• dns1.jpg
fundusze unijne
Grupy - Aktualności

Etapy składania dokumentów do podpisania umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego
w ramach projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start”.

 

I - wybór formy zabezpieczenia dotacji inwestycyjnej – w formie elektronicznej na maila w terminie do 21.07.2017


1.    Instrukcja dotycząca wyboru zabezpieczenia – pobierz
2.    Zał. 1 - pobierz
3.    Zał. 2  - pobierz
4.    Zał. 3 - pobierz
5.    Zał. 4 - pobierz

 

II – dokumenty, które należy dostarczyć osobiście lub listownie maksymalnie do 01.08.2017 do Biura Projektu w 2 egzemplarzach:

1.    Zaktualizowany biznes plan, jeżeli KOW dokonał redukcji wydatków.
2.    Wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej.
3.    Wypis z rejestru REGON.
4.    Deklaracje ZUS (zgłoszenie) - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
5.    Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – zał. 5 - pobierz
6.    Umowa Przedsiębiorcy z bankiem (1 strona zawierająca dane oraz nr rachunku) - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem oraz oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym – zał. 6 - pobierz
7.    Formularz informacji przy ubieganiu się pomoc de minims – wypełniany jako firma – zał. 7 - pobierz

 

III – przygotowanie i podpisanie umowy

Po weryfikacji w/w dokumentów zostanie sporządzona umowa, o terminie podpisania Uczestnika projektu poinformujemy telefonicznie.
Planowane terminy podpisywania umów to: 
10-11.08.2017 w godzinach: 8.00-16.00.
W przypadku gdy Uczestnik dostarczy kompletne dokumenty i zostaną one zaakceptowane przez CDEF do 21.07.2017

wtedy istnieje możliwość ewentualnego podpisania umowy w dniach 27-28.07.2017

Ważna informacja - na podpisanie umowy musi się zgłosić:


1.Uczestnik projektu
2.Małżonek Uczestnika projektu (jeżeli jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania). W przypadku rozdzielności majątkowej należy dołączyć dokument potwierdzający to.

3.Poręczyciel - w przypadku wybrania zabezpieczenia dotacji w formie poręczenia osób fizycznych 

4.Małżonek poręczyciela (jeżeli Poręczyciel jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania)
Poręczyciele i małżonkowie muszą się zgłosić osobiście w dniu podpisania umowy lub w innym możliwym terminie uzgodnionym z pracownikiem CDEF.

Na podpisanie umowy należy zabrać:

1. oryginalne dokumenty rejestracyjne firmy (do wglądu),

2. pieczątkę firmową,
3. dowody osobiste wszystkich osób.

Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start” § 12 pkt. 15 Beneficjent pomocy zobowiązany będzie w terminie 3 miesięcy od daty podpisania Umowy ponieść wydatki wynikające z biznes planu. O tym jak należy to zrobić właściwie zamieścimy oddzielną aktualność w najbliższym czasie.

Dokumenty do zapoznania:

Wzór umowy na wsparcie finansowe - dotacje – pobierz
Wzór umowy na wsparcie pomostowe– pobierz
Wzór rozliczenia dotacji – pobierz

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn