• dns1.jpg
fundusze unijne
Grupy - Aktualności

GRUPA 4

22-12-17

1. DOCHOWAĆ TERMIN ROZLICZENIA
- W ciągu 30 dni od zakończenia rzeczowej realizacji projektu (§3 ust 1 pkt b – umowy dotacji) należy przedłożyć rozliczenie (tabela rozliczeniowa wraz z dokumentami pomocniczymi). Pamiętaj na ponoszenie wydatków masz 3 miesiące od dnia podpisania umowy. 
2. ZŁOŻYĆ KOMPLETNE ROZLICZENIE SKŁADAJĄCE SIĘ Z:
a. podpisanego pisma przewodniego - WZÓR PISMA PRZEWODNIEGO – 1. POBIERZ
b. wypełnionego i podpisanego zestawienia poniesionych wydatków 
–WZÓR ZESTAWIENIA - 2A. POBIERZ, 
- INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA – 2B. POBIERZ
c. potwierdzeń zapłaty za zakupione towary i usługi wymienione w zestawieniu (wyciąg bankowy lub potwierdzenia poszczególnych przelewów). 
- Pamiętaj, aby data zapłaty nie była późniejsza niż data określona w umowie o dofinansowanie (§3 ust 1 pkt b). 
- Pamiętaj, aby płatności za zakupy z dotacji opłacać przelewem lub kartą. W przypadku płatności przez PayU lub inne systemy należy dostarczyć również oświadczenie od sprzedającego

WZÓR TREŚCI PISMA – 3. POBIERZ
d. jeśli kupiłeś rzeczy używane: 
- dołącz kopię wyceny rzeczoznawcy potwierdzającą cenę rynkową 
- oświadczenie sprzedającego, że sprzęt nie był kupiony w ciągu ostatnich 7 lat ze środków Unii Europejskiej – OŚWIADCZENIE - 4. POBIERZ
- jeśli kupiłeś od osoby prywatnej używaną rzecz potwierdzenie zapłaty podatku PCC.
e. jeśli kupiłeś samochód: 
- dołącz również kserokopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) dowodu rejestracyjnego, 
- dołącz również kserokopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) potwierdzenia zawarcia policy OC i/lub AC. 
Zalecamy, aby samochód był objęty ubezpieczeniem AC. 
f. jeśli w umowie dotacji i biznes planie wskazany był wkład własny (§ 2 ust. 1 umowy dotacji): 
- dołącz oświadczenie dotyczące wydatkowania wkładu własnego – WZÓR OŚWIADCZENIA WKŁAD WŁASNY – 5. POBIERZ
g. jeśli nie wydałeś całej kwoty dotacji: 
- dołącz potwierdzenie zwrotu środków na rachunek bankowy Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego podany w umowie dotacji.
3. PRZEJŚĆ POZYTYWNIE PROCES KONTROLI 
a. Po sprawdzeniu złożonych dokumentów ustalana będzie kontrola w siedzibie działalności firmy. Informację o kontroli przekazywać będziemy telefonicznie właścicielowi firmy z wyprzedzeniem. Uwaga! Należy udostępnić pomieszczenie do celów kontroli.
Co należy przygotować na kontrolę?
DOKUMENTY:
a. wyciąg bankowy z rachunku Przedsiębiorcy potwierdzający dokonanie płatności przelewem lub kartą płatniczą
b. ewidencja środków trwałych
c. ewidencja wyposażenia
d. gwarancje
e. licencje
f. umowy o pracę zatrudnionego pracownika – dotyczy Przedsiębiorców zobowiązanych do zatrudnienia pracownia, którzy na etapie kontroli będą posiadali zatrudnionego pracownika – jeśli już został zatrudniony
g. inne dokumenty źródłowe np. faktury, umowy – jeśli dotyczy 
h. dokumenty potwierdzające sprzedaż środków obrotowych lub materiałów/towarów jeśli zostały odsprzedane.
Oryginały faktur, rachunków, umów lub innych dowodów księgowych powinny być opisane na odwrocie dokumentu. Poprawność opisów będzie weryfikowana podczas kontroli.

– WZÓR OPISU DOKUMENTÓW – 6. POBIERZ
SPRZĘTY:
a. należy przygotować wszystkie zakupione z dotacji i wkładu własnego sprzęty, urządzenia, pomieszczenia (w przypadku remontu).
ZAKRES KONTROLI:
a. Sprawdzenie czy faktycznie jest prowadzona działalność gospodarcza oraz wykorzystanie zakupionych towarów lub usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności.
b. Sprawdzenie zgodność przedstawionych do rozliczenia dokumentów ze stanem faktycznym (np. sprawdzenie zgodności numerów seryjnych i parametrów technicznych),
c. Zbadanie czy inwestycja jest prowadzona zgodnie z biznes planem oraz czy zakupiono wszystkie towary,
d. Porównanie parametrów technicznych z przedstawionym rozliczeniem – osobom kontrolującym należy udostępnić wszystkie dokumenty umożliwiające ich weryfikację w tym m.in.: potwierdzenia zapłaty (wyciągi bankowe), ewidencje środków trwałych, specyfikacje techniczną sprzętu, gwarancję, licencję i inne o które poprosi Beneficjent,
e. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji,
f. Sprawdzenie umowy o pracę zatrudnionego pracownika – dotyczy Przedsiębiorców zobowiązanych do zatrudnienia pracownia, którzy na etapie kontroli będą posiadali zatrudnionego pracownika.
Z wizyty sporządzany będzie protokół, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Powyższa informacja w dokumencie pdf. – INSTRUKCJA ROZLICZENIA DOTACJI - 7. POBIERZ

22-12-17

1. DOCHOWAĆ TERMIN ROZLICZENIA
- do 15 tego każdego następnego miesiąca należy złożyć w wersji elektronicznej (mailowej) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub papierowej do biura projektu CDEF uproszczone rozliczenie za miesiąc poprzedni. Jeśli pierwsze wsparcie pomostowe otrzymałeś w listopadzie 2017 to rozliczenie składasz do 15.12.2017 rozliczając miesiąc listopad.
2. ZŁOŻYĆ KOMPLETNE ROZLICZENIE SKŁADAJĄCE SIĘ Z:
a. podpisanego pisma przewodniego (skan lub zdjęcie) lub przepisana treść tego pisma do treści maila - WZÓR PISMA PRZEWODNIEGO – 1W. POBIERZ 
b. potwierdzenie zapłacenia składek ZUS za miesiąc za który się rozliczasz (jeśli pierwsze wsparcie dostałeś w sierpniu to potwierdzenie opłacenia składek za sierpień). Może to być potwierdzenie przelewu nr w PDF lub wydruk (składka zdrowotna i społeczna).
c. CDEF po otrzymaniu i zweryfikowaniu dokumentów dokona przelewu następnej transzy. I tak przez kolejne 5 miesięcy.
d. Pamiętaj ostatnią ratę (transzę) dostaniesz w formie refundacji. 
3. ROZLICZYĆ SIĘ PO 6 MIESIĄCACH
a. W 6 miesiącu musisz założyć swoje 500 zł i opłacić ZUS
b. przedstawić rozliczenie pełnej kwoty 3000 zł (może to być 6 x zus plus pozostałe wydatki tak by suma wszystkich opłat wynosiła 3000 zł). Oczywiście możesz mieć faktury na wyższe kwoty a jedynie część kosztu ponieść ze wsparcia pomostowego. Jeśli z rozliczenia będzie wynikać, że nie wydałeś całej kwoty 3000 zł ostatnią transze pomniejszymy o niewydatkowaną kwotę. 
Na rozliczenie składa się: 
TABELI ROZLICZENIOWEJ – 2W. POBIERZ
PISMO PRZEWODNIE ROZLICZENIE PO 6 MIESIĄCACH – 3W. POBIERZ 
c. opisz dokument na odwrocie (fakturę, potwierdzenie zapłaty), że został sfinansowany ze wsparcia pomostowego. Taki wydatek sfinansowany ze wsparcia pomostowego nie stanowi kosztów uzyskania przychodu w firmie.
Pamiętaj, aby ostatnia data zapłaty nie była późniejsza niż data określona w umowie o wsparcie pomostowe §2 ust. 1. 
Płatności za zakupy ze wsparcia pomostowego można opłacać przelewem lub kartą lub gotówką. 
Dokumenty dotyczące wydatkowania wsparcia pomostowego mogą podlegać kontroli podczas kontroli działalności.

 

04-12-17

Etapy składania dokumentów do podpisania umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

w ramach projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start”

 

Etap I (zabezpieczenie) - wybór formy zabezpieczenia dotacji inwestycyjnej – w formie elektronicznej prosimy przesyłać na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 11.12.2017

 1. Instrukcja dotycząca wyboru zabezpieczenia – pobierz
 2. Zał. 1 oświadczenie o formie zabezpieczenia - pobierz
 3. Zał. 2 oświadczenie o stanie majątku do aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji  - pobierz
 4. Zał. 3 oświadczenie poręczyciela i współmałżonka poręczyciela - pobierz
 5. Zał. 4 Upoważnienie do sprawdzenia BIG (dotyczy poręczyciela) - pobierz

 

Etap II (rejestracja działalności gospodarczej)– dokumenty, które należy dostarczyć osobiście lub listownie maksymalnie do 18.12.2017 do Biura Projektu w 2 egzemplarzach:

 1. Zaktualizowany biznes plan, jeżeli KOW dokonał redukcji wydatków.
 2. Wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej- potwierdzający że działalność jest zarejestrowana (https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/).

Ważne!!!! Każdy uczestnik ma obowiązek zarejestrowania firmy do 18.12.2017. Faktyczny termin uruchomienia firmy może być określony na 02.01.2018. W przypadku gdy działalność jest uruchomiona w styczniu (status CEIDG - aktywna) - podpisanie umowy i przelew środków nastąpi w styczniu.

 1. Wydruk z rejestru regon  z rejestru REGON. (https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx)
 2. Potwierdzeniem złożenia/wysłania zgłoszenia do ZUS (ZUS ZUA lub ZFA/ZPA lub ZZA) - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 3. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – zał. 5 - pobierz
 4. oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym – zał. 6 – pobierz. Uwaga rachunek musi być na Firmę lub osobisty (nie może być współwłasności z innymi osobami).
 5. umowa z bankiem (1 strona zawierająca dane posiadacza rachunku oraz nr rachunku) - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 6. Formularz informacji przy ubieganiu się pomoc de minims – wypełniany jako firma – zał. 7 – pobierz
 7. Oryginały dokumentów dotyczące zaakceptowanego zabezpieczenia.

III – przygotowanie i podpisanie umowy

 

Po weryfikacji w/w dokumentów zostanie sporządzona umowa. Na dzień podpisania umowy działalność musi być aktywna. Termin podpisania umowy należy ustalać telefonicznie.

Planowane terminy podpisywania umów:

- dla osób których działalność aktywna będzie w grudniu 2017: w dniach 19-21.12.2017 w godzinach 12.00-15.00.

- dla osób których działalność aktywna będzie w styczniu 2018: w dniach 02-04.01.2018 w godzinach 12.00-16.00

 

Ważna informacja - na podpisanie umowy musi się zgłosić:

1.Uczestnik projektu

2.Małżonek Uczestnika projektu (jeżeli jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania). W przypadku rozdzielności majątkowej należy dołączyć dokument potwierdzający to.


3.Poręczyciel - w przypadku wybrania zabezpieczenia dotacji w formie poręczenia osób fizycznych 


4.Małżonek poręczyciela (jeżeli Poręczyciel jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania).

Poręczyciele i małżonkowie muszą się zgłosić osobiście w dniu podpisania umowy lub w innym możliwym terminie uzgodnionym z pracownikiem CDEF.

 

Na podpisanie umowy należy zabrać:

 1. pieczątkę firmową,
 2. dowody osobiste wszystkich osób.

 

Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start” § 12 pkt. 15 Beneficjent pomocy zobowiązany będzie w terminie 3 miesięcy od daty podpisania Umowy ponieść wydatki wynikające z biznes planu. O tym jak należy to zrobić właściwie zamieścimy oddzielną aktualność w najbliższym czasie.

Dokumenty do zapoznania:

Wzór umowy na dotacje – pobierz

Wzór umowy na wsparcie finansowe – pobierz

Wzór rozliczenia dotacji – pobierz

 

Powyższa informacja w formacie pdf - pobierz

04-12-17

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe wniosków o wsparcie finansowe w postaci dotacji i wsparcia pomostowego złożonych w odpowiedzi na konkurs 4/DNS/2017
w ramach projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start”.

 

Lista osób, które otrzymały dofinansowanie dotacja i wsparcie pomostowe - grupa 4 - pobierz

 

W celu odczytania danych swojej osoby należy posługiwać się numerem ewidencyjnym, który otrzymaliście Państwo składając wniosek o wsparcie finansowe.
W tej chwili trwa etap pisemnego powiadamiania Uczestników Projektu o wynikach oceny - drogą mailową. Każdy z Uczestników Projektu zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia odbioru maila.
Osoby, które otrzymały dofinansowanie powinny w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ukazania się listy rankingowej zarejestrować działalność gospodarczą. Faktyczne uruchomienie działalności może być w pierwszym tygodniu stycznia 2018r.


Wszelkie informacje dotyczące podpisania umowy oraz dokumenty, jakie należy przedstawić przed podpisaniem umowy zostaną wyszczególnione w kolejnej informacji, która ukaże się w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych.

10-11-17

Informujemy, że w dniu 10.11.2017 został ogłoszony konkurs na składanie wniosków o wsparcie finansowe w postaci dotacji i wsparcia pomostowego dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (dotyczy grupy 4) w ramach projektu "Zostań Przedsiębiorca - dotacje na start".

Proszę zapoznać się z ogłoszeniem a następnią pobrać dokumenty niezbędne do złożenia.

Termin składania dokumentów 20 i 21.11.2017r.

OGŁOSZENIE - pobierz

1. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego -pobierz

2. zał. 2 - biznes plan - pobierz

Inne formaty biznes planu tożsame z wersją docx

WERSJA opendokument ZAŁ. 2 -pobierz

WERSJA DOC ZAŁ. 2 - pobierz

3. zał. 3 - oświadczenie - pobierz

4. zał. 4 - oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - pobierz

5. zał. 5 - oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis - pobierz

6. zał. 6 - oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy - pobierz

7. zał. 7 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis -pobierz

8. zał. 8 - oświadczenie o kwalifikowalności VAT - pobierz

9. zał. 9a - oświadczenie o zatrudnieniu pracownika - pobierz

03-11-17

Informujemy, że uczestnikom Projektu zamieszkałym poza miastem Olsztyn przysługuje zwrot kosztów dojazdu na szkolenie grupowe i doradztwo indywidualne.

W celu uzyskania zwrotu za dojazd prosimy o zapoznanie się z:

Informacją jak się rozliczyć - pobierz

1.    Wniosek o zwrot - pobierz 
2.    Zestawienie kosztów dojazdu – bilety - pobierz 
3.    Oświadczenie (w przypadku dojazdu samochodem) - pobierz
4.    Przykładowa umowa użyczenia pojazdu. - pobierz

03-11-17

Deklaracje udziału w projekcie oraz umowy szkoleniowe będą podpisywane w pierwszym dniu doradztwa indywidualnego tj. 08, 09 lub 10 listopada 2017r.
Proszę o zapoznanie się z terminarzem spotkań.

Teermin doradztwa wersja 3, dot. zmiany spotkania dla numerów 37/K/DNS/2017 - POBIERZ

Terminy doradztwa wersja 2, dot. zmiany spotkań dla numerów 35/M/DNS/2017 oraz 30//M/DNS/2017 - POBIERZ
Terminy doradztwa – POBIERZ

Termin szkoleń grupowyvch - POBIERZ


DORADZTWO I SZKOLENIE jest obowiązkowe i dotyczyć będzie wstępnego przygotowania do szkoleń i pisania biznes planu.

Proszę przed DORADZTWEM zapoznać się z biznes planem - pobierz

 

 

03-11-17

Zgodnie z Regulaminem Projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start” wersja 4 z dnia 12.09.2017r. §7 pkt.3, poniżej przedstawiamy listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z Grupy 4

 

Zakwalifikowani- pobierz

Osoby, które otrzymały wymagane min. 70 pkt. (suma punktów z II i III etapu projektu) zostają zakwalifikowani do udziału w projekcie i będą uczestniczyć w doradztwie indywidualnym (2 godz./os – realizowane przed szkoleniem) oraz w szkoleniu grupowym (32 godz. - 4 dni).

 

Lista rezerwowa - pobierz

Osoby, które uzyskały 60-69 pkt. – zostały zakwalifikowane na listę rezerwową. W przypadku gdy nabór zostanie zamknięty (ostatecznie dla wszystkich sześciu grup) i nie zostanie zakwalifikowana odpowiednia liczba osób, zakwalifikowane zostaną osoby z listy rezerwowej z najwyższą punktacją (drugim kryterium kwalifikującym w przypadku tej samej liczby punktów jest wcześniejszy termin złożenia wniosku rekrutacyjnego).

 

Odrzuceni - pobierz

Osoby, które nie uzyskały minimum punktowego z II etapu tj. 60 pkt zostały odrzucone.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start” wersja 4 z dnia 12.09.2017r. §7 pkt.25 decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie przysługuje odwołanie.

20-10-17

Jak sprawdzić swój termin spotkań.

 1. Pobierz plik w PDF – Harmonogram spotkań grupa 4 (tutaj do pobrania), aktualizacja harmonogramu spotkań z dnia 24.10.2017 - zmiana dotyczy  jedynie nr 37/M/DNS/2017 (tutaj do popbrania), aktualizacja harmonogramu spotkań z dnia 25.10.2017- zmiana dotyczy jedynie nr 30/M/DNS/2017 oraz 35/M/DNS/2017 (tutaj do pobrania), aktualizacja harmonogramu spotkań z dnia 26.10.2017 - zmiana dotyczy nr 28/M/DNS/2017 oraz 44/K/DNS/2017 (tutaj do pobrania)
 2. Znajdź swój numer identyfikacyjny, który został ci nadany podczas składania dokumentów rekrutacyjnych.
 3. Zapisz wszystkie trzy terminy spotkań. Mogą być w różne dni.
 4. Szczególnie zwróć uwagę, które spotkanie masz pierwsze (data godzina) i z jakim doradcą.
 5. Przygotuj się na spotkanie. Podczas spotkań oceniany będziesz zgodnie z zakresem wskazanym w regulaminie projektu §7ust. 20 pkt. b (pobierz - własciwy plik)

Uwaga!!!! poprzednio zamieszczony plik z bzines planem nie obowiązuje Państwa na etapie rekrutacji!!!!!!

 1. Przyjdź na spotkanie na wszelki wypadek 15 minut wcześniej.
 2. Spotkania odbywają się w Budynku Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego ul. Zientary Malewskiej 20b, Olsztyn.
 3. Terminy spotkań nie podlegają zmianom (zgodnie  §7 ust. 12).

W razie problemów (lub ewentualnego spóźnienia) dzwoń do Biura projektu 89 532 46 01 (do kontraktu Basia lub Ewa).

 

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn