• dns1.jpg
fundusze unijne

 

PROJEKT ZAKOŃCZONY W DNIU 28.02.2019r.

 

Termin realizacji VII.2017-II.2019

Warunkiem ubiegania się o dotację jest ukończenie usł. szkoleniowej i złożenie wniosku o wsparcie finansowe (wraz biznes planem i załącznikami). Udzielenie wsparcia finansowego będzie określał regulamin projektu (formy wsparcia, terminy zasady ich przydzielania, zasady wypłacania, wydatkowanie wsparcia finansowego, zasady rozliczenia otrzymanego wsparcia, zalecany dzień otwarcia działalności gospodarczej – nie wcześniej niż rozpoczęcie szkolenia)

Maksymalna kwota dotacji – 23.398 zł


Wypłata 100% dotacji po podpisaniu umowy o dofinansowanie i wniesieniu zabezpieczenia.


 DOKUMENTY JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ W ODPOWIEDZI NA KONKURS O WSPARCIE FINANSOWE (dotyczy tylko i wyłącznie osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie).

konkurs zamkniety 1/DNS/2017

ogłoszenie - pobierz

wniosek o wsparcie finansowe - pobierz

zał. nr 2 - biznes plan - pobierz

zał. nr 3 - oświadczenie - pobierz

zał. nr 4 - oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - pobierz

zał. nr 5 - oświadczenie o otrzymaniu pomocy - pobierz

zał. nr 6 - oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy - pobierz

zał. nr 7 - formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz

zał. nr 8 - oświadczenie o kwalifikowalności VAT - pobierz

zał. nr 9 - oświadczenie o zatrudnieniu pracownika - pobierz


grupa 1 - dokumenty do umowy o dofinansowanie

 

1. etapy przygotowań do podpiasania umowy - pobierz

 

2. dokumenty do zabezpieczenia

 

instrukcja - pobierz

zał. 1 - pobierz

zał. 2 - pobierz

zał. 3 - pobierz

zał. 4 - pobierz

 

3. dokumenty do umowy

 

zał. 5 - pobierz

zał. 6 - pobierz

zał. 7 - pobierz

 

4. umowa

zał. wzór umowy dotacji - pobierz

zał. wzór umowy wsparcie pomostowe - pobierz

zał. rozliczenie dotacji - pobierz

 

JAK PRAWIDŁOWO I SZYBKO ROZLICZYĆ DOTACJĘ

1. DOCHOWAĆ TERMIN ROZLICZENIA
- W ciągu 30 dni od zakończenia rzeczowej realizacji projektu (§3 ust 1 pkt b – umowy dotacji) należy przedłożyć rozliczenie (tabela rozliczeniowa wraz z dokumentami pomocniczymi). Pamiętaj na ponoszenie wydatków masz 3 miesiące od dnia podpisania umowy. 
2. ZŁOŻYĆ KOMPLETNE ROZLICZENIE SKŁADAJĄCE SIĘ Z:
a. podpisanego pisma przewodniego - WZÓR PISMA PRZEWODNIEGO – 1. POBIERZ
b. wypełnionego i podpisanego zestawienia poniesionych wydatków 
–WZÓR ZESTAWIENIA - 2A. POBIERZ, 
- INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA – 2B. POBIERZ
c. potwierdzeń zapłaty za zakupione towary i usługi wymienione w zestawieniu (wyciąg bankowy lub potwierdzenia poszczególnych przelewów). 
- Pamiętaj, aby data zapłaty nie była późniejsza niż data określona w umowie o dofinansowanie (§3 ust 1 pkt b). 
- Pamiętaj, aby płatności za zakupy z dotacji opłacać przelewem lub kartą. W przypadku płatności przez PayU lub inne systemy należy dostarczyć również oświadczenie od sprzedającego

WZÓR TREŚCI PISMA – 3. POBIERZ
d. jeśli kupiłeś rzeczy używane: 
- dołącz kopię wyceny rzeczoznawcy potwierdzającą cenę rynkową 
- oświadczenie sprzedającego, że sprzęt nie był kupiony w ciągu ostatnich 7 lat ze środków Unii Europejskiej – OŚWIADCZENIE - 4. POBIERZ
- jeśli kupiłeś od osoby prywatnej używaną rzecz potwierdzenie zapłaty podatku PCC.
e. jeśli kupiłeś samochód: 
- dołącz również kserokopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) dowodu rejestracyjnego, 
- dołącz również kserokopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) potwierdzenia zawarcia policy OC i/lub AC. 
Zalecamy, aby samochód był objęty ubezpieczeniem AC. 
f. jeśli w umowie dotacji i biznes planie wskazany był wkład własny (§ 2 ust. 1 umowy dotacji): 
- dołącz oświadczenie dotyczące wydatkowania wkładu własnego – WZÓR OŚWIADCZENIA WKŁAD WŁASNY – 5. POBIERZ
g. jeśli nie wydałeś całej kwoty dotacji: 
- dołącz potwierdzenie zwrotu środków na rachunek bankowy Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego podany w umowie dotacji.
3. PRZEJŚĆ POZYTYWNIE PROCES KONTROLI 
a. Po sprawdzeniu złożonych dokumentów ustalana będzie kontrola w siedzibie działalności firmy. Informację o kontroli przekazywać będziemy telefonicznie właścicielowi firmy z wyprzedzeniem. Uwaga! Należy udostępnić pomieszczenie do celów kontroli.
Co należy przygotować na kontrolę?
DOKUMENTY:
a. wyciąg bankowy z rachunku Przedsiębiorcy potwierdzający dokonanie płatności przelewem lub kartą płatniczą
b. ewidencja środków trwałych
c. ewidencja wyposażenia
d. gwarancje
e. licencje
f. umowy o pracę zatrudnionego pracownika – dotyczy Przedsiębiorców zobowiązanych do zatrudnienia pracownia, którzy na etapie kontroli będą posiadali zatrudnionego pracownika – jeśli już został zatrudniony
g. inne dokumenty źródłowe np. faktury, umowy – jeśli dotyczy 
h. dokumenty potwierdzające sprzedaż środków obrotowych lub materiałów/towarów jeśli zostały odsprzedane.
Oryginały faktur, rachunków, umów lub innych dowodów księgowych powinny być opisane na odwrocie dokumentu. Poprawność opisów będzie weryfikowana podczas kontroli.

– WZÓR OPISU DOKUMENTÓW – 6. POBIERZ
SPRZĘTY:
a. należy przygotować wszystkie zakupione z dotacji i wkładu własnego sprzęty, urządzenia, pomieszczenia (w przypadku remontu).
ZAKRES KONTROLI:
a. Sprawdzenie czy faktycznie jest prowadzona działalność gospodarcza oraz wykorzystanie zakupionych towarów lub usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności.
b. Sprawdzenie zgodność przedstawionych do rozliczenia dokumentów ze stanem faktycznym (np. sprawdzenie zgodności numerów seryjnych i parametrów technicznych),
c. Zbadanie czy inwestycja jest prowadzona zgodnie z biznes planem oraz czy zakupiono wszystkie towary,
d. Porównanie parametrów technicznych z przedstawionym rozliczeniem – osobom kontrolującym należy udostępnić wszystkie dokumenty umożliwiające ich weryfikację w tym m.in.: potwierdzenia zapłaty (wyciągi bankowe), ewidencje środków trwałych, specyfikacje techniczną sprzętu, gwarancję, licencję i inne o które poprosi Beneficjent,
e. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji,
f. Sprawdzenie umowy o pracę zatrudnionego pracownika – dotyczy Przedsiębiorców zobowiązanych do zatrudnienia pracownia, którzy na etapie kontroli będą posiadali zatrudnionego pracownika.
Z wizyty sporządzany będzie protokół, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn