• dns1.jpg
fundusze unijne
Grupy - Aktualności

GRUPA 6

05-03-18

1. DOCHOWAĆ TERMIN ROZLICZENIA
- W ciągu 30 dni od zakończenia rzeczowej realizacji projektu (§3 ust 1 pkt b – umowy dotacji) należy przedłożyć rozliczenie (tabela rozliczeniowa wraz z dokumentami pomocniczymi). Pamiętaj na ponoszenie wydatków masz 3 miesiące od dnia podpisania umowy. 
2. ZŁOŻYĆ KOMPLETNE ROZLICZENIE SKŁADAJĄCE SIĘ Z:
a. podpisanego pisma przewodniego - WZÓR PISMA PRZEWODNIEGO – 1. POBIERZ
b. wypełnionego i podpisanego zestawienia poniesionych wydatków 
–WZÓR ZESTAWIENIA - 2A. POBIERZ, 
- INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA – 2B. POBIERZ
c. potwierdzeń zapłaty za zakupione towary i usługi wymienione w zestawieniu (wyciąg bankowy lub potwierdzenia poszczególnych przelewów). 
- Pamiętaj, aby data zapłaty nie była późniejsza niż data określona w umowie o dofinansowanie (§3 ust 1 pkt b). 
- Pamiętaj, aby płatności za zakupy z dotacji opłacać przelewem lub kartą. W przypadku płatności przez PayU lub inne systemy należy dostarczyć również oświadczenie od sprzedającego

WZÓR TREŚCI PISMA – 3. POBIERZ
d. jeśli kupiłeś rzeczy używane: 
- dołącz kopię wyceny rzeczoznawcy potwierdzającą cenę rynkową 
- oświadczenie sprzedającego, że sprzęt nie był kupiony w ciągu ostatnich 7 lat ze środków Unii Europejskiej – OŚWIADCZENIE - 4. POBIERZ
- jeśli kupiłeś od osoby prywatnej używaną rzecz potwierdzenie zapłaty podatku PCC.
e. jeśli kupiłeś samochód: 
- dołącz również kserokopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) dowodu rejestracyjnego, 
- dołącz również kserokopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) potwierdzenia zawarcia policy OC i/lub AC. 
Zalecamy, aby samochód był objęty ubezpieczeniem AC. 
f. jeśli w umowie dotacji i biznes planie wskazany był wkład własny (§ 2 ust. 1 umowy dotacji): 
- dołącz oświadczenie dotyczące wydatkowania wkładu własnego – WZÓR OŚWIADCZENIA WKŁAD WŁASNY – 5. POBIERZ
g. jeśli nie wydałeś całej kwoty dotacji: 
- dołącz potwierdzenie zwrotu środków na rachunek bankowy Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego podany w umowie dotacji.
3. PRZEJŚĆ POZYTYWNIE PROCES KONTROLI 
a. Po sprawdzeniu złożonych dokumentów ustalana będzie kontrola w siedzibie działalności firmy. Informację o kontroli przekazywać będziemy telefonicznie właścicielowi firmy z wyprzedzeniem. Uwaga! Należy udostępnić pomieszczenie do celów kontroli.
Co należy przygotować na kontrolę?
DOKUMENTY:
a. wyciąg bankowy z rachunku Przedsiębiorcy potwierdzający dokonanie płatności przelewem lub kartą płatniczą
b. ewidencja środków trwałych
c. ewidencja wyposażenia
d. gwarancje
e. licencje
f. umowy o pracę zatrudnionego pracownika – dotyczy Przedsiębiorców zobowiązanych do zatrudnienia pracownia, którzy na etapie kontroli będą posiadali zatrudnionego pracownika – jeśli już został zatrudniony
g. inne dokumenty źródłowe np. faktury, umowy – jeśli dotyczy 
h. dokumenty potwierdzające sprzedaż środków obrotowych lub materiałów/towarów jeśli zostały odsprzedane.
Oryginały faktur, rachunków, umów lub innych dowodów księgowych powinny być opisane na odwrocie dokumentu. Poprawność opisów będzie weryfikowana podczas kontroli.

– WZÓR OPISU DOKUMENTÓW – 6. POBIERZ
SPRZĘTY:
a. należy przygotować wszystkie zakupione z dotacji i wkładu własnego sprzęty, urządzenia, pomieszczenia (w przypadku remontu).
ZAKRES KONTROLI:
a. Sprawdzenie czy faktycznie jest prowadzona działalność gospodarcza oraz wykorzystanie zakupionych towarów lub usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności.
b. Sprawdzenie zgodność przedstawionych do rozliczenia dokumentów ze stanem faktycznym (np. sprawdzenie zgodności numerów seryjnych i parametrów technicznych),
c. Zbadanie czy inwestycja jest prowadzona zgodnie z biznes planem oraz czy zakupiono wszystkie towary,
d. Porównanie parametrów technicznych z przedstawionym rozliczeniem – osobom kontrolującym należy udostępnić wszystkie dokumenty umożliwiające ich weryfikację w tym m.in.: potwierdzenia zapłaty (wyciągi bankowe), ewidencje środków trwałych, specyfikacje techniczną sprzętu, gwarancję, licencję i inne o które poprosi Beneficjent,
e. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji,
f. Sprawdzenie umowy o pracę zatrudnionego pracownika – dotyczy Przedsiębiorców zobowiązanych do zatrudnienia pracownia, którzy na etapie kontroli będą posiadali zatrudnionego pracownika.
Z wizyty sporządzany będzie protokół, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Powyższa informacja w dokumencie pdf. – INSTRUKCJA ROZLICZENIA DOTACJI - 7. POBIERZ

05-03-18

1. DOCHOWAĆ TERMIN ROZLICZENIA
- do 15 tego każdego następnego miesiąca należy złożyć w wersji elektronicznej (mailowej) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub papierowej do biura projektu CDEF uproszczone rozliczenie za miesiąc poprzedni. 
2. ZŁOŻYĆ KOMPLETNE ROZLICZENIE SKŁADAJĄCE SIĘ Z:
a. podpisanego pisma przewodniego (skan lub zdjęcie) lub przepisana treść tego pisma do treści maila - WZÓR PISMA PRZEWODNIEGO – 1W. POBIERZ 
b. potwierdzenie zapłacenia składek ZUS za miesiąc za który się rozliczasz (jeśli pierwsze wsparcie dostałeś w sierpniu to potwierdzenie opłacenia składek za sierpień). Może to być potwierdzenie przelewu nr w PDF lub wydruk (składka zdrowotna i społeczna).
c. CDEF po otrzymaniu i zweryfikowaniu dokumentów dokona przelewu następnej transzy. I tak przez kolejne 5 miesięcy.
d. Pamiętaj ostatnią ratę (transzę) dostaniesz w formie refundacji. 
3. ROZLICZYĆ SIĘ PO 6 MIESIĄCACH
a. W 6 miesiącu musisz założyć swoje 500 zł i opłacić ZUS
b. przedstawić rozliczenie pełnej kwoty 3000 zł (może to być 6 x zus plus pozostałe wydatki tak by suma wszystkich opłat wynosiła 3000 zł). Oczywiście możesz mieć faktury na wyższe kwoty a jedynie część kosztu ponieść ze wsparcia pomostowego. Jeśli z rozliczenia będzie wynikać, że nie wydałeś całej kwoty 3000 zł ostatnią transze pomniejszymy o niewydatkowaną kwotę. 
Na rozliczenie składa się: 
TABELI ROZLICZENIOWEJ – 2W. POBIERZ
PISMO PRZEWODNIE ROZLICZENIE PO 6 MIESIĄCACH – 3W. POBIERZ 
c. opisz dokument na odwrocie (fakturę, potwierdzenie zapłaty), że został sfinansowany ze wsparcia pomostowego. Taki wydatek sfinansowany ze wsparcia pomostowego nie stanowi kosztów uzyskania przychodu w firmie.
Pamiętaj, aby ostatnia data zapłaty nie była późniejsza niż data określona w umowie o wsparcie pomostowe §2 ust. 1. 
Płatności za zakupy ze wsparcia pomostowego można opłacać przelewem lub kartą lub gotówką. 
Dokumenty dotyczące wydatkowania wsparcia pomostowego mogą podlegać kontroli podczas kontroli działalności.

23-02-18

Wyniki szóstego (ostatniego) posiedzenia Komisji Oceny Wniosków – grupa 6


Poniżej zamieszczamy listy rankingowe wniosków o wsparcie finansowe w postaci dotacji i wsparcia pomostowego złożonych w odpowiedzi na konkurs 6/DNS/2017 w ramach projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start”.
Lista osób, które otrzymały dofinansowanie dotacja i wsparcie pomostowe - grupa 6 -pobierz

W celu odczytania danych swojej osoby należy posługiwać się numerem ewidencyjnym, który otrzymaliście Państwo składając wniosek o wsparcie finansowe.

W tej chwili trwa etap pisemnego powiadamiania Uczestników Projektu o wynikach oceny - drogą mailową. Każdy z Uczestników Projektu zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia odbioru maila.

Osoby, które otrzymały dofinansowanie powinny niezwłocznie zarejestrować działalność gospodarczą, aby była zarejestrowana i aktywna najpóźniej w dniu 28 lutego 2018r. Jest to warunek niezbędny abyśmy mogli podpisać umowę o dofinansowanie.

Wszelkie informacje dotyczące podpisania umowy oraz dokumenty, jakie należy przedstawić przed podpisaniem umowy zostały już zamieszczone w dniu 21.02.2018 r. (przejdź do aktualności).

21-02-18

Poniżej przedstawiamy kolejne etapy składania dokumentów do podpisania umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start”

Etap I (zabezpieczenie) - wybór formy zabezpieczenia dotacji inwestycyjnej – w formie elektronicznej prosimy przesyłać na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 27.02.2018

 1. Instrukcja dotycząca wyboru zabezpieczenia – pobierz
 2. Zał. 1 oświadczenie o formie zabezpieczenia - pobierz
 3. Zał. 3 oświadczenie poręczyciela i współmałżonka poręczyciela - pobierz
 4. Zał. 4 Upoważnienie do sprawdzenia BIG (dotyczy poręczyciela) - pobierz

Etap II (rejestracja działalności gospodarczej)

przypominamy, że po otrzymaniu pozytywnej informacji decycji KOW o przyznaniu wsparcia finansowego,

należy niezwłocznie zarejestrować działalność gospodarczą, aby była zarejestrowana i aktywna najpóźniej w dniu 28 lutego 2018r.

Jest to warunek niezbędny abyśmy mogli podpisać umowę o dofinansowanie.

Dokumenty, które należy dostarczyć osobiście maksymalnie do 28.02.2018 do Biura Projektu w 2 egzemplarzach:

 1. Zaktualizowany biznes plan, jeżeli KOW dokonał redukcji wydatków.
 2. Wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej- potwierdzający że działalność jest zarejestrowana (https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/).
 3. Wydruk z rejestru regon  z rejestru REGON. (https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx)
 4. Potwierdzeniem złożenia/wysłania zgłoszenia do ZUS (ZUS ZUA lub ZFA/ZPA lub ZZA) - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. (możliwośc dostarczenia w pózniejszym terminie tj. do 05.03.2018)
 5. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – zał. 5 -pobierz
 6. oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym – zał. 6 – pobierz.Uwaga rachunek musi być na Firmę lub osobisty (nie może być współwłasności z innymi osobami).
 7. umowa z bankiem (1 strona zawierająca dane posiadacza rachunku oraz nr rachunku) - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 8. Formularz informacji przy ubieganiu się pomoc de minims – wypełniany jako firma – zał. 7 – pobierz
 9. Oryginały dokumentów dotyczące zaakceptowanego zabezpieczenia. (możliwośc dostarczenia do 05.03.2018)

III – przygotowanie i podpisanie umowy

 

Po weryfikacji w/w dokumentów zostanie sporządzona umowa. Termin podpisania umowy należy ustalać przy składaniu dokumentów rejestracyjnych firmy.

Planowane terminy podpisywania umów: 02.03.2018 (pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów z etapu I i II do dnia 28.02.2018) , 08.03.2018, 09.03.2018

Ważna informacja - na podpisanie umowy musi się zgłosić:

 1. Uczestnik projektu
 2. Małżonek Uczestnika projektu (jeżeli jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania). W przypadku rozdzielności majątkowej należy dołączyć dokument potwierdzający to.

 3. Poręczyciel - w przypadku wybrania zabezpieczenia dotacji w formie poręczenia osób fizycznych. 

 4. Małżonek poręczyciela (jeżeli Poręczyciel jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania).

Poręczyciele i małżonkowie muszą się zgłosić osobiście w dniu podpisania umowy lub w innym możliwym terminie uzgodnionym z pracownikiem CDEF.

 

Na podpisanie umowy należy zabrać:

 1. pieczątkę firmową - obowiązkowa
 2. dowody osobiste wszystkich osób.

 

Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start” § 12 pkt. 15 Beneficjent pomocy zobowiązany będzie w terminie 3 miesięcy od daty podpisania Umowy ponieść wydatki wynikające z biznes planu. O tym jak należy to zrobić właściwie zamieścimy oddzielną aktualność w najbliższym czasie.

Dokumenty do zapoznania:

Wzór umowy na dotacje – pobierz

Wzór umowy na wsparcie pomostowe – pobierz

Wzór rozliczenia dotacji – pobierz

09-02-18

Informujemy, że w dniu 09.02.2018 r. został ogłoszony konkurs na składanie wniosków o wsparcie finansowe w postaci dotacji i wsparcia pomostowego dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (dotyczy grupy 6) w ramach projektu "Zostań Przedsiębiorca - dotacje na start".

Proszę zapoznać się z ogłoszeniem, a następnie pobrać dokumenty niezbędne do złożenia.

Termin składania dokumentów 19 i 20.02.2018r.

OGŁOSZENIE - pobierz

 1. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego -pobierz
 2. zał. 2 - biznes plan -pobierz

Inne formaty biznes planu tożsame z wersją docx

WERSJA opendokument ZAŁ. 2 -pobierz

WERSJA DOC ZAŁ. 2 - pobierz

 1. zał. 3 - oświadczenie -pobierz
 2. zał. 4 - oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - pobierz
 3. zał. 5 - oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis - pobierz
 4. zał. 6 - oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy - pobierz
 5. zał. 7 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis -pobierz
 6. zał. 8 - oświadczenie o kwalifikowalności VAT - pobierz
 7. zał. 9a - oświadczenie o zatrudnieniu pracownika - pobierz
08-02-18

Informujemy, że uczestnikom Projektu zamieszkałym poza miastem Olsztyn przysługuje zwrot kosztów dojazdu na szkolenie grupowe i doradztwo indywidualne.

W celu uzyskania zwrotu za dojazd prosimy o zapoznanie się z:

Informacją jak się rozliczyć - pobierz

1.    Wniosek o zwrot - pobierz 
2.    Zestawienie kosztów dojazdu – bilety - pobierz 
3.    Oświadczenie (w przypadku dojazdu samochodem) - pobierz
4.    Przykładowa umowa użyczenia pojazdu. - pobierz

05-02-18

Deklaracje udziału w projekcie oraz umowy szkoleniowe będą podpisywane w pierwszym dniu doradztwa indywidualnego tj. 9,10 luty 2018r.

Proszę o zapoznanie się z terminarzem spotkań.

Terminy doradztwa - POBIERZ 

Doradztwo jest obowiązkowe i dotyczyć będzie wstępnego przygotowania do szkoleń i pisania biznes planu.

Wzór biznes planu - POBIERZ

Proszę o zapoznanie się również z harmonogramem szkoleń grupowych ( terminy szkolenia, miejsce i czas)

Harmonogram szkolenia grupowego -  grupa 6 - POBIERZ

Informujemy, że obecność na szkoleniach jest obowiązkowa.

WAŻNE!!!! Prosimy o punktualność, gdyż wejście do budynku szkoleniowego jest możliwe jedynie z użyciem karty dostępu.

05-02-18

 

Zgodnie z Regulaminem Projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start” wersja 5 z dnia 21.12.2017r. §7 pkt.3, poniżej przedstawiamy listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z Grupy 6

Zakwalifikowani- pobierz

Osoby, które otrzymały wymagane min. 70 pkt. (suma punktów z II i III etapu projektu) zostają zakwalifikowani do udziału w projekcie i będą uczestniczyć w doradztwie indywidualnym (2 godz./os – realizowane przed szkoleniem) oraz w szkoleniu grupowym (32 godz. - 4 dni).

 

Osoby, które zostały odrzucone.


Odrzuceni - pobierz


Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start” wersja 5 z dnia 21.12.2017r. §7 pkt.3.§7 pkt.25 decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie przysługuje odwołanie.

02-02-18

Informujemy, że lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu zostanie opublikowana w dniu 05.02.2018r.

 

Wstępny harmonogram zaplanowanego wsparcia dla osób zakwalifikowanych do projektu:

1. doradztwo biznesowe indywidualne przedszkoleniowe (2 godz/os.), które jest zaplanowane na 09-10.02.2018 (piątek/sobota).

2. szkolenie grupowe, któresą zaplanowane w dniach 12-15.02.2018 w godzinach 8.30-15.30.

3. składanie biznes planów, które zaplanowane będzie najprawdopodobniej w terminie 19-20.02.2018.

4. Wyniki oceny i zakładanie firm nastapi w ostanim tygodniu lutego.

 

Szczegółowe informacje podamy po wywieszeniu listy rankingowej.

 

 

 

 

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn