• dns1.jpg
fundusze unijne
Pytania

Pytanie:

Potrzebowałabym od Państwa informacji czy cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej może starać się o dotacje z UE. Dodam, że żyje w Polsce z rodziną i posiada kartę pobytu czasowego ważną do kwietnia 2020. Nie mówi po polsku.

Bardzo proszę o wyczerpującą odpowiedź dotyczącą  możliwości dotacji oraz technicznego rozwiązania problemu języka.

Odpowiedź:

W regulaminie projektu nie ma przeciwskazań co do cudzoziemców.

Warunkiem jest spełnienie kryterium kwalifikacyjnych tj.

- bycie osobą bez pracy, w wieku min. 30 lat, mieszkaniec powiatu olsztyńskiego lub miasta olsztyn.

Dodatkowo trzeba spełnić co najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:

- osoba o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej średnie)

- obsoba bezrobotna przez okres min. 12 miesięcy

- osoba w wieku 50 lat lub więcej

- kobieta

- osoba niepełnosprawna

Osoba kandydaująca musi posiadać zdolniść do czynności prawnych, w tym zakłądania firmy.

Prawo pobytu co najmniej1,5 roku od podpisania umowy dotacji.

Dodatkowo osoba kandydująca musi władać jezykiem polskim (w mowie i piśmie), tak aby porozumiewać się w sposób bezpośredni z doradcami (podczas rekrutacji) oraz Biurem projektu podczas trwania projektu.

Osoba rozpoczynająca udział w projekciu musi rozumieć dokumenty, które zobowiązana będzie podpisywać.

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn