• dns1.jpg
fundusze unijne

PROJEKT ZAKOŃCZONY W DNIU 28.02.2019r.

 

Projekt jest skierowany do 108 osób zamieszkujących na terenie m. Olsztyn lub powiatu olsztyńskiego zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w wieku powyżej 29 roku życia: bezrobotne, nieaktywne/bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby spełniające jeden z poniższych warunków:
a. osoby powyżej 50 roku życia,
b. kobiety,
c. osoby niepełnosprawne,
d. osoby długotrwale bezrobotne,
e. osoby niskowykwalifikowane (tj. osoby o niskich kwalifikacjach).

Celem projektu jest wzrost aktywizacji zawodowej 108 osób (53K) niepracujących (w tym osób niepełnosprawnych) z pow. i m. Olsztyn do podjęcia działalności gospodarczej przez udział w bloku szkoleniowo doradczym do 12.2017r., a następnie wzrost o 100 os. liczby miejsc pracy w wyniku utworzenia i funkcjonowania przez min. 12 miesięcy 98 firm, wspartych bezzwrotnymi środkami finansowymi oraz usługami szkolenia specjalistycznego na ten cel do 02.2019r.
Zaplanowane zadania to:
- rekrutacja – 130 os.
- szkolenia – 108 os.
- wsparcie finansowe (dotacja, wsparcie pomostowe, wsparcie szkoleniowe) – 98 os.

Efekty/Wskaźniki:
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 100 os.
Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie –
98 os.
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w formie szkoleń i/lub
doradztwa. – 108 os.
Liczba osób, które nabyły umiejętności specjalistyczne wspomagające funkcjonowanie ich firmy na rynku – 98 os.

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn