierz wersję word, pobierz pdf. oraz umowa z bankiem (1 strona zawierająca dane posiadacza rachunku oraz nr rachunku) - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. Uwaga rachunek powinien być na Firmę lub osobisty (nie może być współwłasności z innymi osobami).

 

Etap 3 – PODPISANIE UMOWY – podpisywanie umów o dofinansowanie nastąpi w terminie 26-27.11.2018 i 04-07.12.2018r. Termin umawiany jest indywidualnie (telefonicznie bądź osobiście) co do zasady po akceptacji zabezpieczenia i przedstawieniu dokumentów rejestracyjnych. Aby podpisać umowę o dofinansowanie w wybranym terminie, na dzień podpisania umowy działanośc musi być pozpoczęta (status indywidualnej działaności w CEIDG Aktywny).

Na podpisaniu umowy w biurze CDEF muszą być obecne następujące osoby:

1. Uczestnik projektu

2. Małżonek Uczestnika projektu (jeżeli jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania). W przypadku rozdzielności majątkowej należy dołączyć dokument potwierdzający to.


3. Poręczyciel - w przypadku wybrania zabezpieczenia dotacji w formie poręczenia osób fizycznych. 


4. Małżonek poręczyciela (jeżeli Poręczyciel jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania).

Poręczyciele i małżonkowie muszą się zgłosić osobiście w dniu podpisania umowy lub w innym możliwym terminie uzgodnionym wcześniej z pracownikiem CDEF.

Na podpisanie umowy należy zabrać:


1. pieczątkę firmową,

2. dowody osobiste wszystkich osób.

 

Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2” § 10 pkt. 15 Uczestnik zobowiązany jest zrealizować inwestycję tj. ponieść wydatki wynikające z Biznes planu w terminie 3 miesięcy od daty podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. O tym jak należy to zrobić właściwie zamieścimy oddzielną aktualność w najbliższym czasie.

 

Dokumenty do zapoznania:

Wzór umowy na otrzymanie wsparcia finansowego w postaci dotacji i wsparcia pomostowego – pobierz

09-11-18

Wyniki posiedzenia Komisji Oceny Wniosków dotyczącego konkursu nr 1/DNS2/2018 – Komisja Oceny Wniosków nr  2. Poniżej zamieszczamy listy rankingowe wniosków o wsparcie finansowe w postaci dotacji i wsparcia pomostowego złożonych w odpowiedzi na konkurs 1/DNS2/2018 skierowany do grupy R3_jesiennej 2018 w ramach projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2”.

Lista rankingowa wniosków dofinansowanych, odrzuconych, rezerwowych  - pobierz

W celu odczytania danych swojej osoby należy posługiwać się numerem identyfikacyjnym, który otrzymaliście Państwo składając wniosek o wsparcie finansowe.


W tej chwili trwa etap pisemnego powiadamiania Uczestników Projektu o wynikach oceny - drogą mailową. Każdy z Uczestników Projektu zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia odbioru maila.

Wszelkie informacje dotyczące podpisania umowy oraz dokumenty, jakie należy przedstawić przed podpisaniem umowy zostaną zamieszczone w dniu dzisiejszym.

08-11-18

 

Etap 0 – LISTA RANKINGOWA – opublikowanie na stronie internetowej projektu listy osób, które otrzymają dofinansowanie – 09.11.2018 (piątek)

Etap 1 – ZABEZPIECZENIE UMOWY– wybranie zabezpieczenia i przesłanie dokumentów w wersji elektronicznej (zdjęcia lub skany) dotyczących zabezpieczenia na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 19.11.2018 (poniedziałek).

Oświadczenie (załącznik nr 1) o preferowanej przez Uczestnika Projektu formie zabezpieczenia wraz z dodatkowymi załącznikami należy przekazać w formie mailowej (skan lub zdjęcia) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Oryginały ww. dokumentów należy dostarczyć wraz z dokumentami rejestracyjnymi firmy (etap 2).

Wzory dokumentów do zabezpieczenia oraz instrukcja ich wypełnienia znajduje się w zakładce dotacja - przejdź do dokumentów!!!!

Etap 2 – DOKUMENTY REJESTRACYJNE FIRMY – dokumenty rejestracyjne firmy w wersji papierowej należy dostarczyć do biura projektu w terminie do 23.11.2018. Informacja jakie dokumenty należy dostarczyć zostanie opublikowana na stronie internetowej wraz z listą rankingową.

Etap 3 – PODPISANIE UMOWY – podpisywanie umów o dofinansowanie w terminie 26-27.11.2018 - 04-07.12.2018. Aby podpisać umowę o dofinansowanie w wybranym terminie, na dzień podpisania umowy działalność musi być rozpoczęta (status indywidualnej działalności w CEIDG Aktywny). Termin umawiany jest indywidualnie (telefonicznie bądź osobiście) po akceptacji zabezpieczenia i przedstawieniu dokumentów rejestracyjnych. Na podpisaniu umowy w biurze CDEF muszą być obecne następujące osoby: Uczestnik projektu, współmałżonek Uczestnika projektu (jeśli dotyczy), poręczyciel (jeśli wybrano te formę zabezpieczenia), małżonek poręczyciela (jeśli dotyczy).

 

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny 89 532 46 12 (Barbara Błażewicz) 

 

niniejsza pełna aktualność w wersji pdf -pobierz

 

 

15-10-18

Konkurs nr 1/DNS2/2018 na składanie wniosków o wsparcie finansowe w posraci dotacji i wsparcia pomostowego.

 

W dniu 15.10.2018 zostaje wznowiony konkurs na składanie wniosków o udzielenie dotacji i wsparcia pomostowego dla zakwalifikowanych uczestników projektu

"Zostań przedsiębiorca - dotacje na start 2".

Prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem konkursowym i załacznikami.

Informujemy, że po zakończeniu korzystania z usługi szkoleniowej (po drugim spotkaniu) należy zgłosić się do Biura projektu w celu odebrania certyfikatu potwierdzającego ukończenie usługi szkoleniowej.

 

W razie pytań lub watpliwości związanych z przygotowaniem dokumentów można kontaktowac się Biurem projektu 89 532 46 12.

 

OGŁOSZENIE (ANEKS) O KONKURSIE - (INSTRUKCJE I WSKAZÓWKI) Z DNIA 15.10.2018 - pobierz wersję pdf

Standardowy wniosek o udzielenie wsparcia finansowego - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 2 - Biznes Plan i analiza finansowa -  pobierz wersję word i pobierz wersję excel

ZAŁ. NR 3 - oświadczenie o niezaleganiu - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 4 - oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 5 - oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 6 - oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 7 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis pobierz wersję excel, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 8 - oświadczenie o kwalifikowalności VAT - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 9 A- oświadczenie o zatrudnieniu pracownika na umowę o pracę - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

02-10-18

 

Zamieszczamy harmonogram usługi szkolenia indywidualnego z dnia 02.10.2018 z numerami ewidencyjnymi - pobierz

27-09-18

Kolejne etapy realizacji projektu.

 1. Spotkanie informacyjne grupowe na którym podpisane zostaną deklaracje uczestnictwa oraz umowy szkoleniowe odbędzie się w dniu 03.10.2018r. Szczegóły w harmonogramie – pobierz
 2. Usługa szkoleniowa indywidualna (2 spotkania na każdą osobę po 4 godziny dydaktyczne). Spotkania odbywać się będą w okresie 05.10.2018 – 22.10.2018 w godzinach 08.00-11.00; 11.00-14.00; 14.00-17.00 (zgodnie z harmonogramem – pobierz). Terminy spotkań można ustalić telefonicznie pod numerem telefonu 89 532 46 12. (Ewa lub Basia) do dnia 02.10.2018
27-09-18

Zgodnie z Regulaminem Projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2 ” wersja 1 z dnia 16.04.2018r. §7 pkt.11 ppkt. 3, poniżej przedstawiamy listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z Rundy 3  (jesiennej) – 2018.

Osoby, które otrzymały wymagane min. 65 pkt. (suma punktów z II i III etapu projektu) zostają zakwalifikowani do udziału w projekcie i będą uczestniczyć w szkoleniu indywidualnym o charakterze specjalistycznym (8 godz./os.), co do zasady realizowane podczas dwóch spotkań.

Jednocześnie informujemy, że na dniach zostanie zamieszczony nowy regulamin projektu uwzględniający zmiany wynikające z zaleceń Ministerstwa dotyczące niższej kwoty dofinansowania w kwocie netto (nie więcej niż 20.588 zł netto) dla osób planujących być czynnym płatnikiem VAT.

 

Zakwalifikowani - pobierz

 

Osoby, które nie uzyskały minimum punktowego z II etapu tj. 60 pkt zostały odrzucone.

 

Odrzuceni - pobierz

 

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2 ” wersja 1 z dnia 16.04.2018r. § 7 ust. 25 decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie przysługuje odwołanie.

 

10-09-18

Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań z doradcami.

Jednoczesnie informujemy, że trwa etap powiadamiania Państwa (pismo wysłane pocztą poslką listem poleconym na adres zamieszkania) o konieczności uzupełnień formalnych.

Inftrukacja jak sprawdzić swój termin spotkań.

 1. Pobierz plik w PDF – HARMONOGRAMU SPOTKAŃ runda letnia 3 – 2018 Z DNIA 10.09.2018 (POBIERZ)
 2. Znajdź swój numer identyfikacyjny, który został ci nadany podczas składania dokumentów rekrutacyjnych.
 3. Zapisz wszystkie trzy terminy spotkań.
 4. Szczególnie zwróć uwagę, które spotkanie masz pierwsze (godzina) i z jakim doradcą.
 5. Przygotuj się na spotkanie. Podczas spotkań oceniany będziesz zgodnie z zakresem wskazanym w regulaminie projektu §7ust. 20 pkt. b (POBIERZ)
 6. Bądź 15 minut wcześniej. Przed spotkaniem z doradcą zawodowym będziesz musiał wypełnić kilka testów.
 7. Spotkania odbywają się w Budynku Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego ul. Zientary Malewskiej 20b, Olsztyn.
 8. Terminy spotkań nie podlegają zmianom (zgodnie  §7 ust. 12).
 9. W razie pytań skontaktuj się z biurem projektu 89 532 46 12 - osoby do kontaktu Ewa lub Basia.

Przypominami, że warunkiem uczestnictwa w spotkaniach jest uzupełnienie formalnie (jeśli takiego wymaga) formularza rekrutacyjnego, zgdonie z pismami wysłanymi w dniach 06-07.09.2018r.

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem