• dns1.jpg
fundusze unijne
Grupy - Aktualności

Etapy składania dokumentów do podpisania umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego
w ramach projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start”.

 

I - wybór formy zabezpieczenia dotacji inwestycyjnej – w formie elektronicznej na maila w terminie do 15.09.2017


1.    Instrukcja dotycząca wyboru zabezpieczenia – pobierz
2.    Zał. 1 - pobierz
3.    Zał. 2  - pobierz
4.    Zał. 3 - pobierz
5.    Zał. 4 - pobierz

 

II – dokumenty, które należy dostarczyć osobiście lub listownie maksymalnie do 21.09.2017 do Biura Projektu w 2 egzemplarzach:

1.    Zaktualizowany biznes plan, jeżeli KOW dokonał redukcji wydatków.
2.    Wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej. (https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/)
3.    Wydruk z rejestru regon  z rejestru REGON. (https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx)
4.    Deklaracje zgłoszenia do ZUS wraz z potwierdzeniem złożenia lub wysłania w formie elektronicznej (ZUS ZUA lub ZFA/ZPA) - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
5.    Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – zał. 5 - pobierz
6.    Umowa Przedsiębiorcy (na firmę) z bankiem (1 strona zawierająca dane oraz nr rachunku) - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem oraz oświadczenieo posiadanym rachunku bankowym – zał. 6 - pobierz
7.    Formularz informacji przy ubieganiu się pomoc de minims – wypełniany jako firma – zał. 7 - pobierz

 

III – przygotowanie i podpisanie umowy

Planowane terminy podpisywania umów to: 
22.09.2017; 29.09.2017 w godzinach: 8.00-16.00.
W przypadku gdy Uczestnik ma zamiar uruchomić działalność dopiero w październiku 2017 możliwość ewentualnego podpisania umowy przewidujemy w dniu 03.10.2017

 

Ważna informacja - na podpisanie umowy musi się zgłosić:


1.Uczestnik projektu
2.Małżonek Uczestnika projektu (jeżeli jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania). W przypadku rozdzielności majątkowej należy dołączyć dokument potwierdzający to.

3.Poręczyciel - w przypadku wybrania zabezpieczenia dotacji w formie poręczenia osób fizycznych 

4.Małżonek poręczyciela (jeżeli Poręczyciel jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania)
Poręczyciele i małżonkowie muszą się zgłosić osobiście w dniu podpisania umowy lub w innym możliwym terminie uzgodnionym z pracownikiem CDEF.

Na podpisanie umowy należy zabrać:

1. oryginalne dokumenty rejestracyjne firmy (do wglądu),

2. pieczątkę firmową,
3. dowody osobiste wszystkich osób.

Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start” § 12 pkt. 15 Beneficjent pomocy zobowiązany będzie w terminie 3 miesięcy od daty podpisania Umowy ponieść wydatki wynikające z biznes planu. O tym jak należy to zrobić właściwie zamieścimy oddzielną aktualność w najbliższym czasie.

Dokumenty do zapoznania:

Wzór umowy na wsparcie finansowe - dotacje (wersja v3) – pobierz
Wzór umowy na wsparcie pomostowe (wersja v 1)– pobierz
Wzór rozliczenia dotacji (wersja v2) – pobierz

 

Niniejsza informacja w formacie pdf - do wydruku - pobierz

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn