• dns1.jpg
fundusze unijne
Grupy - Aktualności

GRUPA 2

27-09-17

1. DOCHOWAĆ TERMIN ROZLICZENIA
- do 15 tego każdego następnego miesiąca złożyć w wersji elektronicznej (mailowej) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub papierowej do biura projektu CDEF uproszczone rozliczenie za miesiąc poprzedni. Jeśli pierwsze wsparcie pomostowe otrzymałeś w październiku 2017 to rozliczenie składasz do 15.11.2017 rozliczając miesiąc październik.
2. ZŁOŻYĆ KOMPLETNE ROZLICZENIE SKŁADAJĄCE SIĘ Z:
a. podpisanego pisma przewodniego (skan lub zdjęcie) lub przepisana treść tego pisma do treści maila - WZÓR PISMA PRZEWODNIEGO – 1W. POBIERZ 
b. potwierdzenie zapłacenia składek ZUS za miesiąc za który się rozliczasz (jeśli pierwsze wsparcie dostałeś w sierpniu to potwierdzenie opłacenia składek za sierpień). Może to być potwierdzenie przelewu nr w PDF lub wydruk (składka zdrowotna i społeczna).
c. CDEF po otrzymaniu i zweryfikowaniu dokumentów dokona przelewu następnej transzy. I tak przez kolejne 5 miesięcy.
d. Pamiętaj ostatnią ratę (transzę) dostaniesz w formie refundacji. 
3. ROZLICZYĆ SIĘ PO 6 MIESIĄCACH
a. W 6 miesiącu musisz założyć swoje 500 zł i opłacić ZUS
b. przedstawić rozliczenie pełnej kwoty 3000 zł (może to być 6 x zus plus pozostałe wydatki tak by suma wszystkich opłat wynosiła 3000 zł). Oczywiście możesz mieć faktury na wyższe kwoty a jedynie część kosztu ponieść ze wsparcia pomostowego. Jeśli z rozliczenia będzie wynikać, że nie wydałeś całej kwoty 3000 zł ostatnią transze pomniejszymy o niewydatkowaną kwotę. 
Na rozliczenie składa się: 
TABELI ROZLICZENIOWEJ – 2W. POBIERZ
PISMO PRZEWODNIE ROZLICZENIE PO 6 MIESIĄCACH – 3W. POBIERZ 
c. opisz dokument na odwrocie (fakturę, potwierdzenie zapłaty), że został sfinansowany ze wsparcia pomostowego. Taki wydatek sfinansowany ze wsparcia pomostowego nie stanowi kosztów uzyskania przychodu w firmie.
Pamiętaj, aby ostatnia data zapłaty nie była późniejsza niż data określona w umowie o wsparcie pomostowe §2 ust. 1. 
Płatności za zakupy ze wsparcia pomostowego można opłacać przelewem lub kartą lub gotówką. 
Dokumenty dotyczące wydatkowania wsparcia pomostowego mogą podlegać kontroli podczas kontroli działalności.

TREŚĆ INSTRUKCJI W CAŁOŚCI – 4W. POBIERZ

27-09-17

1. DOCHOWAĆ TERMIN ROZLICZENIA
- W ciągu 30 dni od zakończenia rzeczowej realizacji projektu (§3 ust 1 pkt b – umowy dotacji) należy przedłożyć rozliczenie (tabela rozliczeniowa wraz z dokumentami pomocniczymi). Pamiętaj na ponoszenie wydatków masz 3 miesiące od dnia podpisania umowy. 
2. ZŁOŻYĆ KOMPLETNE ROZLICZENIE SKŁADAJĄCE SIĘ Z:
a. podpisanego pisma przewodniego - WZÓR PISMA PRZEWODNIEGO – 1. POBIERZ
b. wypełnionego i podpisanego zestawienia poniesionych wydatków 
–WZÓR ZESTAWIENIA - 2A. POBIERZ, 
- INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA – 2B. POBIERZ
c. potwierdzeń zapłaty za zakupione towary i usługi wymienione w zestawieniu (wyciąg bankowy lub potwierdzenia poszczególnych przelewów). 
- Pamiętaj, aby data zapłaty nie była późniejsza niż data określona w umowie o dofinansowanie (§3 ust 1 pkt b). 
- Pamiętaj, aby płatności za zakupy z dotacji opłacać przelewem lub kartą. W przypadku płatności przez PayU lub inne systemy należy dostarczyć również oświadczenie od sprzedającego

WZÓR TREŚCI PISMA – 3. POBIERZ
d. jeśli kupiłeś rzeczy używane: 
- dołącz kopię wyceny rzeczoznawcy potwierdzającą cenę rynkową 
- oświadczenie sprzedającego, że sprzęt nie był kupiony w ciągu ostatnich 7 lat ze środków Unii Europejskiej – OŚWIADCZENIE - 4. POBIERZ
- jeśli kupiłeś od osoby prywatnej używaną rzecz potwierdzenie zapłaty podatku PCC.
e. jeśli kupiłeś samochód: 
- dołącz również kserokopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) dowodu rejestracyjnego, 
- dołącz również kserokopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) potwierdzenia zawarcia policy OC i/lub AC. 
Zalecamy, aby samochód był objęty ubezpieczeniem AC. 
f. jeśli w umowie dotacji i biznes planie wskazany był wkład własny (§ 2 ust. 1 umowy dotacji): 
- dołącz oświadczenie dotyczące wydatkowania wkładu własnego – WZÓR OŚWIADCZENIA WKŁAD WŁASNY – 5. POBIERZ
g. jeśli nie wydałeś całej kwoty dotacji: 
- dołącz potwierdzenie zwrotu środków na rachunek bankowy Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego podany w umowie dotacji.
3. PRZEJŚĆ POZYTYWNIE PROCES KONTROLI 
a. Po sprawdzeniu złożonych dokumentów ustalana będzie kontrola w siedzibie działalności firmy. Informację o kontroli przekazywać będziemy telefonicznie właścicielowi firmy z wyprzedzeniem. Uwaga! Należy udostępnić pomieszczenie do celów kontroli.
Co należy przygotować na kontrolę?
DOKUMENTY:
a. wyciąg bankowy z rachunku Przedsiębiorcy potwierdzający dokonanie płatności przelewem lub kartą płatniczą
b. ewidencja środków trwałych
c. ewidencja wyposażenia
d. gwarancje
e. licencje
f. umowy o pracę zatrudnionego pracownika – dotyczy Przedsiębiorców zobowiązanych do zatrudnienia pracownia, którzy na etapie kontroli będą posiadali zatrudnionego pracownika – jeśli już został zatrudniony
g. inne dokumenty źródłowe np. faktury, umowy – jeśli dotyczy 
h. dokumenty potwierdzające sprzedaż środków obrotowych lub materiałów/towarów jeśli zostały odsprzedane.
Oryginały faktur, rachunków, umów lub innych dowodów księgowych powinny być opisane na odwrocie dokumentu. Poprawność opisów będzie weryfikowana podczas kontroli.

– WZÓR OPISU DOKUMENTÓW – 6. POBIERZ
SPRZĘTY:
a. należy przygotować wszystkie zakupione z dotacji i wkładu własnego sprzęty, urządzenia, pomieszczenia (w przypadku remontu).
ZAKRES KONTROLI:
a. Sprawdzenie czy faktycznie jest prowadzona działalność gospodarcza oraz wykorzystanie zakupionych towarów lub usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności.
b. Sprawdzenie zgodność przedstawionych do rozliczenia dokumentów ze stanem faktycznym (np. sprawdzenie zgodności numerów seryjnych i parametrów technicznych),
c. Zbadanie czy inwestycja jest prowadzona zgodnie z biznes planem oraz czy zakupiono wszystkie towary,
d. Porównanie parametrów technicznych z przedstawionym rozliczeniem – osobom kontrolującym należy udostępnić wszystkie dokumenty umożliwiające ich weryfikację w tym m.in.: potwierdzenia zapłaty (wyciągi bankowe), ewidencje środków trwałych, specyfikacje techniczną sprzętu, gwarancję, licencję i inne o które poprosi Beneficjent,
e. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji,
f. Sprawdzenie umowy o pracę zatrudnionego pracownika – dotyczy Przedsiębiorców zobowiązanych do zatrudnienia pracownia, którzy na etapie kontroli będą posiadali zatrudnionego pracownika.
Z wizyty sporządzany będzie protokół, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Powyższa informacja w dokumencie pdf. – INSTRUKCJA ROZLICZENIA DOTACJI - 7. POBIERZ

07-09-17

Etapy składania dokumentów do podpisania umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego
w ramach projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start”.

 

I - wybór formy zabezpieczenia dotacji inwestycyjnej – w formie elektronicznej na maila w terminie do 15.09.2017


1.    Instrukcja dotycząca wyboru zabezpieczenia – pobierz
2.    Zał. 1 - pobierz
3.    Zał. 2  - pobierz
4.    Zał. 3 - pobierz
5.    Zał. 4 - pobierz

 

II – dokumenty, które należy dostarczyć osobiście lub listownie maksymalnie do 21.09.2017 do Biura Projektu w 2 egzemplarzach:

1.    Zaktualizowany biznes plan, jeżeli KOW dokonał redukcji wydatków.
2.    Wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej. (https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/)
3.    Wydruk z rejestru regon  z rejestru REGON. (https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx)
4.    Deklaracje zgłoszenia do ZUS wraz z potwierdzeniem złożenia lub wysłania w formie elektronicznej (ZUS ZUA lub ZFA/ZPA) - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
5.    Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – zał. 5 - pobierz
6.    Umowa Przedsiębiorcy (na firmę) z bankiem (1 strona zawierająca dane oraz nr rachunku) - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem oraz oświadczenieo posiadanym rachunku bankowym – zał. 6 - pobierz
7.    Formularz informacji przy ubieganiu się pomoc de minims – wypełniany jako firma – zał. 7 - pobierz

 

III – przygotowanie i podpisanie umowy

Planowane terminy podpisywania umów to: 
22.09.2017; 29.09.2017 w godzinach: 8.00-16.00.
W przypadku gdy Uczestnik ma zamiar uruchomić działalność dopiero w październiku 2017 możliwość ewentualnego podpisania umowy przewidujemy w dniu 03.10.2017

 

Ważna informacja - na podpisanie umowy musi się zgłosić:


1.Uczestnik projektu
2.Małżonek Uczestnika projektu (jeżeli jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania). W przypadku rozdzielności majątkowej należy dołączyć dokument potwierdzający to.

3.Poręczyciel - w przypadku wybrania zabezpieczenia dotacji w formie poręczenia osób fizycznych 

4.Małżonek poręczyciela (jeżeli Poręczyciel jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania)
Poręczyciele i małżonkowie muszą się zgłosić osobiście w dniu podpisania umowy lub w innym możliwym terminie uzgodnionym z pracownikiem CDEF.

Na podpisanie umowy należy zabrać:

1. oryginalne dokumenty rejestracyjne firmy (do wglądu),

2. pieczątkę firmową,
3. dowody osobiste wszystkich osób.

Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start” § 12 pkt. 15 Beneficjent pomocy zobowiązany będzie w terminie 3 miesięcy od daty podpisania Umowy ponieść wydatki wynikające z biznes planu. O tym jak należy to zrobić właściwie zamieścimy oddzielną aktualność w najbliższym czasie.

Dokumenty do zapoznania:

Wzór umowy na wsparcie finansowe - dotacje (wersja v3) – pobierz
Wzór umowy na wsparcie pomostowe (wersja v 1)– pobierz
Wzór rozliczenia dotacji (wersja v2) – pobierz

 

Niniejsza informacja w formacie pdf - do wydruku - pobierz

07-09-17

Wyniki drugiego posiedzenia Komisji Oceny Wniosków – grupa 2


Poniżej zamieszczamy listy rankingowe wniosków o wsparcie finansowe w postaci dotacji i wsparcia pomostowego złożonych w odpowiedzi na konkurs 2/DNS/2017 w ramach projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start”.


Lista osób, które otrzymały dofinansowanie dotacja i wsparcie pomostowe - grupa 2 - pobierz


W celu odczytania danych swojej osoby należy posługiwać się numerem ewidencyjnym, który otrzymaliście Państwo składając wniosek o wsparcie finansowe.
W tej chwili trwa etap pisemnego powiadamiania Uczestników Projektu o wynikach oceny - drogą mailową. Każdy z Uczestników Projektu zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia odbioru maila.

Osoby, które otrzymały dofinansowanie powinny w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ukazania się listy rankingowej zarejestrować działalność gospodarczą.

Wszelkie informacje dotyczące podpisania umowy oraz dokumenty, jakie należy przedstawić przed podpisaniem umowy zostaną wyszczególnione w kolejnej informacji, która ukaże się w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych.

18-08-17

Informujemy, że w dniu 18.08.2017 został ogłoszony konkurs na składanie wniosków o wsparcie finansowe w postaci dotacji i wsparcia pomostowego dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (dotyczy grupy 2) w ramach projektu "Zostań Przedsiębiorca - dotacje na start".

Proszę zapoznać się z ogłoszeniem a następnią pobrać dokumenty niezbędne do złożenia.

Termin składania dokumentów 04 i 05.09.2017

OGŁOSZENIE - pobierz

1. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego -pobierz

2. zał. 2 - biznes plan - pobierz

Inne formaty biznes planu tożsame z wersją docx

WERSJA opendokument ZAŁ. 2 - pobierz

WERSJA DOC ZAŁ. 2 - pobierz

3. zał. 3 - oświadczenie - pobierz

4. zał. 4 - oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - pobierz

5. zał. 5 - oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis - pobierz

6. zał. 6 - oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy - pobierz

7. zał. 7 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis -pobierz

8. zał. 8 - oświadczenie o kwalifikowalności VAT - pobierz

9. zał. 9a - oświadczenie o zatrudnieniu pracownika - pobierz

11-08-17

Informujemy, że uczestnikom Projektu zamieszkałym poza miastem Olsztyn przysługuje zwrot kosztów dojazdu na szkolenie grupowe i doradztwo indywidualne.

W celu uzyskania zwrotu za dojazd prosze o zapoznanie się z:

Informacją jak się rozliczyć - pobierz

1.    Wniosek o zwrot - pobierz
2.    Zestawienie kosztów dojazdu – bilety - pobierz
3.    Oświadczenie (w przypadku dojazdu samochodem) - pobierz
4.    Przykładowa umowa użyczenia pojazdu. - pobierz

11-08-17

Proszę o zapoznanie się z harmonogramem szkoleń grupowych.

Znajdziecie tam Państwo terminy szkolenia, miejsce i czas.

Harmonogram grupa 2 - pobierz

Informujemy, że obecność na szkoleniach jest obowiązkowa.

Prosimy o punktualność, gdyż wejście do budynku szkoleniowego jest możliwe jedynie z użyciem karty dostępu.

08-08-17

 

Deklaracje udziału w projekcie oraz umowy szkoleniowe będą podpisywane w pierwszym dniu doradztwa indywidualnego tj. 16 lub 17  sierpnia 2017r.

Proszę o zapoznanie się z terminarzem spotkań.

Terminy doradztwa – POBIERZ

Doradztwo jest obowiązkowe i dotyczyć będzie wstępnego przygotowania do szkoleń i pisania biznes planu.

Dokładny terminarz szkoleń grupowych (32 godziny) zostanie zawieszony z 5 dniowym wyprzedzeniem. Szkolenia odbywać się będą w godzinach 8.30-15.30 w Olsztynie. Planowany termin spotkań to 21-24.08.2017.

 

Wzór biznes planu - pobierz

08-08-17

 

Zgodnie z Regulaminem Projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start” wersja 3 z dnia 29.05.2017r. §7 pkt.3, poniżej przedstawiamy listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z Grupy 2

Zakwalifikowani- pobierz

Osoby, które otrzymały wymagane min. 70 pkt. (suma punktów z II i III etapu projektu) zostają zakwalifikowani do udziału w projekcie i będą uczestniczyć w doradztwie indywidualnym (2 godz./os – realizowane przed szkoleniem) oraz w szkoleniu grupowym (32 godz. - 4 dni).

Lista rezerwowa - pobierz

Osoby, które uzyskały 60-69 pkt. – zostały zakwalifikowane na listę rezerwową. W przypadku gdy nabór zostanie zamknięty (ostatecznie dla wszystkich sześciu grup) i nie zostanie zakwalifikowana odpowiednia liczba osób, zakwalifikowane zostaną z listy rezerwowej z najwyższą punktacją (drugim kryterium kwalifikującym w przypadku tej samej liczby punktów jest wcześniejszy termin złożenia wniosku rekrutacyjnego).

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start” wersja 3 z dnia 29.05.2017r.§7 pkt.25 decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie przysługuje odwołanie.

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn