• dns1.jpg
fundusze unijne
Pytania

Na którym etapie rekrutacji konieczne jest złożenie biznesplanu?

Odpowiedź z dnia 20.04.2017:

 

Biznes plan składa się na późniejszym etapie (po zakwalifikowaniu do projektu, odbyciu szkolenia) w odpowiedzi na konkurs o o udzielenie wsparcia finansowego.

Zachęcam do zapoznania się z regulaminem projektu, gdzie szczegółowo opisany jest proces rekrutacji i dalszego udziału w projekcie.

 

Na etapie rekrutacji składa się formularz rekrutacyjny (zał. 1 do regulaminu) i załączniki o których mowa w paragrafie 6 ust. 1-3 regulaminu projektu.

" Dokumenty rekrutacyjne składają się z następujących elementów:

a) formularza kwalifikacyjnego wraz z oświadczeniami - zał. 1

b) kserokopii orzeczenia o przyznanym stopniu niepełnosprawności – jeśli dotyczy;

c) kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje uzupełniające (dyplom, świadectwo, zaświadczenie o ukończeniu szkoleń);

d) kserokopii dokumentów potwierdzających zgodność doświadczenia i/lub pracy zawodowejz kierunkiem proponowanej działalności gospodarczej (świadectwo pracy, zaświadczenie od pracodawcy, referencje, inne zaświadczenia) – jeśli dotyczy;

e) aktualnego (nie starsze niż 30 dni) zaświadczenia z urzędu pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej w tym także długotrwale bezrobotnej – jeśli dotyczy

f) oświadczenia potwierdzającego status osoby bezrobotnej w tym także długotrwale bezrobotnej w rozumieniu BAEL (niezarejestrowanej w urzędzie pracy) – jeśli dotyczy - zał. 2;

g) oświadczenia osoby biernej zawodowo - jeśli dotyczy – zał. nr 3;

h) innych dokumentów wymaganych na etapie oceny formalnej przez Komisję Rekrutacyjną.

Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt a-g należy wypełnić pismem czytelnym (komputerowo lub odręcznie) i przedłożyć wraz czytelnymi podpisami Kandydata w miejscach do tego wyznaczonych.

Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem", aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Kandydata lub opatrzone na pierwszej stronie napisem „Za zgodność z oryginałem od strony ...do strony..." z aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Kandydata.

Za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą grozi odpowiedzialność karna w drodze powództwa cywilnego.

Formularz kwalifikacyjny wraz ze wzorami oświadczeń można odebrać osobiście w Biurze Projektu i Powiatowym Punkcie Konsultacyjnym lub pobrać ze strony internetowej projektu www.cdef.pl/dotacje-na-start/."

 

2. Czy na działalność o numerze PKD 56.29.Z związanej z usługami gastronomicznymi w oparciu o umowę z klientem można otrzymać dofinansowanie na wyposażenie kuchni  w sprzęt gastronomiczny (lodówka, piekarnik, mikser itp.)?

Odpowiedź z dnia 24.04.2017

W odpowiedzi na Pani maila informuję, że nie ma przeciwskazań co do rodzaju działalności opartej na PKD 56.29.Z.
Wyposażenie do kuchni może podlegać dofinansowaniu. Proszę zapoznać się z regulaminem projektu (http://www.cdef.pl/dotacje-na-start/do-pobrania.html)
w celu sprawdzenia pozostałych kryteriów kwalifikacyjnych oraz katalogu wydatków podlegających finansowaniu w ramach dotacji.

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn