• dns1.jpg
fundusze unijne
Grupy - Aktualności

Etapy składania dokumentów do podpisania umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

w ramach projektu

„Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start”

Etap I (zabezpieczenie)- wybór formy zabezpieczenia dotacji inwestycyjnej – w formie elektronicznej prosimy przesyłać na maila w terminie do 07.11.2017

 1. Instrukcja dotycząca wyboru zabezpieczenia – pobierz
 2. Zał. 1 oświadczenie o formie zabezpieczenia - pobierz
 3. Zał. 2 oświadczenie o stanie majątku do aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji   - pobierz
 4. Zał. 3 oświadczenie poręczyciela i współmałżonka poręczyciela  - pobierz
 5. Zał. 4 Upoważnienie do sprawdzenia BIG (dotyczy poręczyciela) - pobierz

 

Etap II (rejestracja działalności gospodarczej)– dokumenty, które należy dostarczyć osobiście lub listownie maksymalnie do 13.11.2017 do Biura Projektu w 2 egzemplarzach:

 1. Zaktualizowany biznes plan, jeżeli KOW dokonał redukcji wydatków.
 2. Wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej. (https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/)
 3. Wydruk z rejestru regon  z rejestru REGON. (https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx)
 4. Deklaracje zgłoszenia do ZUS wraz z potwierdzeniem złożenia lub wysłania w formie elektronicznej (ZUS ZUA lub ZFA/ZPA) - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 5. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – zał. 5 - pobierz
 6. Umowa Przedsiębiorcy (na firmę) z bankiem (1 strona zawierająca dane oraz nr rachunku) - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem oraz oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym – zał. 6 - pobierz
 7. Formularz informacji przy ubieganiu się pomoc de minims – wypełniany jako firma – zał. 7 - pobierz

III – przygotowanie i podpisanie umowy

Po weryfikacji w/w dokumentów zostanie sporządzona umowa. Na dzień podpisania umowy działalność musi być aktywna. Termin podpisania umowy należy ustalać telefonicznie.

Planowane terminy podpisywania umów w dniach od 16.11.2017 do 24.11.2017 w godzinach: 8.00-16.00.

 

Ważna informacja - na podpisanie umowy musi się zgłosić:

1.Uczestnik projektu

2.Małżonek Uczestnika projektu (jeżeli jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania). W przypadku rozdzielności majątkowej należy dołączyć dokument potwierdzający to.


3.Poręczyciel - w przypadku wybrania zabezpieczenia dotacji w formie poręczenia osób fizycznych 


4.Małżonek poręczyciela (jeżeli Poręczyciel jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania)

Poręczyciele i małżonkowie muszą się zgłosić osobiście w dniu podpisania umowy lub w innym możliwym terminie uzgodnionym z pracownikiem CDEF.

Na podpisanie umowy należy zabrać:

 1. oryginalne dokumenty rejestracyjne firmy (do wglądu),

 2. pieczątkę firmową,
 3. dowody osobiste wszystkich osób.

 

Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start” § 12 pkt. 15 Beneficjent pomocy zobowiązany będzie w terminie 3 miesięcy od daty podpisania Umowy ponieść wydatki wynikające z biznes planu. O tym jak należy to zrobić właściwie zamieścimy oddzielną aktualność w najbliższym czasie.

Dokumenty do zapoznania:

Wzór umowy na dotacje – pobierz

Wzór umowy na wsparcie finansowe – pobierz

Wzór rozliczenia dotacji – pobierz

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn