• dns1.jpg
fundusze unijne
Pytania
19-04-19

Informujemy, że projekt "Zostań przedsiębiorca - dotacje na start" został zakończony w dniu 28.02.2019

16-08-17

Pytanie:

Poszukuję możliwości dofinansowania nowo otwieranej jednoosobowej działalności gospodarczej w zakresie usług dochodzenia i uzyskiwania odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz usług wywiadu i analizy informacji gospodarczych, kryminalnych, finansowych itp.

W tym celu poszukuję wsparcia finansowego, jest to moja pierwsza firma, nigdy wcześniej nie prowadziłem żadnej działalności gospodarczej.

Od 4 lat jestem osobą na emeryturze mundurowej i chciałbym zająć się prowadzeniem firmy.

Moje pytanie brzmi czy w mojej sytuacji kiedy zgłosiłem się już do CEIDG z zamiarem rozpoczęcia działalności i mam już nadany REGON chociaż firma de facto jeszcze nie działa ma status w oczekiwaniu na rozpoczęcie działalności, którą zamierzam rozpocząć z dniem 4.09.2017 r. mam szansę na udział w projekcie i uzyskanie dofinansowania>

Odpowiedź:

Zgodnie z regulaminem w projekcie nie może uczestniczyć osoba, która:

"Jest bądź była przedsiębiorcą (wpis do CEIDG, KRS lub prowadząca działalność gospodarczą na podstawie przepisów odrębnych) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia formularza  rekrutacyjnego".

Niestety zarejestrowanie działalności gospodarczej (wpis do CEIDG) wyklucza Pana z możliwości udziału w projekcie.

16-08-17

Pytanie:

Potrzebowałabym od Państwa informacji czy cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej może starać się o dotacje z UE. Dodam, że żyje w Polsce z rodziną i posiada kartę pobytu czasowego ważną do kwietnia 2020. Nie mówi po polsku.

Bardzo proszę o wyczerpującą odpowiedź dotyczącą  możliwości dotacji oraz technicznego rozwiązania problemu języka.

Odpowiedź:

W regulaminie projektu nie ma przeciwskazań co do cudzoziemców.

Warunkiem jest spełnienie kryterium kwalifikacyjnych tj.

- bycie osobą bez pracy, w wieku min. 30 lat, mieszkaniec powiatu olsztyńskiego lub miasta olsztyn.

Dodatkowo trzeba spełnić co najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:

- osoba o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej średnie)

- obsoba bezrobotna przez okres min. 12 miesięcy

- osoba w wieku 50 lat lub więcej

- kobieta

- osoba niepełnosprawna

Osoba kandydaująca musi posiadać zdolniść do czynności prawnych, w tym zakłądania firmy.

Prawo pobytu co najmniej1,5 roku od podpisania umowy dotacji.

Dodatkowo osoba kandydująca musi władać jezykiem polskim (w mowie i piśmie), tak aby porozumiewać się w sposób bezpośredni z doradcami (podczas rekrutacji) oraz Biurem projektu podczas trwania projektu.

Osoba rozpoczynająca udział w projekciu musi rozumieć dokumenty, które zobowiązana będzie podpisywać.

16-05-17

Pytanie:

Czy o dofinansowanie działalności w ramach Dotacje na start mogą ubiegać się również spółki (dwie osoby, w tym jedna z nich posiada własną działalność) - ale spółka byłaby nowa, czy tylko działalność jednoosobowa?

Odpowiedź:

W ramach projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start” nie można otworzyć spółki.

Jednie forma jednoosobowej działalności gospodarczej jest akceptowana.

24-04-17

Czy na działalność o numerze PKD 56.29.Z związanej z usługami gastronomicznymi w oparciu o umowę z klientem można otrzymać dofinansowanie na wyposażenie kuchni  w sprzęt gastronomiczny (lodówka, piekarnik, mikser itp.)?

Odpowiedź z dnia 24.04.2017

W odpowiedzi na Pani maila informuję, że nie ma przeciwskazań co do rodzaju działalności opartej na PKD 56.29.Z.
Wyposażenie do kuchni może podlegać dofinansowaniu. Proszę zapoznać się z regulaminem projektu (http://www.cdef.pl/dotacje-na-start/do-pobrania.html)
w celu sprawdzenia pozostałych kryteriów kwalifikacyjnych oraz katalogu wydatków podlegających finansowaniu w ramach dotacji.

02-03-17

Na którym etapie rekrutacji konieczne jest złożenie biznesplanu?

Odpowiedź z dnia 20.04.2017:

 

Biznes plan składa się na późniejszym etapie (po zakwalifikowaniu do projektu, odbyciu szkolenia) w odpowiedzi na konkurs o o udzielenie wsparcia finansowego.

Zachęcam do zapoznania się z regulaminem projektu, gdzie szczegółowo opisany jest proces rekrutacji i dalszego udziału w projekcie.

 

Na etapie rekrutacji składa się formularz rekrutacyjny (zał. 1 do regulaminu) i załączniki o których mowa w paragrafie 6 ust. 1-3 regulaminu projektu.

" Dokumenty rekrutacyjne składają się z następujących elementów:

a) formularza kwalifikacyjnego wraz z oświadczeniami - zał. 1

b) kserokopii orzeczenia o przyznanym stopniu niepełnosprawności – jeśli dotyczy;

c) kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje uzupełniające (dyplom, świadectwo, zaświadczenie o ukończeniu szkoleń);

d) kserokopii dokumentów potwierdzających zgodność doświadczenia i/lub pracy zawodowejz kierunkiem proponowanej działalności gospodarczej (świadectwo pracy, zaświadczenie od pracodawcy, referencje, inne zaświadczenia) – jeśli dotyczy;

e) aktualnego (nie starsze niż 30 dni) zaświadczenia z urzędu pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej w tym także długotrwale bezrobotnej – jeśli dotyczy

f) oświadczenia potwierdzającego status osoby bezrobotnej w tym także długotrwale bezrobotnej w rozumieniu BAEL (niezarejestrowanej w urzędzie pracy) – jeśli dotyczy - zał. 2;

g) oświadczenia osoby biernej zawodowo - jeśli dotyczy – zał. nr 3;

h) innych dokumentów wymaganych na etapie oceny formalnej przez Komisję Rekrutacyjną.

Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt a-g należy wypełnić pismem czytelnym (komputerowo lub odręcznie) i przedłożyć wraz czytelnymi podpisami Kandydata w miejscach do tego wyznaczonych.

Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem", aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Kandydata lub opatrzone na pierwszej stronie napisem „Za zgodność z oryginałem od strony ...do strony..." z aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Kandydata.

Za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą grozi odpowiedzialność karna w drodze powództwa cywilnego.

Formularz kwalifikacyjny wraz ze wzorami oświadczeń można odebrać osobiście w Biurze Projektu i Powiatowym Punkcie Konsultacyjnym lub pobrać ze strony internetowej projektu www.cdef.pl/dotacje-na-start/."

 

2. Czy na działalność o numerze PKD 56.29.Z związanej z usługami gastronomicznymi w oparciu o umowę z klientem można otrzymać dofinansowanie na wyposażenie kuchni  w sprzęt gastronomiczny (lodówka, piekarnik, mikser itp.)?

Odpowiedź z dnia 24.04.2017

W odpowiedzi na Pani maila informuję, że nie ma przeciwskazań co do rodzaju działalności opartej na PKD 56.29.Z.
Wyposażenie do kuchni może podlegać dofinansowaniu. Proszę zapoznać się z regulaminem projektu (http://www.cdef.pl/dotacje-na-start/do-pobrania.html)
w celu sprawdzenia pozostałych kryteriów kwalifikacyjnych oraz katalogu wydatków podlegających finansowaniu w ramach dotacji.

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn